Skip to main content

Ceredigion County Council website

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgynghoriad Swyddog Cofrestru Etholiadol

O bryd i’w gilydd, mae’n ofynnol i Swyddog Cofrestru Etholiadol Ceredigion gynnal ymgynghoriadau â’r cyhoedd. Wrth gynnal rhai ymgynghoriadau mae’n ofynnol i ni brosesu data personol. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi sut y mae prosesu o’r fath yn digwydd ac o dan ba amgylchiadau.

Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a'r Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio a Phleidleisio Rheoliadau Lleoedd (Etholiadau Seneddol) 2006 Adolygiad gorfodol bob 5 mlynedd – nesaf yn yr 16-Cyfnod y mis yn dechrau 1 Hydref 2023.

Gofynion yr adolygiad: Wrth gynnal yr adolygiad statudol, rhaid i awdurdodau lleol ddilyn y rheolau a nodir yn Adran 18C ac Atodlen A1, RPA 1983 a Rheoliad 3, Rheoliadau Ardaloedd Pleidleisio a Mannau Pleidleisio (Etholiadau Seneddol) 2006.

Y dibenion ry’m ni’n defnyddio eich data personol

Mewn sawl achos, mae’r ERO yn ofynnol yn ôl y gyfraith i’r Awdurdod gynnal ymgynghoriadau. Mae hyn yn ein galluogi i fod yn sicr ein bod wedi ystyried ystod eang o safbwyntiau wrth wneud penderfyniadau a fydd yn effeithio ar y cyhoedd.

Lle mae'n ofynnol i ni ymgynghori yn ôl y gyfraith i brosesu eich gwybodaeth, rydym yn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau statudol sydd wedi’i nodi yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

Lle mae'n ofynnol i ni ymgynghori yn ôl y gyfraith a data categori arbennig yn cael ei brosesu, y sail gyfreithlon fydd Erthygl 9 2 Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (g) Mae prosesu yn angenrheidiol am resymau sydd o fudd sylweddol i'r cyhoedd.

Bydd yr amodau prosesu er budd sylweddol yn gyhoeddus yn ddibenion statudol a llywodraethol, a chyfle neu driniaeth gyfartal.

Deddfau neu reolau cyfraith y dibynnir arnynt yw'r Deddf Cydraddoldeb 2010.

Lle nad yw'n ofynnol i ni ymgynghori yn ôl y gyfraith, y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu fydd caniatâd, a lle prosesir data categori arbennig, y sail gyfreithlon fydd caniatâd penodol. Pan fyddwn yn dibynnu ar gydsyniad ar gyfer prosesu, gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.

Beth os nad ydych yn darparu data personol?

Os na fyddwch n darparu gwybodaeth sydd ei angen arnom pan ofynnwn amdano, gallai hyn olygu na fyddwn yn gallu ystyried eich barn yn y broses o wneud penderfyniadau.

Pa fath o wybodaeth rydym yn ei ddefnyddio?

Efallai y byddwn yn casglu'r mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi i ddarparu'r gwasanaeth hwn, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

  • Dynodwyr personol sylfaenol
  • Cyfeiriad
  • Cyfeiriad e-bost
  • Cyfeiriad IP (os ydych yn cwblhau ar-lein)
  • Data personol rydych chi'n ei ddatgelu i ni mewn atebion testun rhydd i gwestiynau ymgynghori
  • Gwybodaeth am gydraddoldeb

Ydyn ni'n defnyddio gwybodaeth a gafwyd o ffynonellau eraill?

Er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn, yr unig fodd y casglwn wybodaeth data personol amdanoch yw’n uniongyrchol wrthych chi ac nid ydym yn cael gwybodaeth amdanoch wrth unrhyw ffynonellau arall.

Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Gyda phwy y gellir rhannu eich gwybodaeth (yn fewnol ac yn allanol)?

Mae yna sefyllfaoedd penodol lle mae'n bosibl y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi, fel:

  • Lle mae'n ofynnol i'r Cyngor ddarparu gwybodaeth yn ôl y gyfraith
  • Pan fydd angen datgelu'r wybodaeth er mwyn atal neu ganfod trosedd
  • Lle mae datgelu er budd hanfodol y person dan sylw