Skip to main content

Ceredigion County Council website

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Tai

Y dibenion y byddwn yn defnyddio eich data personol

Defnyddir y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch at ddiben(ion) asesu eich angen am dŷ ac er mwyn darparu tŷ i chi sy’n diwallu eich anghenion.  Gellir defnyddio’r wybodaeth y byddwn yn ei chasglu yn eich cofnod ar y gofrestr neu’r cofrestrau canlynol:

 • Cofrestr Tai Cyffredin
 • Cofrestr Tai Fforddiadwy
 • Cofrestr Tai Hygyrch
 • Cofrestr Tai Pobl Hŷn
 • Dewisiadau Tai
 • Er mwyn asesu’r angen am lety Teithwyr yn y Sir
 • Cofrestr Tai Amlfeddiannaeth (HMO)
 • Gweinyddu'r Grant Tai Gwag Cenedlaethol yn ardal Sir Ceredigion
 • Cynllun Lesio Cymru

Yn ogystal, gellir defnyddio gwybodaeth i’ch cynorthwyo os oes gennych chi ymholiadau ynghylch digartrefedd.

Y saith gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth yw er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu ar gyfer swyddogaethau swyddogol neu er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith, gan gynnwys y ddeddfwriaeth a restrir isod:

 • Deddf Tai (Cymru) 2014
 • Rheoliadau Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth a Thai Eraill (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2006

Beth os na fyddwch yn darparu data personol?

Os na fyddwch yn rhoi’r wybodaeth y bydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, gallai hyn arwain atom yn methu darparu ein gwasanaethau i chi, ac yn methu delio gyda’ch cais yn gyfan gwbl, a allai arwain at ganlyniad aflwyddiannus.

Pa fath o wybodaeth yr ydym yn ei defnyddio?

Efallai y byddwn yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Rhyw
 • Cyfeirnod unigryw
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Manylion banc/talu
 • Cyfansoddiad eich teulu
 • Eich amgylchiadau cymdeithasol
 • Eich amgylchiadau ariannol
 • Manylion cyflogaeth ac addysg
 • Eich anghenion tai
 • Delweddau/ffotograffau
 • Gwybodaeth am eich iechyd
 • Eich cefndir ethnig neu hiliol
 • Credoau crefyddol neu athronyddol
 • Safbwyntiau Gwleidyddol
 • Gwybodaeth am eich bywyd rhywiol neu’ch cyfeiriadedd rhywiol
 • Data genetig
 • Data biometrig
 • Euogfarnau troseddol a throseddau; ac ati

A ydym yn defnyddio gwybodaeth a gafwyd gan ffynonellau eraill?

Er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth gennych chi yn uniongyrchol, ond rydym yn cael gwybodaeth gan y ffynonellau canlynol hefyd:

Mewnol

 • Gofal Cymdeithasol
 • Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid
 • Cyllid (e.e. Budd-dal Tai/Treth Gyngor)
 • Addysg
 • Tai Sector Preifat (e.e. Grantiau/ Trwsio)
 • Tîm Strategaeth Tai

Allanol

 • Unrhyw gorff cyhoeddus perthnasol neu Landlord Cymdeithasol Cofrestredig
 • Heddlu
 • Gwasanaeth prawf
 • Gofal Sylfaenol
 • Gofal Eilaidd
 • Gofal Iechyd Amgen
 • The Wallich
 • Cymdeithas Gofal
 • Y Groes Goch
 • Unrhyw Sefydliad Trydydd Sector sy’n cael cyswllt gydag unigolyn ar y ddwy ochr
 • Cymorth i Fenywod
 • Landlordiaid Preifat
 • Asiantau Eiddo
 • Cyngor Sir Caerdydd fel yr Awdurdod Trwyddedu dynodedig ar gyfer Rhentu Doeth Cymru

Trosglwyddo'ch gwybodaeth i wlad dramor

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Gyda phwy y rhennir eich gwybodaeth chi efallai (mewnol ac allanol)?

Er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth gennych chi yn uniongyrchol, ond rydym yn cael gwybodaeth gan y ffynonellau canlynol hefyd:

Mewnol

 • Gofal Cymdeithasol
 • Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid
 • Cyllid (e.e. Budd-dal Tai/Treth Gyngor)
 • Addysg
 • Tai Sector Preifat (e.e. Grantiau/ Trwsio)
 • Tîm Strategaeth Tai

Allanol

Prosesir gwybodaeth dan ddarpariaethau Cytundeb WASPI ar gyfer y Gofrestr Tai Cyffredin.

Ceir sefyllfaoedd penodol eraill hefyd lle y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi efallai, megis:

 • Pan fydd gofyn i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth yn unol â’r gyfraith
 • Pan fydd gofyn datgelu’r wybodaeth er mwyn atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fydd ei datgelu er budd hanfodol yr unigolyn dan sylw