Skip to main content

Ceredigion County Council website

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Cyllid, Caffael a Craidd

Y dibenion y byddwn yn defnyddio eich data personol

Defnyddir y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch at ddiben(ion) darparu gwasanaeth, gan gynnwys:

 • gwneud taliadau i unigolion a darparwyr gwasanaeth
 • casglu debyd uniongyrchol er mwyn setlo anfonebau a roddir i unigolion am wasanaethau a ddarparir gan neu ar ran Cyngor Sir Ceredigion
 • prosesu taliadau a wneir i'r Cyngor i sicrhau dyraniad cywir o fewn ein systemau
 • cyflogres
 • delio â hawliadau
 • caffael
 • asesiadau ariannol
 • dyfarnu grantiau
 • cynnal ein cyfrifon a’n cofnodion ein hunain
 • ceisiadau benthyciad ceir gweithwyr

Mae’r sail gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth fel y nodir ym mharagraffau 1 b) ac 1 c) Erthygl 6 Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (GDPR DU), fel y nodir isod:

 • tasg gyhoeddus - “mae prosesu yn angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu er mwyn cyflawni awdurdod swyddogol sydd gan y rheolydd”
 • contract - “mae prosesu yn angenrheidiol er mwyn cyflawni contract y mae gwrthrych y data yn barti iddo neu er mwyn cymryd camau ar gais gwrthrych y data cyn ymrwymo i gontract”

Beth os na fyddwch yn darparu data personol?

Os na fyddwch yn rhoi’r wybodaeth y bydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, efallai na fyddwn yn gallu darparu’r gwasanaeth.

Pa fath o wybodaeth yr ydym yn ei defnyddio?

Efallai y caiff y mathau canlynol o ddata personol eu sicrhau, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhyw
 • Cyfeirnod unigryw
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Manylion banc/talu
 • Cyfansoddiad eich teulu
 • Eich amgylchiadau cymdeithasol
 • Eich amgylchiadau ariannol
 • Manylion cyflogaeth ac addysg
 • Delweddau/ffotograffau
 • Rhif cofrestru cerbyd
 • Gwybodaeth am eich iechyd
 • Euogfarnau troseddol a throseddau, ac ati.
 • Llofnod
 • Eich amgylchiadau ariannol
 • Manylion addysg a chyflogaeth
 • Manylion hyfforddi
 • Aelodaeth sefydliadau proffesiynol
 • Achrediadau
 • Geirda
 • Delweddau/ffotograffau

A ydym yn defnyddio gwybodaeth a gafwyd gan ffynonellau eraill?

Er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth gennych chi yn uniongyrchol, ond rydym yn cael gwybodaeth gan y ffynonellau canlynol hefyd:

 • Meysydd gwasanaeth eraill y Cyngor
 • Asiantaethau gwirio credyd
 • Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
 • Banciau a chymdeithasau adeiladu
 • Llywodraeth Ganolog ac Awdurdodau Lleol eraill
 • Broceriaid Yswiriant a Chwmnïau Yswiriant
 • Cynghorwyr proffesiynol gan gynnwys cwmnïau cyfreithiol, cyfreithwyr a bargyfreithwyr
 • Canolwyr
 • Ffynonellau gwybodaeth ar y we, er enghraifft, GwerthwchiGymru, Tŷ'r Cwmnïau

Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Efallai y trosglwyddir eich gwybodaeth i wlad dramor trwy ei chyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU).

Byddwn yn gwneud hyn er mwyn bodloni Rheoliadau Caffael UE mewn perthynas â Hysbysiadau Dyfarnu Contract. Dim ond i ddata sy’n ymwneud ag ymgeiswyr/cyflenwyr llwyddiannus mewn perthynas â chyfleoedd contract a hysbysebir yn OJEU y mae hwn yn berthnasol.

Gyda phwy y gallai eich gwybodaeth gael ei rhannu (yn fewnol ac yn allanol)?

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda’r derbynwyr canlynol, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Meysydd gwasanaeth eraill y Cyngor
 • Asiantaethau gwirio credyd
 • HMCTS (Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM)
 • Pob banc a chymdeithas adeiladu
 • Llywodraeth Ganolog ac Awdurdodau Lleol eraill
 • Broceriaid Yswiriant a Chwmnïau Yswiriant
 • Cynghorwyr proffesiynol gan gynnwys cwmnïau cyfreithiol, cyfreithwyr a bargyfreithwyr
 • Canolwyr
 • Ffynonellau gwybodaeth ar y we, er enghraifft, GwerthwchiGymru, Tŷ'r Cwmnïau

Ceir sefyllfaoedd penodol eraill hefyd lle y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi efallai, megis:

 • Pan fydd gofyn i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth yn unol â’r gyfraith
 • Pan fydd gofyn datgelu’r wybodaeth er mwyn atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fydd ei datgelu er budd hanfodol yr unigolyn dan sylw.