Skip to main content

Ceredigion County Council website

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Gwasanaethau Etholiadol

I ba ddiben yr ydym yn defnyddio eich data personol?

Bydd yr wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch chi yn cael ei defnyddio at y dibenion canlynol:

 • gwirio eich hawl i gofrestru i bleidleisio
 • cynnal y Gofrestr Etholiadol, gan gynnwys pleidleiswyr trwy ddirprwy a phleidleiswyr trwy'r post
 • darparu rhestr o bleidleiswyr cymwys at ddibenion canfasio i ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol sy'n ymgeisio mewn etholiadau

Os byddwch yn llenwi eich ffurflen Cofrestru Etholiadol Unigol ar-lein, bydd y data y byddwch yn eu cyflwyno, er mwyn gwirio eich hunaniaeth, yn cael eu prosesu gan y Gwasanaeth Digidol - Cofrestru Etholiadol Unigol, a reolir gan Swyddfa'r Cabinet. Yn rhan o'r broses hon, bydd eich data yn cael eu rhannu â'r Adran Gwaith a Phensiynau a chyflenwyr Swyddfa'r Cabinet, sy'n broseswyr data i'r Gwasanaeth Digidol - Cofrestru Etholiadol Unigol. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ar dudalen Privacy notice y Llywodraeth.

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan Ddeddf Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2013. Mewn achosion o baru data, y sail gyfreithiol yw i gydymffurfio â'n rhwymedigaeth i gynnal cofrestr sydd mor gyflawn â phosib o dan Reoliad 23 o Reoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 2001.

Beth os na fyddwch yn cyflwyno eich data personol?

Os na fyddwch yn cyflwyno'r wybodaeth y mae arnom ei hangen pan fyddwn yn gofyn amdani, ni allwn eich cofrestru yn bleidleisiwr. Gallai hyn hefyd arwain at ddirwy o hyd at £1,000.00 am fod darparu'r wybodaeth yn ofyniad cyfreithiol.

Pa fath o wybodaeth yr ydym yn ei defnyddio?

Rydym yn casglu'r mathau canlynol o wybodaeth bersonol amdanoch chi, i'w rhoi ar y Gofrestr Etholiadol:

 • Enw
 • Cyfeiriad

Rydym hefyd yn casglu'r wybodaeth ganlynol at ddibenion gweinyddu:

 • Dyddiad geni
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cenedligrwydd
 • Cyfansoddiad eich teulu

Gan bwy yr ydym yn cael yr wybodaeth?

Er mwyn cynnal y gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol gennych chi, ond rydym hefyd yn cael gwybodaeth o'r ffynonellau canlynol:

 • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
 • Y Comisiwn Etholiadol
 • Cartrefi Preswyl/Nyrsio
 • Prifysgolion a cholegau lleol
 • Swyddfa'r Cabinet Digidol

Rydym hefyd yn cael gwybodaeth o'r gwasanaethau canlynol gan Gynghorau:

 • Treth y Cyngor
 • Budd-daliadau Tai

Cesglir y mathau canlynol o ddata personol:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Dyddiad geni

Trosglwyddo eich gwybodaeth i wledydd tramor

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu hwnt i'r Deyrnas Unedig.

Pwy a allai gael eich gwybodaeth (yn fewnol ac yn allanol)?

Gall unrhyw sefydliad neu aelod o'r cyhoedd weld y Gofrestr Etholiadol Lawn, a gall unrhyw un brynu'r Gofrestr Agored ddiwygiedig y mae modd i chi eithrio eich hun ohoni.

Yn unol â Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 2001, dim ond yr unigolion a'r sefydliadau canlynol sy'n gymwys i gael copi o'r gofrestr lawn o etholwyr, ar gais:

 • cynrychiolwyr etholedig
 • ymgeiswyr
 • asiant i restr plaid sy'n ymgeisio mewn etholiad i Senedd Ewrop, neu etholiad mewn etholaeth ranbarthol ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • pleidiau gwleidyddol cofrestredig, gan gynnwys sefydliadau trydydd parti cydnabyddedig
 • Comisiynwyr Heddlu a Throseddu
 • pleidiau etholaethau lleol
 • deiliaid swyddfeydd etholedig perthnasol mewn perthynas â Pharagraff 1(8), Atodlen 7, Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda
 • cyfranogwyr a ganiateir mewn perthynas ag Adran 105(1) o Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda
 • y cyngor a benododd y Swyddog Cofrestru Etholiadol
 • unrhyw awdurdod lleol arall y mae ei ardal yn gyfrifoldeb i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol, yn rhannol neu'n llwyr (nid yw hyn yn cynnwys cynghorau plwyf na chymuned)
 • unrhyw heddlu ym Mhrydain Fawr
 • y Gwasanaeth Cenedlaethol Cudd-wybodaeth Droseddol
 • yr Uned Droseddau Genedlaethol
 • Sefydliad Technoleg Gwybodaeth yr Heddlu
 • unrhyw gorff o gwnstabliaid a sefydlwyd o dan ddeddf
 • y Gwasanaeth Diogelwch, Pencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a'r Gwasanaeth Cudd-wybodaeth
 • gwasanaeth archifau llyfrgelloedd cyhoeddus neu awdurdodau lleol y mae eu cylch gwaith yn cynnwys yr ardal gofrestru
 • Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig
 • Cynghorau Tref a Chymuned
 • Y Comisiwn Etholiadol
 • Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
 • Darparwr meddalwedd (Democracy Counts)
 • Argraffydd allanol (Adare SEC)

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth sy’n cael ei dal ar y Gofrestr Lawn i'r canlynol:

Yn fewnol:

 • gwasanaethau'r Cynghorau sydd angen gwirio enwau a chyfeiriadau at ddibenion busnes.
 • Mae'r Gwasanaethau Etholiadol yn meddu ar gopïau o'r Gofrestr Lawn, a gallent gyflenwi copïau sy'n hŷn na 10 mlwydd oed at ddibenion ymchwil o dan rai amgylchiadau.Gwneir gwaith paru data yn rheolaidd mewn perthynas â’r myfyrwyr sydd wedi cofrestru â Phrifysgol Aberystwyth, a hynny i gydymffurfio â'n rhwymedigaeth i gynnal cofrestr gywir o dan Reoliad 23 o Reoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 2001