Bydd y wybodaeth a gasglwn amdanoch yn cael ei defnyddio i'n galluogi i roi cyngor a chymorth penodol i chi ac i'ch helpu i gofrestru ar gyfer budd-daliadau a gwasanaethau.

 

Rydym hefyd yn defnyddio gwybodaeth i wella ansawdd ein gwasanaethau, cynllunio gwasanaethau newydd ac i ymchwilio i unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych amdanom ni.

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw Erthygl 6(1)(e) o Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol y DU – mae angen prosesu er mwyn cyflawni tasg a wneir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol a roddwyd i’r Cyngor.

Ac Erthygl 9(2)(g) o Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol y DU – mae angen prosesu am resymau sydd o fudd sylweddol i'r cyhoedd.

Os na roddwch chi’r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan ofynnwn amdani, gallai hyn olygu na allwn roi'r cyngor a'r cymorth sydd eu hangen arnoch i gofrestru ar gyfer budd-daliadau a gwasanaethau.

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhywedd
 • Cyfeirnod unigryw
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Manylion banc/talu
 • Cyfansoddiad eich teulu
 • Eich amgylchiadau cymdeithasol
 • Eich amgylchiadau ariannol
 • Manylion cyflogaeth ac addysg
 • Eich anghenion o ran tai
 • Lluniau/ffotograffau
 • Gwybodaeth am eich iechyd
 • Eich tarddiad ethnig neu hiliol
 • Credoau crefyddol neu athronyddol
 • Gwybodaeth am eich cyfeiriadedd rhywiol
 • Data biometrig

Er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrthych ond rydym hefyd yn cael gwybodaeth o'r ffynonellau canlynol:

 

 • Llywodraeth y DU
 • Llywodraeth Cymru
 • Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasanaethau Addysg Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion
 • Coleg Ceredigion
 • Addysg Oedolion Cymru
 • Aberaid


Mae’n bosibl y byddwn yn cael y mathau canlynol o ddata personol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhywedd
 • Cyfeirnod unigryw
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Cyfansoddiad eich teulu
 • Eich amgylchiadau cymdeithasol
 • Eich amgylchiadau ariannol
 • Manylion cyflogaeth ac addysg
 • Eich anghenion o ran tai
 • Lluniau/ffotograffau
 • Gwybodaeth am eich iechyd
 • Eich tarddiad ethnig neu hiliol
 • Credoau crefyddol neu athronyddol
 • Gwybodaeth am eich cyfeiriadedd rhywiol
 • Data biometrig

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda'r bobl ganlynol yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 

 • Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasanaethau Addysg Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion
 • Llywodraeth y DU
 • Llywodraeth Cymru
 • Coleg Ceredigion
 • Addysg Oedolion Cymru
 • Aberaid
 • Adran Gwaith a Phensiynau
 • Cyngor ar Bopeth
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Awdurdodau Lleol eraill (os symudwch i sir arall)

 

Mae yna sefyllfaoedd penodol eraill hefyd lle mae'n bosibl y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi, fel:

 • Lle mae'n ofynnol i ni roi'r wybodaeth yn ôl y gyfraith:
 • Pan fydd angen datgelu'r wybodaeth er mwyn atal neu ganfod trosedd
 • Lle mae datgelu er budd hanfodol y person dan sylw

 

 

A allaf weld y wybodaeth sydd gan Gyngor Sir Ceredigion amdanaf?

Gallwch. Mae gennych yr hawl i weld a chael copïau o'ch gwybodaeth bersonol gan y Cyngor.  Efallai yr hoffech ofyn i ni ddiweddaru, cywiro neu ddileu manylion penodol. Os hoffech wneud ymholiad am eich gwybodaeth bersonol, ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad isod:

Swyddog Diogelu Data

Cyngor Sir Ceredigion

Canolfan Rheidol

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3UE

 

E-bost: data.protection@ceredigion.gov.uk 

neu ffoniwch 01545 570 881.