A

Allweddi
Gallwch fynd â hen allweddi i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Amlenni
Gallwch roi amlenni, gan gynnwys amlenni â ffenestri, yn eich bag ailgylchu clir.

Anifeiliaid (marw)
Cysylltwch â'r Cyngor i gael gwybodaeth am waredu anifeiliaid marw.

Asbestos
Mae asbestos yn sylwedd peryglus sy'n effeithio ar iechyd. Gallwch fynd ag ychydig bach o asbestos ar ôl gwneud ychydig o waith yn y cartref (1-2 ddarn o asbestos) at Safle Gwastraff Cartref Aberystwyth neu Safle Gwastraff Cartref Llanbedr Pont Steffan. Os ydych yn dymuno defnyddio Safle Gwastraff Cartref Cilmaenllwyd neu Rhydeinion, byddwch yn cael eich cyfeirio at Safle D. I. Evans Cyf yn Beulah. Gadewch y darnau Asbestos yn gyfan gan osgoi eu torri i ddarnau llai o faint. Gwnewch yn siŵr fod yr Asbestos wedi’i lapio ddwy waith mewn plastig gwaith trwm. Ni dderbynnir yr asbestos ar y safle oni bai ei fod wedi’i lapio tair gwaith. Wrth gyrraedd y safle ewch yn syth at gynorthwyydd y safle i’w hysbysu fod asbestos gennych i’w waredu. Rhaid mynd â niferoedd fwy o asbestos yn sgil gwaith dymchwel gan adeiladwyr a chrefftwyr i safle gwastraff â thrwydded i dderbyn asbestos. Edrychwch yn y llyfr ffôn i weld pa gontractwyr sy'n derbyn gwastraff peryglus.

Brig

B

Bagiau Jiffi
Dylech ailddefnyddio bagiau Jiffi os oes modd. Fel arall, dylech wahanu'r rhannau plastig a phapur a'u rhoi yn eich bag ailgylchu clir.

Bagiau plastig
Gallwch roi bagiau plastig yn eich bag ailgylchu clir.

Bagiau siopa
Ewch i Bagiau plastig.

Batris (car)
Dylech fynd â'r rhain i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Batris (cartref)
Mae llawer o siopau sy'n gwerthu batris cyffredin hefyd yn casglu hen fatris. Gallwch hefyd fynd â batris o'r fath i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol neu i Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid – Swyddfeydd Lleol. Ymhlith y batris y byddwn yn eu derbyn mae batris AA, AAA a D a batris ffôn symudol, gliniadur ac oriawr.

Baw ci
Dylech ei roi mewn bag baw ci, ei glymu, a'i roi yn eich bag gwastraff du.

Beiciau
Gellir ailddefnyddio beiciau sydd mewn cyflwr da. Gallwch hefyd fynd â beiciau i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Blodau (marw)
Gallwch roi sypiau bach o flodau wedi'u torri yn eich blwch gwastraff bwyd. O ran blodau o'r ardd, ewch i Gwastraff gardd.

Blychau wyau (cardfwrdd)
Gallwch fynd â blychau wyau i ffermydd ffowls i'w hailddefnyddio neu'u cadw ar gyfer prosiectau celf a chrefft. Gallwch hefyd eu compostio neu'u rhoi yn eich bag ailgylchu clir.

Blychau wyau (plastig)
Gallwch fynd â blychau wyau plastig i ffermydd ffowls i'w hailddefnyddio. Fel arall, gallwch eu rhoi yn eich bagiau gwastraff du.

Braster
Gallwch roi braster soled yn eich blwch casglu gwastraff bwyd. Dylech storio braster ar ffurf hylif mewn cynhwysydd addas a mynd ag ef i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Bylbiau golau
Gallwch fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Bylbiau golau ynni effeithlon
Ewch i Bylbiau golau.

Brig

C

Cadachau
Ewch i Tecstilau.

Caniau
Dylech roi caniau bwyd a diod, alwminiwm neu ddur, yn eich bag ailgylchu clir. Dylech lanhau'r caniau cyn eu hailgylchu. Cymerwch ofal pan fyddwch yn golchi caniau oherwydd fe allant fod yn finiog.

Caniau aerosol
Gallwch roi caniau aerosol (gan gynnwys y caead) yn eich bag ailgylchu clir. Tynnwch y caead oddi ar y can cyn ei roi yn y bag.

Caniau alwminiwm
Ewch i Caniau.

Caniau diod
Ewch i Caniau.

Carafanau
Dylech gael gwared ar garafanau drwy'ch masnachwr sgrap lleol.

Cardfwrdd
Dylech roi cardfwrdd yn eich bag ailgylchu clir. Dylech sicrhau bod unrhyw focsys yn fflat cyn eu rhoi yn eich bag.

Carpedi a rygiau
Gellir ailddefnyddio carpedi a rygiau sydd mewn cyflwr da. Fel arall, gallwch fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol neu ddefnyddio Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus y Cyngor.

Catalogau
Ewch i Cylchgronau.

Cartonau diod
Gallwch eu rhoi yn eich bag ailgylchu clir.

CDs a DVDs
Ewch i DVDs a CDs.

Ceblau
Ewch i Offer trydanol.

Ceir
Dylech gael gwared ar geir drwy'ch masnachwr sgrap lleol.

Celfi
Gallwch roi celfi i elusen neu sefydliad ailddefnyddio. Fel arall, gallwch fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol neu ddefnyddio Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus y Cyngor.

Cemegau
Dylech gael gwared ar unrhyw wastraff cartref peryglus, fel chwynladdwyr, plaladdwyr a gwrteithiau, toddyddion, resin soled, gludyddion a glud, drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn. Darllenwch y cyfarwyddiadau'n ofalus. Gallwch hefyd fynd â sypiau bach i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Cemegau cartref
Ewch i Cemegau.

Cemegau gardd
Ewch i Cemegau.

Cerbydau
Ewch i Ceir.

Cerbydau sgrap
Ewch i Ceir.

Cetris Ink Jet
Ewch i Cetris peiriannau argraffu.

Cetris peiriannau argraffu
Gellir ail-lenwi rhai mathau o getris. Mae rhai elusennau a siopau'n casglu hen getris i'w hailgylchu. Gallwch hefyd fynd â chetris i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Cewynnau (untro)
Dylech roi cewynnau untro mewn 'bagiau cewyn', eu clymu, a'u rhoi yn eich bag gwastraff du. Gallech hefyd ystyried defnyddio Cewynnau go iawn.

Cling ffilm
Ewch i Ffilm.

Caeadau jariau
Ewch i Caeadau poteli.

Caeadau poteli
Gallwch eu rhoi yn eich bag ailgylchu clir. Mae hyn yn cynnwys caeadau unrhyw boteli a jariau.

Clustogau/ Gobenyddion
Os ydynt mewn cyflwr da, ewch â nhw i Siopau Elusen neu'r Safleoedd Gwastraff Cartref.

Coed
Dylech fynd â choed i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol. Gall nifer o gontractwyr arbenigol hefyd gasglu coed sydd wedi cwympo o'ch cartref.

Coed Nadolig
Gallwch fynd â Choed Nadolig go iawn i'ch Safle Gwastraff Cartref agosaf, neu defnyddiwch y gwasanaeth Casglu Gwastraff y Cyngor. Prynwch un o fagiau gwastraff gardd y Cyngor a'i glymu at foncyff y goeden. I drefnu eich casgliad ffoniwch 01545 572572 neu trefnwch eich casgliad ar-lein yma. Gallwch roi Coed Nadolig artiffisial yn eich bag gwastraff du neu fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Colur
Mae rhai cwmnïau cosmetig yn fodlon derbyn hen becynnau cynnyrch cosmetig. Ceir cynlluniau megis:
'Back to M.A.C Programme' http://www.maccosmetics.co.uk/cms/customer_service/services.tmpl Dim ond pecynnau cynnyrch cosmetig M.A.C
'Origins' http://www.origins.com/customer_service/aboutus.tmpl#/Commitment Mae Origins yn fodlon cymryd pecynnau cynnyrch cosmetig unrhyw frand.
(mae siopau agosaf y cynlluniau hyn yng Nghaerdydd)

Copr
Gallwch fynd â chopr i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol neu at fasnachwr sgrap.

Cwareli gwydr
Ewch i Gwydr.

Cyfarpar trydanol
Ewch i Offer trydanol.

Cyfeirlyfrau
Gallwch eu rhoi yn eich bag ailgylchu clir.

Cyfrifiaduron
Yn aml, gellir adnewyddu ac ailddefnyddio cyfrifiaduron neu'u rhoi i elusennau. Gallwch hefyd fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol. Dylech sicrhau eich bod yn tynnu'r holl ddata oddi ar eich gyriant caled cyn gwaredu'ch cyfrifiadur.

Cylchgronau
Gallwch roi cylchgronau yn eich bag ailgylchu clir.

Cynhwysydd Past Dannedd
Ni allwch ailgylchu'r rhain ac o'r herwydd dylech eu rhoi yn eich bag gwastraff du ar gyfer deunyddiau na ellir eu hailgylchu.

Brig

Ch

Chwistrelli
Ewch i Nodwyddau hypodermig.

Chwynladdwyr
Ewch i Cemegau.

Brig

D

Dail
Ewch i Gwastraff gardd.

Darnau arian
Mae llawer o elusennau'n derbyn hen ddarnau arian neu ddarnau arian tramor.

Defnydd
Ewch i Tecstilau.

Deunydd adeiladu
Gallwch fynd ag unrhyw ddeunydd adeiladu sy'n deillio o brosiectau DIY yn eich cartref i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol mewn sypiau bach. Gall hyn gynnwys deunyddiau fel Asbestos, haearn rhychiog, deunydd llawr, rwbel, ffelt to a deunydd to. Os oes gennych lawer o wastraff o'r fath, neu ddeunyddiau eraill sydd heb eu rhestru, cysylltwch â'r Cyngor.

Deunydd DIY
Ewch i Deunydd adeiladu.

Deunydd Pacio Tabledi (Pecynnau Pothell)
Dylech roi pecynnau tabledi pothell a wnaed o blastig a ffoil yn eich bag gwastraff du ar gyfer deunyddiau na ellir eu hailgylchu.
Fodd bynnag gall pecynnau tabledi pothell a wnaed o ffoil yn unig gael eu hailgylchu. Dylech roi'r rhain yn eich bag ailgylchu clir.

Deunydd pecynnu teganau (cardfwrdd a phlastig)
Dylech ei wahanu a'i roi yn eich bag ailgylchu clir.

Dillad
Gallwch roi dillad i elusen neu fynd â nhw i'ch banc dillad lleol. Gallwch hefyd fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Dodrefn
Ewch i Celfi.

Duvets
Os ydynt mewn cyflwr da, ewch â nhw i Siopau Elusen neu'r Safleoedd Gwastraff Cartref.

DVDs a CDs
Os ydyn nhw mewn cyflwr da, gallwch eu rhoi i elusen neu siopau ailddefnyddio fel rheol. Fel arall, gallwch fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Brig

E

Esgidiau
Gallwch roi hen esgidiau i elusen neu fynd â nhw i'ch banc esgidiau agosaf. Gallwch hefyd fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Esgyrn
Dylech roi esgyrn yn eich blwch gwastraff bwyd. Serch hynny, ni fyddwn yn casglu esgyrn sy'n rhy fawr i'w rhoi yn eich cadi cegin gyda'ch gwastraff bwyd. Dylech roi esgyrn o'r fath yn eich bagiau gwastraff du.

Brig

Ff

Ffabrig
Ewch i Tecstilau.

Ffilm
Golchwch y ffilm a'i roi yn eich bag ailgylchu clir.

Ffilm plastig
Ewch i Ffilm.

Ffitiadau ystafell ymolchi
Gallwch fynd â'r rhain i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol. Gallwch hefyd gael gwared ar eitemau mawr drwy ddefnyddio'r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Cartref. Bydd y Cyngor yn codi tâl am y gwasanaeth hwn.

Ffoil
Dylech ei lanhau a'i roi yn eich bag ailgylchu clir.

Ffoil alwminiwm
Ewch i Ffoil.

Ffonau
Ewch i Offer trydanol.

Ffonau symudol
Gallwch roi hen ffonau symudol i elusen neu fynd â nhw i un o Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid – Swyddfeydd Lleol. Dylech sicrhau bod unrhyw ddata personol yn cael ei ddileu oddi ar y ffôn cyn ei waredu.

Ffyn Gwlân Cotwm
Yn anffodus oherwydd cymysgedd y deunyddiau, ni ellir ar hyn o bryd eu hailgylchu. Dylech eu rhoi yn eich bag gwastraff du ar gyfer deunyddiau na ellir eu hailgylchu.

Brig

G

Gemwaith
Siopau elusen, Gwerthwyr Aur / Arian.

Graean cathod
Dylech roi graean cathod mewn bag dwbl a'i roi yn eich bag gwastraff du. Er mwyn creu bag dwbl, rhowch yr eitem mewn bag plastig a'i glymu i'w gau; yna, rhowch y bag hwnnw mewn bag arall.

Gwallt
Dylid rhoi gwallt yn eich Bin Gwastraff Bwyd.

Gwastraff busnes
Ewch i Gwastraff masnachol.

Gwastraff bwyd
Bydd y Cyngor yn ei gasglu bob wythnos. Rhowch y gwastraff yn eich blwch gwastraff bwyd a'i adael ar ymyl y stryd tu allan i'ch cartref neu yn eich man casglu penodedig.

Gwastraff cartref swmpus
Gallwch fynd ag ef i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol neu gall y Cyngor ei gasglu drwy'r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus.

Gwastraff cegin
Ewch i Gwastraff bwyd.

Gwastraff clinigol
Trefnwch y casgliadau Gwastraff Clinigol gyda'ch doctor os gwelwch yn dda.

Gwastraff gardd
Gallwch gompostio gwastraff gardd gartref neu'i roi mewn bag Gwastraff Gwyrdd (sydd ar gael o Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid – Swyddfeydd Lleol) a Cysylltwch â'r Cyngor i drefnu i'w gasglu.

Gwastraff masnachol
Mae'r Cyngor yn darparu Gwasanaeth Casglu Gwastraff Busnes i fusnesau.

Gwastraff o'r Sugnydd Llwch
Gellir rhoi gwastraff o'ch sugnydd llwch mewn compost cartref, neu ei roi mewn bag du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Gwellt o dan Anifeiliaid
Gellir rhoi ychydig o wellt o dan anifeiliaid (sef bochdewion a gerbilod ac anifeiliaid eraill a gedwir tu mewn) yn eich Bin Gwastraff Bwyd. Os oes llawer iawn ohono, neu os yw'r anifeiliaid yn cael eu cadw tu allan, dylid ei roi mewn bagiau du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Gwelyau
Gellir ailddefnyddio gwelyau sydd mewn cyflwr da. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am sefydliadau ailddefnyddio yng Ngheredigion. Fel arall, gall y Cyngor gasglu gwelyau (gan gynnwys matresi) drwy'r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus neu gallwch fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Gwlân Cotwm
Gellir naill ai gompostio gwlân cotwm neu ei osod yn eich Cynhwysydd Gwastraff Bwyd.

Gwydr (cwareli gwydr, dysglau pyrex ac ati)
Dylech fynd ag eitemau gwydr i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Gwydr (poteli a jariau)
Dylech fynd â nhw i'ch banc ailgylchu gwydr agosaf.

Brig

H

Haearn rhychiog
Ewch i Deunydd adeiladu.

Haenau o amgylch Quality Street
Mae haenen allanol pob siocled Quality Street yn medru cael ei gompostio'n llawn. A fyddech cystal â rhoi y rhain yn eich cynhwysydd Gwastraff Bwyd neu ar eich compost.

Hancesi gwlyb i fabanod
Dylech eu rhoi yn eich bag gwastraff du.

Brig

J

Jariau
Ewch i Gwydr (poteli a jariau).

Brig

L

Larymau mwg
Ewch i Synwyryddion mwg.

Brig

Ll

Llenni
Gellir ailddefnyddio llenni neu'u rhoi i elusen. Gallwch hefyd eu rhoi mewn banc Tecstilau neu fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Llestri
Ewch i Serameg.

Llwch (glo a phren)
Dylech adael i'r llwch oeri cyn ei roi yn eich bag gwastraff du. Dylech sicrhau nad yw'r bagiau'n rhy drwm i'r rhai sy'n casglu gwastraff eu codi. Gallwch fynd â sypiau mwy o lwch i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Llyfrau
Gallwch roi llyfrau i siopau elusennau neu fynd â nhw i'ch banc llyfrau agosaf neu i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Llyfrau ffôn
Ewch i Cyfeirlyfrau.

Llyfrynnau
Ewch i Cylchgronau.

Brig

M

Meddyginiaethau
Dylech fynd ag unrhyw feddyginiaethau diangen i'ch fferyllfa leol i'w gwaredu.

Menig golchi llestri
Dylech roi'r rhain yn eich bag du ar gyfer deunydd nad oes modd ei ailgylchu. Yn anffodus, ni ellir ailgylchu menig golchi llestri yng Ngheredigion ar hyn o bryd.

Menig rwber golchi llestri
Dylech roi'r rhain yn eich bag du ar gyfer deunydd nad oes modd ei ailgylchu. Yn anffodus, ni ellir ailgylchu menig rwber yng Ngheredigion ar hyn o bryd.

Metal sgrap
Ewch i Metalau.

Metalau
Gallwch fynd â metalau i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol neu at fasnachwr metal sgrap. Gallwch hefyd drefnu i'r Cyngor eu casglu drwy'r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus.

Micro-donnau
Os ydynt mewn cyflwr da, ewch â nhw i Siopau Elusen neu'r Safleoedd Gwastraff Cartref.

Brig

N

Naddion
Dylid rhoi Naddion yn eich Bin Gwastraff Bwyd.

Nodwyddau a gwydr meddygol
Ewch i Nodwyddau hypodermig.

Nodwyddau hypodermig
Gwastraff clinigol yw'r rhain. Ni ddylech eu gwaredu gyda'ch gwastraff cartref ar unrhyw gyfrif.

Nwyddau gwyn
Ewch i Offer trydanol.

Brig

O

Oergelloedd
Ewch i Offer trydanol.

Oergelloedd a rhewgelloedd
Ewch i Offer trydanol.

Offer TG
Ewch i Cyfrifiaduron.

Offer trydanol
Gallwch roi offer trydanol sydd mewn cyflwr da i sefydliadau ailddefnyddio. Fel arall, gallwch fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol neu ddefnyddio'r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus.

Olew (coginio)
Dylech storio olew coginio mewn cynhwysydd addas a mynd ag ef i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Olew (modur)
Dylech fynd ag olew modur i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol mewn cynhwysydd addas.

Olew (injan)
Ewch i Olew (modur).

Brig

P

Padiau anymataliaeth
Dylech roi padiau anymataliaeth yn eich bag gwastraff du. Dylech eu rhoi mewn bag dwbl. I greu 'bag dwbl', rhowch y padiau mewn bag plastig a'i glymu i'w gau; yna, rhowch y bag hwnnw mewn bag arall.

Paent
Gallwch roi paent i grwpiau cymunedol neu grwpiau ailddefnyddio, fel Freecycle. Gallwch hefyd fynd â phaent i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Papur
Gallwch roi papur yn eich bag ailgylchu clir.

Papur cegin
Gallwch gompostio papur cegin, gan gynnwys y tiwb cardfwrdd, neu'i roi yn eich blwch casglu gwastraff bwyd.

Papur lapio
Ewch i Papur.

Papur wedi'i Rwygo
Dylai papur wedi ei rwygo gael ei roi ,mewn bagiau ailgylchu clir

Papurau newydd
Gallwch roi papurau newydd yn eich bag ailgylchu clir neu'u defnyddio i leinio'ch cadi gwastraff bwyd.

Pecynnau creision
Dylech eu rhoi yn eich bag gwastraff du. Yn anffodus, nid oes modd i ni ailgylchu pecynnau creision yng Ngheredigion ar hyn o bryd.

Peiriannau DVD / fideo
Ewch i Offer trydanol.

Peiriannau fideo / DVD
Ewch i Offer trydanol.

Peiriannau golchi
Ewch i Offer trydanol.

Plaladdwyr
Ewch i Cemegau.

Plastig Swigod (Bubble Wrap)
Dylech roi eich plastig swigod yn eich bag ailgylchu clir.

Polystyren
Gallwch eu rhoi yn eich bag ailgylchu clir.

Polythen
Ewch i Bagiau plastig.

Post sothach
Gallwch roi unrhyw bost sothach yn eich bag ailgylchu clir. Dylech dynnu'r post o unrhyw becyn plastig cyn ei ailgylchu. Gallech hefyd gofrestru gyda'r Gwasanaeth Dewis Post er mwyn derbyn llai o bost sothach.

Poteli (gwydr)
Ewch i Gwydr (poteli a jariau).

Poteli (plastig)
Gallwch eu rhoi yn eich bag ailgylchu clir. Golchwch y poteli a'u gwasgu'n fflat cyn eu rhoi yn eich bag.

Poteli/silindrau nwy
Dylech ddychwelyd poteli a silindrau nwy i'r cyflenwr. Ni fyddwn yn eu derbyn ar unrhyw Safle Gwastraff Cartref. Dylech hefyd ddychwelyd poteli nwy petroliwm hylifol (LPG) i'r cyflenwr. Cysylltwch â'r Gymdeithas Nwy Petroliwm Hylifol ar 01737 224700 i gael rhagor o fanylion.

Potiau iogwrt
Gallwch eu rhoi yn eich bag ailgylchu clir.

Pren
Ewch i Deunydd adeiladu.

Pyrex
Ewch i Gwydr.

Brig

R

Radios
Ewch i Offer trydanol.

Rwbel
Ewch i Deunydd adeiladu.

Brig

S

Sachau Glo
Dylech roi'r rhain yn eich bag du ar gyfer deunydd nad oes modd ei ailgylchu, gan fod llwch glo yn medru llygru deunydd y gellir ei ailgylchu.

Sbectolau
Mae llawer o elusennau'n casglu hen sbectolau i'w hanfon dramor – gallwch fynd â nhw i ganghennau optegwyr neu i siopau elusennau ar y stryd fawr.

Serameg (tsieina/llestri)
Dylech fynd ag unrhyw serameg i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Setiau teledu
Ewch i Offer trydanol.

Stampiau
Mae rhai elusennau'n derbyn hen stampiau. Gallwch hefyd roi stampiau yn eich bag ailgylchu clir.

Synwyryddion mwg
Dylech fynd â synwyryddion mwg i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Sicrhau bod cartrefi'n ddiogel rhag tân – erbyn hyn, mae diffoddwyr tân a staff diogelwch tân cymunedol y Gwasanaeth Tân yn ymweld â chartrefi i roi cyngor am ddiogelwch tân. Byddan nhw'n darparu ac yn gosod larwm tân am ddim. Gallwch ofyn am wiriad diogelwch tân i chi neu'ch perthnasau drwy gysylltu â'r Gwasanaeth Tân ar 0800 169 1234, neu drwy e-bostio www.mawwfire.gov.uk.

Brig

T

Tapiau (cegin ac ystafell ymolchi)
Ewch i Deunydd adeiladu.

Tapiau fideo
Gallwch roi tapiau fideo sydd mewn cyflwr da i elusen neu sefydliad ailddefnyddio. Dylech roi tapiau fideo sydd wedi torri yn eich bag gwastraff du.

Tecstilau
Gallwch fynd â thecstilau i'ch banc Tecstilau agosaf neu i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Teganau
Gallwch roi teganau sydd mewn cyflwr da i elusen neu sefydliad ailddefnyddio. Fel arall, dylech fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Teiars
Dylech fynd â hen deiars i'ch garej lleol i'w gwaredu. Mae tâl safonol am y gwasanaeth hwn. Sylwch na fydd unrhyw Safle Gwastraff Cartref yng Ngheredigion yn derbyn teiars.

Teledu
Ewch i Offer trydanol.

Teleffonau
Ewch i Offer trydanol.

Tetra-Pak
Ewch i Cartonau diod.

Tiwbiau fflwrolau
Dylech fynd â nhw i'ch Safle Gwastraff Cartref lleol.

Tsieina
Ewch i Serameg.

Tuniau
Ewch i Caniau.

Brig

Y

Yellow Pages
Ewch i Cyfeirlyfrau. Hefyd, darllenwch y dudalen am ailgylchu mewn ysgolion i gael gwybodaeth am her Yellow Pages.

Brig

Check out Ruwix to learn the solution of the Rubik's Cube and other twisty puzzles like Pyraminx, Square-1 etc.