Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff (yn effeithiol o 1 Gorffennaf 2022)

Atgoffir preswylwyr fod y rheolau a mesurau rheoli yma yn ychwanegol i’r rheolau safle cyfredol a rhaid cadw atynt.

Mae rheolau’r safle mewn lle er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch preswylwyr a staff ar y safleoedd. Dyma nhw fel a ganlyn:

 • Cadwch draw o’r safleoedd os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref symptomau COVID-19, yn hunan-ynysu neu’n gwarchod ar hyn o bryd
 • Cofiwch barchu a chadw at gyfarwyddiadau a chanllawiau staff y safle
 • Golchwch eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl ymweld â’r safle; dewch â Chyfarpar Diogelu Personol eich hun (e.e. menig, masgiau, feisor ) os dymunwch
 • Dangoswch barch a bod yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill y safle a staff. Cadwch bellter diogel
 • Gall uchafswm o ddau unigolyn o’r un cartref adael y cerbyd a gwaredu’r gwastraff a chynorthwyo ei gilydd gydag eitemau mwy o faint a thrwm; Bydd caniatáu staff y safle i ddadlwytho unrhyw eitemau ar ddisgresiwn goruchwylydd y safle
 • Dylech waredu unrhyw wastraff mor gyflym a ddiogel â phosib

 

Aberystwyth 

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Glanyrafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. SY23 3JQ.

Oriau agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 09:00 -17:00

Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gŵyl y Banc 10:00 - 15:00

Ar Gau ar Ddydd Nadolig, Dydd Calan a Dydd Gwener y Groglith

Aberteifi  

Cyfeiriad: Cilmaenllwyd, Penparc, Cardigan. SA43 1RB.

Oriau agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 09:00 -17:00

Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gŵyl y Banc 10:00 - 15:00

Ar Gau ar Ddydd Nadolig, Dydd Calan a Dydd Gwener y Groglith

Llanbedr Pont Steffan 

Cyfeiriad: Yr Ystâd Ddiwydiannol, Heol Tregaron, Llanbedr Pont Steffan. SA48 8LT.

Oriau agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 09:00 -17:00

Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gŵyl y Banc 10:00 - 15:00

Ar Gau ar Ddydd Nadolig, Dydd Calan a Dydd Gwener y Groglith

Llanarth 

Cyfeiriad: Rhydeinon, Llanarth. SA47 0QP.

Oriau agor:

Dydd Mercher, dydd Sadwrn a dydd Sul 10:00-17:00

 

1. Pam eich bod chi wedi newid y ffordd rydych chi’n gweithredu’r safleoedd?

Diogelwch y cyhoedd yw’r flaenoriaeth i ni, ac rydym wedi rhoi mesurau ychwanegol ar waith i leihau’r risg o drosglwyddo Covid-19. Rydym wedi gweithio gyda holl gontractwyr y Safleoedd Gwastraff Domestig i geisio gwneud eich ymweliad mor ddiogel â phosib.

Fodd bynnag, os oes angen i chi ymweld â Safle Gwastraff Domestig dylech ddisgwyl y bydd angen i chi giwio ac efallai y byddwn yn gofyn i chi adael a dod yn ôl ar ddiwrnod arall.

2. Os ydw i’n gweld rhywbeth rwy’n ei hoffi yn y Safle Gwastraff Domestig, a gaf i fynd ag ef adref?

Na chewch, er mwyn lleihau’r risg o ledaenu Covid-19 dim ond gwaredu gwastraff y gellir ei wneud yn y safleoedd ar hyn o bryd. Ni chaniateir ailddefnyddio eitemau. Ni ddylid mynd ag unrhyw eitemau o’r safle i’ch cartref.

3. Ydy’r safleoedd ar agor ar gyfer gwastraff domestig a gwastraff masnachol?

Mae’r safleoedd ar agor ar gyfer gwastraff domestig yn unig. Ni chaniateir mynd â gwastraff masnachol i unrhyw Safle Gwastraff Domestig. Nid yw hyn wedi newid.

4. Mae rhai o’r awdurdodau lleol cyfagos yn defnyddio system cadw slot amser – pam nad ydych chi wedi dewis ailagor yn y ffordd hon?

Rydym wedi ystyried nifer o opsiynau ac yn credu bod manteision ac anfanteision i bob system. Nid ydym yn teimlo y byddai system cadw slot amser yn addas yng Ngheredigion ar hyn o bryd. Efallai y byddwn yn adolygu hyn.

5. A oes terfyn o ran sawl gwaith y caiff preswyliwr ymweld â’r Safle Gwastraff Domestig mewn mis? A oes terfyn o ran sawl gwaith y caiff yr un cerbyd ymweld â Safle Gwastraff Domestig mewn diwrnod?

Nid oes terfyn o ran sawl gwaith y gallwch ddefnyddio safle, cyhyd a fod y gwastraff yn gwastraff domestig, a'ch bod yn dilyn rheolau'r safle.

 • Mae'r Safleoedd Gwastraff Cartref ar gyfer defnydd trigolion o Geredigion yn unig. Mae'n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i ddangos prawf o'ch cyfeririad.
 • Dim ond gwastraff o'r cartref a ellir ei waredu yn y safle hwn
 • Dim Gwastraff Masnachol
 • Ni chaniateir gwastraff adeiladwyr, silindrau nwy, na theiars
 • Ni chaniateir ceir a cherbydau ar ddiwedd eu hoes
 • Caiff uchafswm o 5 sach adeiladwr (uchafswm 20 kg yr un) o bridd, rwbel, neu wastraff DIY ei dderbyn bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Caiff ychydig iawn o asbestos wedi'i lapio ddwy waith mewn bagiau plastic cryf (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig. Nodwch os ydych yn dymuno defnyddio Safle Gwastraff Cartref Cilmaenllwyd, byddwch yn cael eich cyfeirio at Safle D I Evans Cyf yn Beulah. Os ydych yn dymuno defnyddio Safle Gwastraff Cartref Rhydeinion, byddwch yn cael eich cyfeirio at Safle LAS yn Llanbedr Pont Steffan. Gweler y cyfarwyddiadau am waredu Asbestos mewn ffordd ddiogel
 • Caiff ychydig iawn o fwrdd plastr (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Caniateir 1 matras bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o eiddio domestig
 • Rhaid i'r holl wastraff gael ei roi yn y cynhwysyddion cywir
 • Ni chaniateir Faniau na cherbydau ac uchafswm màs awdurdodedig o 2 dunnell neu fwy. 
 • Nodwch NA fydd unrhyw drelar gwartheg neu geffylau, trelar dwy echel, neu gerbyd yn fwy na'r hyn a nodir uchod yn cael ei ganiatáu ar y safle. O dan amgylchiadau arbennig, gall y Cyngor roi caniatâd ymlaen llaw cyn ymweld â'r safle. Nodwch, os ydych yn bwriadu defnyddio'r safle ar y penwythnos neu ar ddydd Llun Gŵyl Y Banc bydd angen gwneud cais am ganiatâd erbyn 4:30yh ar ddydd Iau cyn yr ymweliad. Os ydych yn bwriadu defnyddio'r salfe ar ddydd Llun bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd erbyn 12.00 hanner dydd ar y dydd Gwener cyn yr ymweliad. O dan bob amgylchiad arall bydd angen o leiaf 24 awr o rybudd. Ffoniwch 01545 570881 i dderbyn caniatâd. Pan roddir caniatâd, bydd rheolau Covid y safle yn dal i fod yn berthnasol. 
 • Ni chaniateir cludo unrhyw eitemau i fewn i'r Safle Gwastraff Cartref o unrhyw gerbydau sydd wedi eu parcio tu allan i ffin y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymosodiadau llafar na chorfforol tuag at weithwyr y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymddygiad treisgar a bygythiol tuag at weithwyr y Safle, a byddwn yn galw'r heddlu
 • Mae system deledu cylch cyfyng yn gweithredu drwy'r amser ar y safle

Dewch o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf yn Ceredigion

Gellir dod o hyd i fanciau ailgylchu ar draws Ceredigion er mwyn ailgylchu nwyddau megis gwydr a tecstilau. Fel arfer mae’r banciau ailgylchu wedi’u lleoli o fewn meysydd parcio.

Er mwyn dod o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf, plis defnyddiwch: -

Rhestr o fanciau ailgylchu yng Ngheredigion

Map Rhyngweithiol

 Cylch Coch = Canolfan Ailgylchu

 Sgwâr Glas = Banc Ailgylchu

 Diemwnt Gwyrdd = Safle Gwastraff Cartref