Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff (25 Mawrth 2021)

Bydd Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion yn Aberystwyth, Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan a Llanarth yn parhau i fod ar agor. Anogir trigolion i beidio ag ymweld â’r safleoedd oni bai ei fod yn hanfodol – os na ellir storio’r eitemau gwastraff yn ddiogel gartref neu os na ellir eu casglu yn rhan o’r gwasanaeth casglu gwastraff domestig arferol. Atgoffir trigolion fod rheolau a mesuriadau ychwanegol mewn lle a bydd rhaid glynnu at rhain.

Mae rheolau’r safle ar waith er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch trigolion yn ogystal â staff ar y safleoedd. Dyma’r rheolau:

 • Anogir trigolion i beidio ag ymweld â’r safleoedd oni bai ei fod yn hanfodol – os na ellir storio’r eitemau gwastraff yn ddiogel gartref neu os na ellir eu casglu yn rhan o’r gwasanaeth casglu gwastraff domestig arferol.
 • Dim ond cerbydau sydd ag eilrif yn eu rhifau cofrestru fydd yn gallu cael mynediad i’r safleoedd ar ddyddiadau sy’n eilrifau (e.e. 2,4,6,8,10,12 etc.).
 • Dim ond cerbydau sydd ag odrif yn eu rhifau cofrestru fydd yn gallu cael mynediad i’r safleoedd ar ddyddiadau sy’n odrifau (e.e. 1,3,5,7,9,11 etc.).
 • Bydd cyfyngiadau llym o ran nifer y cerbydau sy’n gallu cael mynediad i’r Safle Gwastraff Cartref ar unrhyw un adeg.
 • Gall uchafswm o ddau berson o’r un cartref adael y cerbyd er mwyn cael gwared â’r gwastraff a helpu ei gilydd gydag eitemau mwy neu drymach ar y safle; ni fydd unrhyw gymorth ar gael gan staff y safle i ddadlwytho unrhyw eitemau.
 • Dim ond mewn cerbyd y bydd trigolion yn gallu cael mynediad i’r safle; bydd trigolion sy’n cyrraedd ar droed yn cael eu troi ymaith.
 • Ni chaniateir ailddefnyddio eitemau – dim ond er mwyn cael gwared â gwastraff y caniateir i drigolion ddefnyddio’r safleoedd, ac ni chaniateir i drigolion fynd ag eitemau gyda nhw o’r safleoedd.
 • Ni chaniateir faniau mawr, trelar gwartheg neu geffylau neu trelar dwy echel i ddefnyddio'r Safle Gwastraff Cartref ar hyn o bryd.
 • Mae’r Safleoedd Gwastraff Cartref ar gyfer gwastraff domestig yn unig. Ni dderbynnir unrhyw wastraff masnach yn y Safleoedd Gwastraff Cartref.
 • Mae’r uchod yn ychwanegol at reolau presennol y safleoedd

 

Cyn ymweld â Safle Gwastraff Cartref, dylai trigolion wneud y canlynol:

 • Rhoi trefn ar eu gwastraff gartref cyn cyrraedd y safle.
 • Bod yn barod ar gyfer ciwiau hir.
 • Aros yn eu cerbydau ar bob adeg wrth giwio i gael mynediad i’r safle.
 • Aros am gyfarwyddyd gan un o weithwyr y safle cyn mynd i mewn.
 • Golchi eu dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl ymweld â’r safle; bydd angen i drigolion ddod â’u Cyfarpar Diogelu Personol eu hunain (e.e. menig, mygydau, feisorau) os ydynt yn dymuno eu gwisgo.
 • Aros o leiaf 2m ar wahân i ddefnyddwyr eraill y safle a staff.
 • Parchu a bod yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill.
 • Parchu a chadw at gyfarwyddiadau ac arweiniad staff y safle.
 • Cael gwared â gwastraff yn y modd mwyaf cyflym a diogel â phosib cyn gadael y safle mewn modd trefnus.
 • Cadw draw o’r safleoedd os oes ganddyn nhw neu unrhyw un yn eu cartref symptomau Covid-19 neu os ydynt yn cysgodi ar hyn o bryd.

 

Nid yw’r canlynol yn cael eu hystyried i fod yn deithiau ‘hanfodol’ i’r Safleoedd Gwastraff Cartref ar hyn o bryd:

 • Mynd â bag o dorion o’r ardd neu doriadau glaswellt. Gellir dod o hyd i gyngor ar gompostio gartref ar wefan y Cyngor: Compostio Yn Y Cartref.
 • Mynd â’r hen gwpwrdd, set o lestri te, peiriant gwnïo etc. sydd wedi bod yn eistedd yn y sied ers blynyddoedd ac a ellir ei gadw am ychydig yn hirach.
 • Mynd â hen eitemau diangen o ganlyniad i glirio’r sied neu’r atig neu hen ddillad o ganlyniad i glirio’r cwpwrdd. Nid dyma’r amser i glirio! 

Dylech ystyried yn ofalus a oes angen i chi ymweld â’r Safle Gwastraff Cartref cyn i chi geisio gwneud hynny.

Ni chaniateir i chi adael gwastraff y tu allan i gatiau’r safle – mae mesurau gwyliadwriaeth ar waith ar bob adeg ar bob safle.

Aberystwyth 

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Glanyrafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. SY23 3JQ.

Oriau agor: Dydd Llun – dydd Sul 09:00 -17:00. Ni chaniateir mynediad ar ôl 17:00.

Aberteifi 

Cyfeiriad: Cilmaenllwyd, Penparc, Cardigan. SA43 1RB.

Oriau agor: Dydd Llun – dydd Sul 09:00 – 17:00. Ni chaniateir mynediad ar ôl 17:00.

Llanbedr Pont Steffan 

Cyfeiriad: Yr Ystâd Ddiwydiannol, Heol Tregaron, Llanbedr Pont Steffan. SA48 8LT.

Oriau agor: Dydd Llun – dydd Sul 09:00 – 17:00. Ni chaniateir mynediad ar ôl 17:00.

Llanarth 

Cyfeiriad: Rhydeinon, Llanarth. SA47 0QP.

Oriau agor: Dydd Mercher, dydd Sadwrn a dydd Sul 09:00-17:00. Ni chaniateir mynediad ar ôl 17:00.

 

1. Pam eich bod chi wedi newid y ffordd rydych chi’n gweithredu’r safleoedd?

Diogelwch y cyhoedd yw’r flaenoriaeth i ni, ac rydym wedi rhoi mesurau ychwanegol ar waith i leihau’r risg o drosglwyddo Covid-19. Rydym wedi gweithio gyda holl gontractwyr y Safleoedd Gwastraff Domestig i geisio gwneud eich ymweliad mor ddiogel â phosib.

Mae’r safleoedd wedi bod ar gau ers 23 Mawrth ac rydym wedi ceisio rhoi mesurau ar waith i leihau tagfeydd traffig.

Fodd bynnag, os oes angen i chi ymweld â Safle Gwastraff Domestig dylech ddisgwyl y bydd angen i chi giwio ac efallai y byddwn yn gofyn i chi adael a dod yn ôl ar ddiwrnod arall.

Am y rhesymau hyn, ein cyngor yw y dylech ond ddefnyddio’r safleoedd hyn os yw’n hanfodol i chi wneud hynny.

2. Gallwn ddefnyddio’r safle os yw’n hanfodol – beth yw ystyr hanfodol?

Hanfodol yw rhywbeth sy’n gwbl angenrheidiol neu’n eithriadol o bwysig.

Mae amgylchiadau pawb yn wahanol ac felly mae angen defnyddio synnwyr cyffredin.

Dylech ofyn y cwestiynau canlynol i’ch hun:

 • A allaf storio’r gwastraff am ychydig o amser eto?
 • A allaf ei roi allan i’w gasglu wrth ymyl y ffordd?
 • A oes wir angen i mi fynd i’r Safle Gwastraff Domestig nawr neu a allaf aros nes bod y prysurdeb cychwynnol wedi dod i ben?
 • Ydy’r gwastraff yn cael effaith sylweddol ar iechyd, diogelwch neu lesiant fy hun neu eraill?
 • Mae mesurau rheoli ychwanegol ar waith, ac mae’n debygol y bydd yn rhaid i mi giwio i fynd i mewn i’r safle. A yw’n werth y drafferth? A yw’n angenrheidiol?

Rydym yn deall efallai bod angen i chi ymweld â Safle Gwastraff Domestig os nad oes modd storio’ch gwastraff yn ddiogel gartref ac nad ydych yn gallu ei waredu drwy’r system casglu wrth ymyl y ffordd. Felly mae’r Safleoedd Gwastraff Domestig wedi ailagor ac mae mesurau rheoli wedi’u rhoi ar waith er mwyn lleihau’r risg o ledaenu Covid-19.

3. Beth nad yw’n hanfodol?

Mae amgylchiadau pawb yn wahanol, fodd bynnag gallai’r enghreifftiau canlynol fod o gymorth:

 • Gallai un bag o wastraff o’r ardd gael ei storio gartref am nawr – ni fyddai’r daith hon yn cael ei hystyried fel un hanfodol.
 • Gallai bagiau o ddillad sydd gennych ar ôl clirio’r cwpwrdd dillad gael eu storio gartref am nawr – ni fyddai’r daith hon yn cael ei hystyried fel un hanfodol.
 • Gallai hen bethau diangen o’r garej neu’r atig sydd wedi cael eu storio gartref am ychydig o wythnosau fwy na thebyg gael eu storio am ychydig eto ac felly efallai nad yw’n hanfodol ar hyn o bryd.
 • Gofynnwch i’ch hun y cwestiynau a holwyd mewn ymateb i gwestiwn 2.

4. Pa wastraff y gallaf ei gyflwyno yn y safle?

Nid yw’r mathau o wastraff yr ydym yn eu derbyn wedi newid. Fodd bynnag, dylech ond ddefnyddio’r safle os yw’n hanfodol i wneud hynny.

Rydym yn annog unrhyw breswylwyr sydd â swm mawr o wastraff o’r ardd i’w gompostio gartref. Nid yw hyn yn golygu y bydd angen i chi brynu bin compost. Dyma ein cyngor ers nifer o flynyddoedd.

Gellir dod o hyd i gyngor ar gompostio gartref ar wefan y Cyngor: Compostio Yn Y Cartref

Fodd bynnag, gallwch dal gyflwyno gwastraff o’r ardd yn y safle os nad ydych chi’n gallu ei gompostio neu ei storio gartref, hynny yw, os oes yn rhaid i chi.

5. A fedraf gyflwyno unrhyw wastraff o’r ardd yn y safle?

Gweler cwestiwn 4. Nid ydym yn disgwyl bod un bag o wastraff o’r ardd yn hanfodol, oherwydd gallai gael ei storio gartref. Gallwch dal gyflwyno gwastraff o’r ardd yn y safle os nad ydych chi’n gallu ei gompostio neu ei storio gartref, hynny yw, os oes yn rhaid i chi.

6. Ai dim ond ceir sy’n cael mynd i mewn i’r safle? A oes hawl gan faniau a threileri?

Dim ond ceir sy’n cael mynd i mewn i’r safle ar hyn o bryd. Ni chaniateir mynediad i faniau, cerbydau mawr na threileri ar hyn o bryd. Mae hyn er mwyn lleihau’r tagfeydd traffig pan fydd y safleoedd yn ailagor. Bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu mewn ychydig o wythnosau.

7. Ydy rhif cofrestru fy ngherbyd yn odrif neu’n eilrif?

Rydym wedi cyflwyno system yn seiliedig ar rifau cofrestru cerbydau er mwyn haneru nifer y ceir sy’n ceisio defnyddio’r safle ar unrhyw ddiwrnod.

Byddai CV55 ZZZ yn odrif (pum deg pump) – gallwch ddefnyddio’r safle ar ddyddiadau sy’n odrifau yn ystod y mis, ee 17, 19 Mehefin.

Byddai CV56 ZZZ yn eilrif (pum deg chwech) – gallwch ddefnyddio’r safle ar ddyddiadau sy’n eilrifau yn ystod y mis, ee 20, 22 Mehefin.

Byddai Z537 ZZZ yn odrif (pum cant a thri deg saith) a byddai Z538 ZZZ yn eilrif (pum cant a thri deg wyth).

8. Os ydw i’n gweld rhywbeth rwy’n ei hoffi yn y Safle Gwastraff Domestig, a gaf i fynd ag ef adref?

Na chewch, er mwyn lleihau’r risg o ledaenu Covid-19 dim ond gwaredu gwastraff y gellir ei wneud yn y safleoedd ar hyn o bryd. Ni chaniateir ailddefnyddio eitemau. Ni ddylid mynd ag unrhyw eitemau o’r safle i’ch cartref.

9. Ydy’r safleoedd ar agor ar gyfer gwastraff domestig a gwastraff masnachol?

Mae’r safleoedd ar agor ar gyfer gwastraff domestig yn unig. Ni chaniateir mynd â gwastraff masnachol i unrhyw Safle Gwastraff Domestig. Nid yw hyn wedi newid.

10. Mae rhai o’r awdurdodau lleol cyfagos yn defnyddio system cadw slot amser – pam nad ydych chi wedi dewis ailagor yn y ffordd hon?

Rydym wedi ystyried nifer o opsiynau ac yn credu bod manteision ac anfanteision i bob system. Nid ydym yn teimlo y byddai system cadw slot amser yn addas yng Ngheredigion ar hyn o bryd. Efallai y byddwn yn adolygu hyn.

11. A oes terfyn o ran sawl gwaith y caiff preswyliwr ymweld â’r Safle Gwastraff Domestig mewn mis? A oes terfyn o ran sawl gwaith y caiff yr un cerbyd ymweld â Safle Gwastraff Domestig mewn diwrnod?

Nid oes terfyn o ran sawl gwaith y gallwch ddefnyddio safle, os yw’n hanfodol i chi wneud hynny.

12. Ydy hyn yn golygu y gallwn ddechrau archebu cynwysyddion gwydr / gwastraff bwyd newydd?

Fel pawb ar draws y Deyrnas Unedig, mae’r cyfyngiadau yn sgil y pandemig Covid-19 wedi effeithio ar staff y Cyngor ac mae’n rhaid i ni flaenoriaethu ein hadnoddau i’r gwasanaethau sy’n hanfodol, megis y gwasanaeth casglu gwastraff.

Bellach, rydym yn gweithio tuag at y cam nesaf –  sef y cam addasu. Bydd mwy o wasanaethau’n ailgychwyn pan fydd yn ddiogel, pan fydd deddfwriaeth yn caniatáu a phan fydd yr adnoddau ar gael i ni wneud hynny.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn fuan.

13. Ydy hyn yn golygu y gellir casglu gwastraff swmpus a gwastraff o’r ardd yn awr?

Mae’r gwasanaeth hwn yn parhau ar stop am nawr, ond rydym yn adolygu hyn.

14. Am faint bydd y newidiadau hyn ar waith?

Rydym yn dilyn y ddeddfwriaeth a chyngor Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n debygol y bydd y mesurau o ran cadw pellter cymdeithasol yn parhau am gryn amser.

Bydd y system o ran rhifau cofrestru cerbydau a’r cyfyngiadau ar gyfer faniau a cherbydau mawr yn cael eu hadolygu mewn ychydig o wythnosau.

15. Rwy’n symud tŷ ac ni allaf fynd â phopeth i fy nghartref newydd – ydy’r eitemau nad wyf eu heisiau’n cyfrif fel eitemau hanfodol y gallaf eu cyflwyno yn y safle?

Gweler cwestiwn 2. Ni ellir storio’r gwastraff hwn gartref ac felly byddem yn ei ystyried yn hanfodol.

 • Dim ond gwastraff o'r cartref a ellir ei waredu yn y safle hwn
 • Dim Gwastraff Masnachol
 • Ni chaniateir gwastraff adeiladwyr, silindrau nwy, na theiars
 • Ni chaniateir ceir a cherbydau ar ddiwedd eu hoes
 • Caiff uchafswm o 5 sach adeiladwr (uchafswm 20 kg yr un) o bridd, rwbel, neu wastraff DIY ei dderbyn bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Caiff ychydig iawn o asbestos wedi'i lapio ddwy waith mewn bagiau plastic cryf (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig. Nodwch os ydych yn dymuno defnyddio Safle Gwastraff Cartref Cilmaenllwyd, byddwch yn cael eich cyfeirio at Safle D I Evans Cyf yn Beulah. Os ydych yn dymuno defnyddio Safle Gwastraff Cartref Rhydeinion, byddwch yn cael eich cyfeirio at Safle LAS yn Llanbedr Pont Steffan. Gweler y cyfarwyddiadau am waredu Asbestos mewn ffordd ddiogel
 • Caiff ychydig iawn o fwrdd plastr (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Caniateir 1 matras bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o eiddio domestig
 • Rhaid i'r holl wastraff gael ei roi yn y cynhwysyddion cywir
 • Ni chaniateir Faniau na cherbydau ac uchafswm màs awdurdodedig o 2 dunnell neu fwy. (
 • Nodwch NA fydd trelar gwartheg neu geffylau, trelar dwy echel, neu gerbyd yn fwy na'r hyn a nodir uchod yn cael ei ganiatáu ar y safle. 
 • Ni chaniateir cludo unrhyw eitemau i fewn i'r Safle Gwastraff Cartref o unrhyw gerbydau sydd wedi eu parcio tu allan i ffin y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymosodiadau llafar na chorfforol tuag at weithwyr y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymddygiad treisgar a bygythiol tuag at weithwyr y Safle, a byddwn yn galw'r heddlu
 • Mae system deledu cylch cyfyng yn gweithredu drwy'r amser ar y safle

 

Gallwch weld y lleoliadau hyn ar ein map rhyngweithiol:

Gweld ar fap


Dewch o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf yn Ceredigion

Gellir dod o hyd i fanciau ailgylchu ar draws Ceredigion er mwyn ailgylchu nwyddau megis gwydr a tecstilau. Fel arfer mae’r banciau ailgylchu wedi’u lleoli o fewn meysydd parcio.

Er mwyn dod o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf, plis defnyddiwch: -