Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff (yn effeithiol o 1 Tachwedd 2021)

Mae Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion yn Aberystwyth, Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan a Llanarth yn parhau i fod ar agor. Atgoffir trigolion fod rheolau a mesuriadau ychwanegol mewn lle a bydd rhaid glynnu at rhain.

Mae rheolau’r safle ar waith er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch trigolion yn ogystal â staff ar y safleoedd. Dyma’r rheolau:

 • Mae cyfyngiadau o ran nifer y cerbydau sy’n gallu cael mynediad i’r Safle Gwastraff Cartref ar unrhyw un adeg er mwyn sicrhau ymbellhau cymdeithasol.
 • Gall uchafswm o ddau berson o’r un cartref adael y cerbyd er mwyn cael gwared â’r gwastraff a helpu ei gilydd gydag eitemau mwy neu drymach ar y safle; ni fydd unrhyw gymorth ar gael gan staff y safle i ddadlwytho unrhyw eitemau.
 • Mae ardal dadlwytho ar gael yn Safleoeedd Gwastraff Cartref Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi ar gyfer trigolion sy'n methu trafod eu gwastraff heb gymorth. Nid oes ardal dadlwytho ar gael yn Llanarth.
 • Dim ond mewn cerbyd y bydd trigolion yn gallu cael mynediad i’r safle; bydd trigolion sy’n cyrraedd ar droed yn cael eu troi ymaith.
 • Ni chaniateir ailddefnyddio eitemau – dim ond er mwyn cael gwared â gwastraff y caniateir i drigolion ddefnyddio’r safleoedd, ac ni chaniateir i drigolion fynd ag eitemau gyda nhw o’r safleoedd.
 • Mae’r Safleoedd Gwastraff Cartref ar gyfer gwastraff domestig yn unig. Ni dderbynnir unrhyw wastraff masnach yn y Safleoedd Gwastraff Cartref.
 • Mae’r uchod yn ychwanegol at reolau presennol y safleoedd

 

Cyn ymweld â Safle Gwastraff Cartref, dylai trigolion wneud y canlynol:

 • Rhoi trefn ar eu gwastraff gartref cyn cyrraedd y safle.
 • Bod yn barod ar gyfer ciwiau hir.
 • Aros yn eu cerbydau ar bob adeg wrth giwio i gael mynediad i’r safle.
 • Aros am gyfarwyddyd gan un o weithwyr y safle cyn mynd i mewn.
 • Golchi eu dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl ymweld â’r safle; bydd angen i drigolion ddod â’u Cyfarpar Diogelu Personol eu hunain (e.e. menig, mygydau, feisorau) os ydynt yn dymuno eu gwisgo.
 • Aros o leiaf 2m ar wahân i ddefnyddwyr eraill y safle a staff.
 • Parchu a bod yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill.
 • Parchu a chadw at gyfarwyddiadau ac arweiniad staff y safle.
 • Cael gwared â gwastraff yn y modd mwyaf cyflym a diogel â phosib cyn gadael y safle mewn modd trefnus.
 • Cadw draw o’r safleoedd os oes ganddyn nhw neu unrhyw un yn eu cartref symptomau COVID-19 neu os ydynt yn cysgodi ar hyn o bryd.

Dylech ystyried yn ofalus a oes angen i chi ymweld â’r Safle Gwastraff Cartref cyn i chi geisio gwneud hynny.

Ni chaniateir i chi adael gwastraff y tu allan i gatiau’r safle – mae mesurau gwyliadwriaeth ar waith ar bob adeg ar bob safle.

Aberystwyth 

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Glanyrafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. SY23 3JQ.

Oriau agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 09:00 -17:00

Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gŵyl y Banc 10:00 - 15:00

Ar Gau ar Ddydd Nadolig, Dydd Calan a Dydd Gwener y Groglith

Aberteifi 

Cyfeiriad: Cilmaenllwyd, Penparc, Cardigan. SA43 1RB.

Oriau agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 09:00 -17:00

Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gŵyl y Banc 10:00 - 15:00

Ar Gau ar Ddydd Nadolig, Dydd Calan a Dydd Gwener y Groglith

Llanbedr Pont Steffan 

Cyfeiriad: Yr Ystâd Ddiwydiannol, Heol Tregaron, Llanbedr Pont Steffan. SA48 8LT.

Oriau agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 09:00 -17:00

Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gŵyl y Banc 10:00 - 15:00

Ar Gau ar Ddydd Nadolig, Dydd Calan a Dydd Gwener y Groglith

Llanarth 

Cyfeiriad: Rhydeinon, Llanarth. SA47 0QP.

Oriau agor:

Dydd Mercher, dydd Sadwrn a dydd Sul 10:00-17:00

 

1. Pam eich bod chi wedi newid y ffordd rydych chi’n gweithredu’r safleoedd?

Diogelwch y cyhoedd yw’r flaenoriaeth i ni, ac rydym wedi rhoi mesurau ychwanegol ar waith i leihau’r risg o drosglwyddo Covid-19. Rydym wedi gweithio gyda holl gontractwyr y Safleoedd Gwastraff Domestig i geisio gwneud eich ymweliad mor ddiogel â phosib.

Fodd bynnag, os oes angen i chi ymweld â Safle Gwastraff Domestig dylech ddisgwyl y bydd angen i chi giwio ac efallai y byddwn yn gofyn i chi adael a dod yn ôl ar ddiwrnod arall.

2. Os ydw i’n gweld rhywbeth rwy’n ei hoffi yn y Safle Gwastraff Domestig, a gaf i fynd ag ef adref?

Na chewch, er mwyn lleihau’r risg o ledaenu Covid-19 dim ond gwaredu gwastraff y gellir ei wneud yn y safleoedd ar hyn o bryd. Ni chaniateir ailddefnyddio eitemau. Ni ddylid mynd ag unrhyw eitemau o’r safle i’ch cartref.

3. Ydy’r safleoedd ar agor ar gyfer gwastraff domestig a gwastraff masnachol?

Mae’r safleoedd ar agor ar gyfer gwastraff domestig yn unig. Ni chaniateir mynd â gwastraff masnachol i unrhyw Safle Gwastraff Domestig. Nid yw hyn wedi newid.

4. Mae rhai o’r awdurdodau lleol cyfagos yn defnyddio system cadw slot amser – pam nad ydych chi wedi dewis ailagor yn y ffordd hon?

Rydym wedi ystyried nifer o opsiynau ac yn credu bod manteision ac anfanteision i bob system. Nid ydym yn teimlo y byddai system cadw slot amser yn addas yng Ngheredigion ar hyn o bryd. Efallai y byddwn yn adolygu hyn.

5. A oes terfyn o ran sawl gwaith y caiff preswyliwr ymweld â’r Safle Gwastraff Domestig mewn mis? A oes terfyn o ran sawl gwaith y caiff yr un cerbyd ymweld â Safle Gwastraff Domestig mewn diwrnod?

Nid oes terfyn o ran sawl gwaith y gallwch ddefnyddio safle, cyhyd a fod y gwastraff yn gwastraff domestig, a'ch bod yn dilyn rheolau'r safle.

 • Mae'r Safleoedd Gwastraff Cartref ar gyfer defnydd trigolion o Geredigion yn unig. Mae'n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i ddangos prawf o'ch cyfeririad.
 • Dim ond gwastraff o'r cartref a ellir ei waredu yn y safle hwn
 • Dim Gwastraff Masnachol
 • Ni chaniateir gwastraff adeiladwyr, silindrau nwy, na theiars
 • Ni chaniateir ceir a cherbydau ar ddiwedd eu hoes
 • Caiff uchafswm o 5 sach adeiladwr (uchafswm 20 kg yr un) o bridd, rwbel, neu wastraff DIY ei dderbyn bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Caiff ychydig iawn o asbestos wedi'i lapio ddwy waith mewn bagiau plastic cryf (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig. Nodwch os ydych yn dymuno defnyddio Safle Gwastraff Cartref Cilmaenllwyd, byddwch yn cael eich cyfeirio at Safle D I Evans Cyf yn Beulah. Os ydych yn dymuno defnyddio Safle Gwastraff Cartref Rhydeinion, byddwch yn cael eich cyfeirio at Safle LAS yn Llanbedr Pont Steffan. Gweler y cyfarwyddiadau am waredu Asbestos mewn ffordd ddiogel
 • Caiff ychydig iawn o fwrdd plastr (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Caniateir 1 matras bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o eiddio domestig
 • Rhaid i'r holl wastraff gael ei roi yn y cynhwysyddion cywir
 • Ni chaniateir Faniau na cherbydau ac uchafswm màs awdurdodedig o 2 dunnell neu fwy. 
 • Nodwch NA fydd unrhyw drelar gwartheg neu geffylau, trelar dwy echel, neu gerbyd yn fwy na'r hyn a nodir uchod yn cael ei ganiatáu ar y safle. O dan amgylchiadau arbennig, gall y Cyngor roi caniatâd ymlaen llaw cyn ymweld â'r safle. Nodwch, os ydych yn bwriadu defnyddio'r safle ar y penwythnos neu ar ddydd Llun Gŵyl Y Banc bydd angen gwneud cais am ganiatâd erbyn 4:30yh ar ddydd Iau cyn yr ymweliad. Os ydych yn bwriadu defnyddio'r salfe ar ddydd Llun bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd erbyn 12.00 hanner dydd ar y dydd Gwener cyn yr ymweliad. O dan bob amgylchiad arall bydd angen o leiaf 24 awr o rybudd. Ffoniwch 01545 570881 i dderbyn caniatâd. Pan roddir caniatâd, bydd rheolau Covid y safle yn dal i fod yn berthnasol. Mae hyn yn cynnwys y system rhif cofrestru cerbyd eilrif/odrif. Ceir mwy o wybodaeth yn Rheolau Covid y Safle.
 • Ni chaniateir cludo unrhyw eitemau i fewn i'r Safle Gwastraff Cartref o unrhyw gerbydau sydd wedi eu parcio tu allan i ffin y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymosodiadau llafar na chorfforol tuag at weithwyr y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymddygiad treisgar a bygythiol tuag at weithwyr y Safle, a byddwn yn galw'r heddlu
 • Mae system deledu cylch cyfyng yn gweithredu drwy'r amser ar y safle

Dewch o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf yn Ceredigion

Gellir dod o hyd i fanciau ailgylchu ar draws Ceredigion er mwyn ailgylchu nwyddau megis gwydr a tecstilau. Fel arfer mae’r banciau ailgylchu wedi’u lleoli o fewn meysydd parcio.

Er mwyn dod o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf, plis defnyddiwch: -

Rhestr o fanciau ailgylchu yng Ngheredigion

Map Rhyngweithiol

 Cylch Coch = Canolfan Ailgylchu

 Sgwâr Glas = Banc Ailgylchu

 Diemwnt Gwyrdd = Safle Gwastraff Cartref