Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff (15 Gorffennaf 2021)

Mae Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion yn Aberystwyth, Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan a Llanarth yn parhau i fod ar agor. Atgoffir trigolion fod rheolau a mesuriadau ychwanegol mewn lle a bydd rhaid glynnu at rhain.

Mae rheolau’r safle ar waith er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch trigolion yn ogystal â staff ar y safleoedd. Dyma’r rheolau:

 • Dim ond cerbydau sydd ag eilrif yn eu rhifau cofrestru fydd yn gallu cael mynediad i’r safleoedd ar ddyddiadau sy’n eilrifau (e.e. 2,4,6,8,10,12 etc.).
 • Dim ond cerbydau sydd ag odrif yn eu rhifau cofrestru fydd yn gallu cael mynediad i’r safleoedd ar ddyddiadau sy’n odrifau (e.e. 1,3,5,7,9,11 etc.).
 • Mae cyfyngiadau o ran nifer y cerbydau sy’n gallu cael mynediad i’r Safle Gwastraff Cartref ar unrhyw un adeg er mwyn sicrhau ymbellhau cymdeithasol.
 • Gall uchafswm o ddau berson o’r un cartref adael y cerbyd er mwyn cael gwared â’r gwastraff a helpu ei gilydd gydag eitemau mwy neu drymach ar y safle; ni fydd unrhyw gymorth ar gael gan staff y safle i ddadlwytho unrhyw eitemau.
 • Mae ardal dadlwytho ar gael yn Safleoeedd Gwastraff Cartref Glanyrafon, Llanbedr Pont Steffan a Cilmaenllwyd ar gyfer trigolion sy'n methu trafod eu gwastraff heb gymorth.
 • Dim ond mewn cerbyd y bydd trigolion yn gallu cael mynediad i’r safle; bydd trigolion sy’n cyrraedd ar droed yn cael eu troi ymaith.
 • Ni chaniateir ailddefnyddio eitemau – dim ond er mwyn cael gwared â gwastraff y caniateir i drigolion ddefnyddio’r safleoedd, ac ni chaniateir i drigolion fynd ag eitemau gyda nhw o’r safleoedd.
 • Mae’r Safleoedd Gwastraff Cartref ar gyfer gwastraff domestig yn unig. Ni dderbynnir unrhyw wastraff masnach yn y Safleoedd Gwastraff Cartref.
 • Mae’r uchod yn ychwanegol at reolau presennol y safleoedd

 

Cyn ymweld â Safle Gwastraff Cartref, dylai trigolion wneud y canlynol:

 • Rhoi trefn ar eu gwastraff gartref cyn cyrraedd y safle.
 • Bod yn barod ar gyfer ciwiau hir.
 • Aros yn eu cerbydau ar bob adeg wrth giwio i gael mynediad i’r safle.
 • Aros am gyfarwyddyd gan un o weithwyr y safle cyn mynd i mewn.
 • Golchi eu dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl ymweld â’r safle; bydd angen i drigolion ddod â’u Cyfarpar Diogelu Personol eu hunain (e.e. menig, mygydau, feisorau) os ydynt yn dymuno eu gwisgo.
 • Aros o leiaf 2m ar wahân i ddefnyddwyr eraill y safle a staff.
 • Parchu a bod yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill.
 • Parchu a chadw at gyfarwyddiadau ac arweiniad staff y safle.
 • Cael gwared â gwastraff yn y modd mwyaf cyflym a diogel â phosib cyn gadael y safle mewn modd trefnus.
 • Cadw draw o’r safleoedd os oes ganddyn nhw neu unrhyw un yn eu cartref symptomau Covid-19 neu os ydynt yn cysgodi ar hyn o bryd.

Dylech ystyried yn ofalus a oes angen i chi ymweld â’r Safle Gwastraff Cartref cyn i chi geisio gwneud hynny.

Ni chaniateir i chi adael gwastraff y tu allan i gatiau’r safle – mae mesurau gwyliadwriaeth ar waith ar bob adeg ar bob safle.

Aberystwyth 

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Glanyrafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. SY23 3JQ.

Oriau agor: Dydd Llun – dydd Sul 09:00 -17:00. Ni chaniateir mynediad ar ôl 17:00.

Aberteifi 

Cyfeiriad: Cilmaenllwyd, Penparc, Cardigan. SA43 1RB.

Oriau agor: Dydd Llun – dydd Sul 09:00 – 17:00. Ni chaniateir mynediad ar ôl 17:00.

Llanbedr Pont Steffan 

Cyfeiriad: Yr Ystâd Ddiwydiannol, Heol Tregaron, Llanbedr Pont Steffan. SA48 8LT.

Oriau agor: Dydd Llun – dydd Sul 09:00 – 17:00. Ni chaniateir mynediad ar ôl 17:00.

Llanarth 

Cyfeiriad: Rhydeinon, Llanarth. SA47 0QP.

Oriau agor: Dydd Mercher, dydd Sadwrn a dydd Sul 09:00-17:00. Ni chaniateir mynediad ar ôl 17:00.

 

1. Pam eich bod chi wedi newid y ffordd rydych chi’n gweithredu’r safleoedd?

Diogelwch y cyhoedd yw’r flaenoriaeth i ni, ac rydym wedi rhoi mesurau ychwanegol ar waith i leihau’r risg o drosglwyddo Covid-19. Rydym wedi gweithio gyda holl gontractwyr y Safleoedd Gwastraff Domestig i geisio gwneud eich ymweliad mor ddiogel â phosib.

Fodd bynnag, os oes angen i chi ymweld â Safle Gwastraff Domestig dylech ddisgwyl y bydd angen i chi giwio ac efallai y byddwn yn gofyn i chi adael a dod yn ôl ar ddiwrnod arall.

2. Ydy rhif cofrestru fy ngherbyd yn odrif neu’n eilrif?

Rydym wedi cyflwyno system yn seiliedig ar rifau cofrestru cerbydau er mwyn haneru nifer y ceir sy’n ceisio defnyddio’r safle ar unrhyw ddiwrnod.

Mae eilrif yn rif sy'n medru ei rannu gan 2 gan roi ateb sy'n rif cyflawn. e.e. 4,6,8

Byddai CV55 ZZZ yn odrif (pum deg pump) – gallwch ddefnyddio’r safle ar ddyddiadau sy’n odrifau yn ystod y mis, ee 17, 19 Mehefin.

Byddai CV56 ZZZ yn eilrif (pum deg chwech) – gallwch ddefnyddio’r safle ar ddyddiadau sy’n eilrifau yn ystod y mis, ee 20, 22 Mehefin.

Byddai Z537 ZZZ yn odrif (pum cant a thri deg saith) a byddai Z538 ZZZ yn eilrif (pum cant a thri deg wyth).

3. Os ydw i’n gweld rhywbeth rwy’n ei hoffi yn y Safle Gwastraff Domestig, a gaf i fynd ag ef adref?

Na chewch, er mwyn lleihau’r risg o ledaenu Covid-19 dim ond gwaredu gwastraff y gellir ei wneud yn y safleoedd ar hyn o bryd. Ni chaniateir ailddefnyddio eitemau. Ni ddylid mynd ag unrhyw eitemau o’r safle i’ch cartref.

4. Ydy’r safleoedd ar agor ar gyfer gwastraff domestig a gwastraff masnachol?

Mae’r safleoedd ar agor ar gyfer gwastraff domestig yn unig. Ni chaniateir mynd â gwastraff masnachol i unrhyw Safle Gwastraff Domestig. Nid yw hyn wedi newid.

5. Mae rhai o’r awdurdodau lleol cyfagos yn defnyddio system cadw slot amser – pam nad ydych chi wedi dewis ailagor yn y ffordd hon?

Rydym wedi ystyried nifer o opsiynau ac yn credu bod manteision ac anfanteision i bob system. Nid ydym yn teimlo y byddai system cadw slot amser yn addas yng Ngheredigion ar hyn o bryd. Efallai y byddwn yn adolygu hyn.

6. A oes terfyn o ran sawl gwaith y caiff preswyliwr ymweld â’r Safle Gwastraff Domestig mewn mis? A oes terfyn o ran sawl gwaith y caiff yr un cerbyd ymweld â Safle Gwastraff Domestig mewn diwrnod?

Nid oes terfyn o ran sawl gwaith y gallwch ddefnyddio safle, cyhyd a fod y gwastraff yn gwastraff domestig, a'ch bod yn dilyn rheolau'r safle.

 • Mae'r Safleoedd Gwastraff Cartref ar gyfer defnydd trigolion o Geredigion yn unig. Mae'n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i ddangos prawf o'ch cyfeririad.
 • Dim ond gwastraff o'r cartref a ellir ei waredu yn y safle hwn
 • Dim Gwastraff Masnachol
 • Ni chaniateir gwastraff adeiladwyr, silindrau nwy, na theiars
 • Ni chaniateir ceir a cherbydau ar ddiwedd eu hoes
 • Caiff uchafswm o 5 sach adeiladwr (uchafswm 20 kg yr un) o bridd, rwbel, neu wastraff DIY ei dderbyn bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Caiff ychydig iawn o asbestos wedi'i lapio ddwy waith mewn bagiau plastic cryf (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig. Nodwch os ydych yn dymuno defnyddio Safle Gwastraff Cartref Cilmaenllwyd, byddwch yn cael eich cyfeirio at Safle D I Evans Cyf yn Beulah. Os ydych yn dymuno defnyddio Safle Gwastraff Cartref Rhydeinion, byddwch yn cael eich cyfeirio at Safle LAS yn Llanbedr Pont Steffan. Gweler y cyfarwyddiadau am waredu Asbestos mewn ffordd ddiogel
 • Caiff ychydig iawn o fwrdd plastr (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Caniateir 1 matras bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o eiddio domestig
 • Rhaid i'r holl wastraff gael ei roi yn y cynhwysyddion cywir
 • Ni chaniateir Faniau na cherbydau ac uchafswm màs awdurdodedig o 2 dunnell neu fwy. 
 • Nodwch NA fydd unrhyw drelar gwartheg neu geffylau, trelar dwy echel, neu gerbyd yn fwy na'r hyn a nodir uchod yn cael ei ganiatáu ar y safle. O dan amgylchiadau arbennig, gall y Cyngor roi caniatâd ymlaen llaw cyn ymweld â'r safle. Nodwch, os ydych yn bwriadu defnyddio'r safle ar y penwythnos neu ar ddydd Llun Gŵyl Y Banc bydd angen gwneud cais am ganiatâd erbyn 4:30yh ar ddydd Iau cyn yr ymweliad. Os ydych yn bwriadu defnyddio'r salfe ar ddydd Llun bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd erbyn 12.00 hanner dydd ar y dydd Gwener cyn yr ymweliad. O dan bob amgylchiad arall bydd angen o leiaf 24 awr o rybudd. Ffoniwch 01545 570881 i dderbyn caniatâd. Pan roddir caniatâd, bydd rheolau Covid y safle yn dal i fod yn berthnasol. Mae hyn yn cynnwys y system rhif cofrestru cerbyd eilrif/odrif. Ceir mwy o wybodaeth yn Rheolau Covid y Safle.
 • Ni chaniateir cludo unrhyw eitemau i fewn i'r Safle Gwastraff Cartref o unrhyw gerbydau sydd wedi eu parcio tu allan i ffin y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymosodiadau llafar na chorfforol tuag at weithwyr y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymddygiad treisgar a bygythiol tuag at weithwyr y Safle, a byddwn yn galw'r heddlu
 • Mae system deledu cylch cyfyng yn gweithredu drwy'r amser ar y safle

 

Gallwch weld y lleoliadau hyn ar ein map rhyngweithiol:

Gweld ar fap


Dewch o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf yn Ceredigion

Gellir dod o hyd i fanciau ailgylchu ar draws Ceredigion er mwyn ailgylchu nwyddau megis gwydr a tecstilau. Fel arfer mae’r banciau ailgylchu wedi’u lleoli o fewn meysydd parcio.

Er mwyn dod o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf, plis defnyddiwch: -