Aberystwyth
Ystâd Ddiwydiannol Glanyrafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. SY23 3JQ
(Am resymau diogelwch, ni fydd modd i fwy na 5 o gerbydau ymweld â’r Safle Gwastraff Cartref yng Nglanyrafon ar yr un adeg. Arhoswch am gyfarwyddyd oddi wrth staff y safle cyn mynd i mewn.)

Aberteifi
Cilmaenllwyd, Penparc, Aberteifi. SA43 1RB

Llanbedr Pont Steffan
Ystad Ddiwydiannol, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan. SA48 8LT

Llanarth
Rhydeinon, Llanarth. SA47 0QP

Nodwch os gwelwch yn dda, fod oriau agor newydd gan Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon ger Llanarth. Gweler yr oriau agor newydd isod:

Gallwch weld y lleoliadau hyn ar ein map rhyngweithiol:

Gweld ar fap

Fel arfer, mae'r safleoedd yng Ngheredigion ar agor ar yr amseroedd canlynol:

 • Llun – Gwener: 09.00 - 17.00
 • Sadwrn a Sul: 10.00 - 15.00
 • Gŵyl y Banc: 10.00 - 15.00

O’r 5ed Rhagfyr 2018 bydd yr oriau agor yn Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon, Llanarth yn newid i’r canlynol:

 • Dydd Llun - Ar Gau
 • Dydd Mawrth - Ar Gau
 • Dydd Mercher - 10.00 - 17.00
 • Dydd Iau - Ar Gau
 • Dydd Gwener - Ar Gau
 • Dydd Sadwrn - 10.00 - 17.00
 • Dydd Sul - 10.00 - 17.00

Mae pob Safle Gwastraff Cartref ar gau dydd Gwener y Groglith, dydd Nadolig, a dydd Calan.

 • Dim ond gwastraff o'r cartref a ellir ei waredu yn y safle hwn
 • Dim Gwastraff Masnachol
 • Ni chaniateir gwastraff adeiladwyr, silindrau nwy, na theiars
 • Ni chaniateir ceir a cherbydau ar ddiwedd eu hoes
 • Caiff uchafswm o 5 sach adeiladwr (uchafswm 20 kg yr un) o bridd, rwbel, neu wastraff DIY ei dderbyn bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Caiff ychydig iawn o asbestos wedi'i lapio ddwy waith mewn bagiau plastic cryf (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig. Gweler y cyfarwyddiadau am waredu Asbestos mewn ffordd ddiogel
 • Caiff ychydig iawn o fwrdd plastr (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Caniateir 1 matras bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o eiddio domestig
 • Rhaid i'r holl wastraff gael ei roi yn y cynhwysyddion cywir
 • Rhaid i blant ac anifeiliaid anwes aros yn y cerbyd drwy gydol yr amser
 • Gofynnwch i staff y safle am unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch
 • Ni chaniateir Lorïau na Faniau ac uchafswm màs awdurdodedig o 2 dunnell neu fwy (e.e. Fan mwy na Fan Ford Escort / Peugeot Partner)
 • Nodwch NA fydd trelar gwartheg neu geffylau, trelar dwy echel, neu gerbyd yn fwy na'r hyn a nodir uchod yn cael ei ganiatáu ar y safle. Gellir rhoi caniatâd mewn amgylchiadau arbennig cyn ymweliad gan y Cyngor. Bydd angen o leiaf 24 awr o hysbysiad er mwyn derbyn caniatâd. Ffoniwch 01545 572572 am ganiatâd.
 • Ni chaniateir cludo unrhyw eitemau i fewn i'r Safle Gwastraff Cartref o unrhyw gerbydau sydd wedi eu parcio tu allan i ffin y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymosodiadau llafar na chorfforol tuag at weithwyr y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymddygiad treisgar a bygythiol tuag at weithwyr y Safle, a byddwn yn galw'r heddlu
 • Mae system deledu cylch cyfyng yn gweithredu drwy'r amser ar y safle

Dewch o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf yn Ceredigion

Gellir dod o hyd i fanciau ailgylchu ar draws Ceredigion er mwyn ailgylchu nwyddau megis gwydr a tecstilau. Fel arfer mae’r banciau ailgylchu wedi’u lleoli o fewn meysydd parcio.

Er mwyn dod o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf, plis defnyddiwch: -