Atgoffir busnesau fod ganddynt oll Ddyletswydd Gofal i sicrhau eu bod yn gwaredu eu gwastraff mewn modd diogel a chyfreithlon drwy ddefnyddio Cludwyr Gwastraff trwyddedig. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn nodi na fydd Gwastraff Masnachol yn cael ei dderbyn yn Safleoedd Gwastraff Domestig y Cyngor.

Mae gwasanaeth ailgylchu a chasglu gwastraff bwyd wythnosol (bagiau lelog a biniau gwastraff bwyd) ar gael. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Cyngor. Bydd deddfwriaeth newydd yn dod i rym yn y dyfodol agos a bydd yn ofynnol i bob busnes wahanu eu gwastraff ar gyfer ailgylchu. Am fwy o wybodaeth gweler Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. O 1af Ebrill 2016, bydd y cyngor yn gofyn i’w holl gwsmeriaid ddefnyddio’r gwasanaethau ailgylchu sydd ar gael. Gwastraff na ellir ei ailgylchu yn unig fydd yn cael ei gasglu mewn cynhwysyddion ar gyfer gwastraff gweddilliol.

Ailgylchu (Lelog)

Cesglir gwastraff cymysg i’w ailgylchu mewn bagiau lelog. Dylid defnyddio’r bagiau hyn ar gyfer papur, cardbord, cartonau, plastig, caniau a thuniau. Am fwy o wybodaeth am y deunyddiau y gellir eu derbyn, gweler y daflen Ailgylchu Gwastraff Masnachol.

  • Mae bagiau lelog ar gael mewn rimau o 50 neu mewn bocsys o 200, ar gost o £2.70 y bag

Gwastraff Bwyd

Darperir bin gwastraff bwyd 140 litr (bydd y bin cyntaf yn cael ei ddarparu am ddim a chodir tâl o £39.00 am bob bin ychwanegol). Mae’r Cyngor yn codi tâl am gasglu’r gwastraff. Mae casgliad wythnosol ar gyfer gwastraff bwyd ar gael. Fodd bynnag, gallwch wneud cais i’ch gwastraff bwyd gael ei gasglu’n fwy neu’n llai cyson.

  • Bydd angen prynu tagiau gwastraff bwyd o flaen llaw, a’u clymu at ddolen y bin gwastraff bwyd 140 litr pan fyddwch yn ei roi allan i’w gasglu. Pris tag gwastraff bwyd yw £5.30 yr un. Bydd angen defnyddio un tag ar gyfer bob casgliad (mae hyn yn berthnasol ar gyfer Casgliadau Gwastraff Masnachol a Chasgliadau Gwastraff Domestig y gellir codi tâl amdano).

Gwastraff Gweddilliol (na ellir ei ailgylchu)

Mae'r Cyngor yn cynnig dau wasanaeth casglu sbwriel masnachol: Gwastraff Masnachol (bagiau a thagiau oren) ar gyfer busnesau, a Gwastraff Domestig y codir tâl amdano (bagiau a thagiau glas). Ceir mwy o wybodaeth am hyn isod. Mae’r rhain yn wasanaethau casglu bob tair wythnos. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Cyngor.

Codir tâl fel a ganlyn:

Gwastraff Masnachol (Oren)

  • Mae bagiau oren ar gael mewn rimau o 50 neu mewn bocsys o 200, ar gost o £5.10 y bag
  • Mae tagiau oren ar gyfer biniau 240L ar gael ar gost o £20.50 yr un
  • Mae tagiau oren ar gyfer biniau 1100L ar gael ar gost o £81.00 yr un

Gwastraff Domestig y Codir Tâl amdano (Glas)

  • Mae bagiau glas ar gael mewn rimau o 50 neu mewn bocsys o 200, ar gost o £3.00 yr un
  • Mae tagiau glas ar gael ar gyfer biniau 240L ar gost o £10.60 yr un
  • Mae tagiau glas ar gael ar gyfer biniau 1100L ar gost o £45.50 yr un

Dynodir Gwastraff Domestig y codir tâl amdano fel a ganlyn:

  • Siopau Elusen Cofrestredig (neu gwmni buddiant cymunedol/sefydliad di-elw) sy’n gwerthu nwyddau a roddwyd iddynt ac a ddaeth yn wreiddiol o eiddo domestig
  • Hostel breswyl sy’n cynnig llety yn unig i bobl sydd heb gyfeiriad parhaol arall neu sy’n methu byw yn eu cyfeiriad parhaol (e.e. llety neu loches mewn argyfwng)

Hereditamentau Cymysg

Mae rhai busnesau’n cael eu rhedeg o gartref a/neu'n cynnwys llety domestig. Mae'r safleoedd hyn yn cynhyrchu gwastraff domestig a gwastraff masnach. Ar gyfer y busnesau hyn, sy’n cynhyrchu ychydig iawn o wastraff masnach, mae'r Cyngor yn cynnig cyfradd hereditament cymysg. Cysylltwch â ni os hoffech chi gael mwy o wybodaeth.

Meysydd Carafanau

Mae ffioedd gwastraff masnachol yn berthnasol i’r carafanau sy’n cael eu defnyddio fel rhan o fusnes sy’n darparu llety hunanarlwyo neu i’r carafanau na chaniateir i neb fyw ynddynt trwy gydol y flwyddyn yn rhinwedd trwydded neu ganiatâd cynllunio. Dim ond gwastraff o garafanau y mae rhywun yn byw ynddynt yn barhaol a lle y mae’r deiliad yn talu Treth Cyngor domestig sy’n cael ei ddynodi yn wastraff domestig.

Nid yw TAW yn berthnasol i’r cyfraddau uchod.