Aberystwyth
Ystâd Ddiwydiannol Glanyrafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. SY23 3JQ
(Am resymau diogelwch, ni fydd modd i fwy na 5 o gerbydau ymweld â’r Safle Gwastraff Cartref yng Nglanyrafon ar yr un adeg. Arhoswch am gyfarwyddyd oddi wrth staff y safle cyn mynd i mewn.)

Aberteifi
Cilmaenllwyd, Penparc, Aberteifi. SA43 1RB

Llanbedr Pont Steffan
Ystad Ddiwydiannol, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan. SA48 8LT

Llanarth
Rhydeinon, Llanarth. SA47 0QP

Gallwch weld y lleoliadau hyn ar ein map rhyngweithiol:

Gweld ar fap

Fel arfer, mae'r safleoedd yng Ngheredigion ar agor ar yr amseroedd canlynol:

 • Llun – Gwener: 09.00 - 17.00
 • Sadwrn a Sul: 10.00 - 15.00
 • Gŵyl y Banc: 10.00 - 15.00

Mae pob Safle Gwastraff Cartref ar gau dydd Gwener y Groglith, dydd Nadolig, a dydd Calan.

 • Dim ond gwastraff o'r cartref a ellir ei waredu yn y safle hwn
 • Dim Gwastraff Masnachol
 • Ni chaniateir gwastraff adeiladwyr, silindrau nwy, na theiars
 • Ni chaniateir ceir a cherbydau ar ddiwedd eu hoes
 • Caiff uchafswm o 5 sach adeiladwr (uchafswm 20 kg yr un) o bridd, rwbel, neu wastraff DIY ei dderbyn bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Caiff ychydig iawn o asbestos wedi'i lapio ddwy waith mewn bagiau plastic cryf (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig. Gweler y cyfarwyddiadau am waredu Asbestos mewn ffordd ddiogel
 • Caiff ychydig iawn o fwrdd plastr (1 neu 2 ddarn bob 3 mis) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig
 • Rhaid i'r holl wastraff gael ei roi yn y cynhwysyddion cywir
 • Rhaid i blant ac anifeiliaid anwes aros yn y cerbyd drwy gydol yr amser
 • Gofynnwch i staff y safle am unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch
 • Ni chaniateir Lorïau na Faniau ac uchafswm màs awdurdodedig o 2 dunnell neu fwy (e.e. Fan mwy na Fan Ford Escort / Peugeot Partner)
 • Nodwch NA fydd trelar gwartheg neu geffylau, trelar dwy echel, neu gerbyd yn fwy na'r uchod yn cael ei ganiatáu ar y safle. Gellir derbyn caniatâd mewn achosion arbennig wrth y Cyngor o flaen llaw. Ffoniwch 01545 572572 am ganiatâd
 • Ni chaniateir cludo unrhyw eitemau i fewn i'r Safle Gwastraff Cartref o unrhyw gerbydau sydd wedi eu parcio tu allan i ffin y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymosodiadau llafar na chorfforol tuag at weithwyr y safle
 • Ni fyddwn yn goddef ymddygiad treisgar a bygythiol tuag at weithwyr y Safle, a byddwn yn galw'r heddlu
 • Mae system deledu cylch cyfyng yn gweithredu drwy'r amser ar y safle

Dewch o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf yn Ceredigion

Gellir dod o hyd i fanciau ailgylchu ar draws Ceredigion er mwyn ailgylchu nwyddau megis gwydr a tecstilau. Fel arfer mae’r banciau ailgylchu wedi’u lleoli o fewn meysydd parcio.

Er mwyn dod o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf, plis defnyddiwch: -