Byddwch yn teilyngu ciniawau am ddim ar gyfer eich plentyn/plant os ydych yn cwrdd â'r DDAU faen prawf canlynol: -

1. Mae'r plentyn/plant (4+ blwydd oed) yn mynychu ysgolion a reolir gan Awdurdod Addysg Ceredigion amser llawn

AC

2. Mae'r plentyn/plant yn byw gyda rhiant, cymar neu warcheidwad cyfreithiol sydd ar y pryd yn derbyn:

  • Ategiad Incwm; neu
  • Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm; neu
  • Cymorth o dan Rhan VI y Ddeddf Mewnfudiad a Noddfa 1999; neu
  • Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth sy'n Seiliedig ar Incwm (IR); neu
  • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydych yn gymwys am Gredydd Treth Gwaith ac nid yw'r incwm blynyddol (fel yr aseswyd gan Gyllid a Thollau EM) yn fwy na £16,190
    NODER: Os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith, nid ydych yn gymwys; neu
  • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Taliadau Credydd Treth Gwaith ychwanegol - y taliadau ychwanegol y gall unigolyn eu derbyn am bedair wythnos yn ychwanegol ar ôl i'w hawl i dderbyn Credyd Treth Gwaith ddod i ben
  • Credydd Cynhwysol

Hawlio ac Adnewyddu

Yn y lle cyntaf, cwblhewch y ffurflen gais.

Dechrau Nawr

Ffyrdd eraill o wneud cais

Neu os yw'n well gennych, cysylltwch â'r Awdurdod Addysg (01970 633650) a chaiff eich cais ei brosesu ar unwaith dros y ffôn. Er mwyn cadarnhau eich cymhwyster, caiff gwiriadau cychwynnol a chyfredol eu gwneud trwy ddefnyddio'ch Rhif Yswiriant Cenedlaethol a'ch Dyddiad Geni, felly dylai adnewyddiadau, yn yr achosion hyn, fod yn awtomatig unwaith i'ch cais gael ei brosesu.

Lle bo gwiriadau'n amhosibl neu'n amhendant, gofynnwn ichi ddarparu prawf dogfennol.

Newidiadau Amgylchiadau

Os bydd eich amgylchiadau'n newid, yna bydd angen ichi hysbysu'r Awdurdod Addysg ar unwaith. Os bydd hawlwyr yn methu â hysbysu'r Awdurdod o'r newidiadau sy'n effeithio ar deilyngdod eu plant i brydau ysgol am ddim, ceidw'r Awdurdod yr hawl i gymryd camau priodol.