Trwy Gyngor Sir Ceredigion, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu lle addysg (adnabyddir hefyd fel Meithrin Cyfnod Sylfaen - MCS) rhan amser i holl blant 3 oed os yw eu rhieni /gwarchodwyr yn dymuno hynny. Mae llefydd ar gael mewn unedau meithrin sydd ynghlwm wrth ysgolion cynradd mawr (12 ½ awr yr wythnos), neu mewn grwpiau/cylchoedd chwarae neu feithrinfeydd dydd sydd wedi’u cofrestru gyda’r Awdurdod (10 awr yr wythnos). Ariennir lle ar gyfer 2 awr y dydd, 5 niwrnod yr wythnos (gall rhai gynnig sesiynau 2½ awr dros 4 diwrnod). Ariennir plant am dri thymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed. Mae addysg llawn amser ar gael mewn ysgolion i bob plentyn yn y tymor sy’n dilyn eu 4ydd pen-blwydd.

Mae Addysg Feithrin ar gael yn 14 ysgol yng Ngheredigion.

Mae Addysg Feithrin ar gael yn 21 lleoliad yng Ngheredigion.

Term cyffredinol yw ‘Cyfnod Sylfaen meithrin’. (Cyfeirir ato hefyd fel yr ‘hawl i addysg gynnar’ ac ‘addysg gynnar a ariennir’.) Mae’n disgrifio’r amser y mae eich plentyn yn ei dreulio yn y Cyfnod Sylfaen rhwng tair a phedair oed. Mae hwn yn gyfnod pwysig ym mywyd eich plentyn gan ei fod yn gosod sylfaen ar gyfer eu haddysg yn y dyfodol ac yn rhan o’r cwricwlwm presennol a chwricwlwm y dyfodol.

Pryd bydd fy mhlentyn yn manteisio ar Gyfnod Sylfaen meithrin a ariennir?

Bydd hawl gan eich plentyn i gael addysg a ariennir, ran amser o safon yng Nghyfnod Sylfaen meithrin am o leiaf 10 awr yr wythnos. Gall hon fod mewn lleoliad (a all fod yn feithrinfa, neu grŵp chwarae a ariennir) a gymeradwyir gan eich awdurdod lleol, neu ysgol. Byddai eich plentyn yn dechrau Cyfnod Sylfaen meithrin o’r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed.

Pen-blwydd eich plentyn Pryd all fy mhlentyn ddechrau yng Nghyfnod Sylfaen meithrin?
1 Medi i 31 Rhagfyr Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Ionawr
1 Ionawr i 31 Mawrth Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Ebrill
1 Ebrill i 31 Awst Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Medi

Beth yw manteision y Cyfnod Sylfaen ar gyfer fy mhlentyn?

Mae gweithgareddau’r Cyfnod Sylfaen yn digwydd y tu fewn a’r tu allan ac yn caniatáu i blant ddysgu drwy chwarae. Mae’r cwricwlwm yn rhoi’r cyfle i bob plentyn fod yn ganolbwynt i’w dysgu eu hunain. Bydd diddordebau eich plentyn yn cael eu hystyried a bydden nhw’n cael eu hannog i wneud dewisiadau am eu dysgu. Bydd staff cymwys yn arsylwi’r plant, gan weithio gydag unigolion, grwpiau bach, neu’r grwˆ p cyfan ar adegau er mwyn ehangu a datblygu’r dysgu. Mae hyn yn creu profiad dysgu sy’n ymarferol, yn hwyl ac yn llawn gweithgareddau i’r plentyn gymryd rhan ynddyn nhw, sydd yn hysbys i ddatblygu agweddau cadarnhaol tuag at ddysgu.

Manteision y Cyfnod Sylfaen

 1. Meithrin hunan-gymhelliad ac annibyniaeth
 2. Gallu gwneud camgymeriadau heb fod ofn methu
 3. Meithrin sgiliau iaith a chyfathrebu
 4. Meithrin hunanhyder
 5. Meithrin agwedd gadarnhaol at ddysgu
 6. Datblygu sgiliau rhifedd
 7. Caniatáu mynegiant drwy ddawns, celf a cherddoriaeth
 8. Datblygu sgiliau meddwl a datrys problemau

Dysgu trwy chwarae

Mae’r Cyfnod Sylfaen wedi’i adeiladu ar yr egwyddorion o ddysgu trwy chwarae. Mae ymchwil yn profi bod dysgu yn hanfodol i ddatblygiad addysgol pob plentyn, ac mae tystiolaeth yn dangos bod dysgu drwy chwarae yn adnodd pwerus sy’n gallu helpu plant i ddatblygu ac ehangu eu sgiliau iaith a chyfathrebu. Mae’n caniatáu i blant dangos menter, cymryd risgiau a gwneud camgymeriadau heb ofn methu. Chwarae yw’r ffordd mae plant ifanc yn gwneud synnwyr o’r byd.

Mae sawl math o chwarae sy’n cefnogi cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen. Mae enghreifftiau yn cynnwys chwarae rôl, chwarae adeiladu, chwarae creadigol, chwarae archwiliadol a chwarae dychmygus.

Canllawiau

Mae’r Cyfnod Sylfaen yn gwricwlwm datblygiadol i blant tair i saith oed yng Nghymru. Mae’n ceisio annog plant i fod yn greadigol, yn ddychmygus a chael hwyl, ac mae’n gwneud dysgu yn fwy pleserus ac effeithiol.

Bydd eich plentyn yn cael cyfleoedd i archwilio’r byd o’i gwmpas a deall sut mae pethau’n gweithio drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy’n berthnasol i’w gam datblygu. Caiff eich plentyn ei herio drwy weithgareddau ymarferol a bydd cwestiynau penagored yn datblygu ei sgiliau meddwl. Bydd eich plentyn hefyd yn cael ei annog i archwilio cysyniadau a rhannu syniadau ar gyfer datrys problemau.

Beth mae fy mhlentyn yn ei ddysgu?

Mae saith Maes Dysgu yn y Cyfnod Sylfaen (neu chwech yn lleoliadau fel meithrinfeydd, grwpiau chwarae a ariennir, neu yn yr ysgolion hynny lle mai Cymraeg yw’r brif iaith) lle mae modd cydblethu gweithgareddau a phrofiadau chwarae strwythuredig ac ysgogol yn y profiadau dysgu a gaiff eu cynnig yn yr awyr agored ac yn yr ystafell ddosbarth.

Saith Maes Dysgu

 1. Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Diwylliannol
 2. Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (gweler Nodyn 1)
 3. Datblygiad Mathemategol
 4. Datblygu’r Gymraeg (gweler Nodyn 2)
 5. Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
 6. Datblygiad Corfforol
 7. Datblygiad Creadigol

Nodiadau
1 Bydd hyn yn Gymraeg neu yn Saesneg yn dibynnu ar bolisi iaith y lleoliad neu ysgol.
2 Nid yw’n ofynnol yn y lleoliadau neu’r ysgolion sy’n dilyn y Maes Dysgu Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dilynwch y linc am Canllawiau Y Cyfnod Sylfaen: canllaw i rieni a gofalwyr:

Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc i Llywodraeth Cymru:

Beth yw Anghenion Addysgol Arbennig?

Anghenion addysgol arbennig mewn addysg feithrin - Cynhwysiant

Mae gan bob plentyn y cyfle i elwa ar brofiadau a gweithgareddau blynyddoedd cynnar o ansawdd yn y gymuned leol.

Mae pob plentyn, waeth beth yw ei anghenion ef / hi, yn elwa o'r profiadau mewn darpariaethau meithrin. Er mwyn adnabod unrhyw anghenion ychwanegol ac i sicrhau ymyrraeth gynnar, mae un aelod o staff ym mhob darpariaeth yn gyfrifol am sicrhau bod anghenion y plant yn cael eu diwallu. Mae'r unigolion hyn yn gweithio'n agos gyda'u Cydlynwyr Cynllun Cyfeirio lleol.

Os oes angen cymorth ychwanegol ar eich plentyn, mae yna gynllun cyfeirio a reolir gan Mudiad Meithrin ar draws yr holl ddarpariaeth feithrin nas-gynhelir ar ran Cyngor Sir Ceredigion.

Beth yw SNAP Cymru?

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni plant a phobl, sydd wedi neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau.

Gall y linc yma fod yn ddefnyddiol: