Mae gan Gyngor Sir Ceredigion ddyletswydd i’r cyhoedd i ddiogelu arian y dylid ei ddefnyddio er budd y cyhoedd.

Mae ymddygiad twyllodrus yn bygwth yr Awdurdod; felly mae lefel uchel o ymrwymiad i sicrhau bod strategaeth effeithiol ar waith gyda’r nod o atal, darganfod, a nodi llwybr clir ar gyfer ymchwilio i achosion o dwyll, llwgrwobrwyo a llygredd, ac unrhyw gamymddygiad arall gan gynnwys gwyngalchu arian.

Strategaeth ar Atal Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (i gynnwys Gwrthwyngalchu Arian)