Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad

Mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu’n ddiweddar yr elfen ychwanegol i’r Grant Datblygu Disgyblion (PDG) a gymerodd le yr hen Grant Gwisg Ysgol yn 2018/19. Mae’r grant yn gallu cael ei ddefnyddio i brynu gwisg ysgol, offer, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer gweithgareddau y tu allan i’r ysgol o’ch plentyn. Ar gyfer rheiny sy’n mynychu ysgol yng Ngheredigion: bydd disgyblion Derbyn, Blwyddyn 3 a Blwyddyn 10 sy’n gymwys yn derbyn £125, tra bydd disgyblion Blwyddyn 7 sy’n gymwys yn derbyn £200.

Bydd modd gwneud cais o 4 Medi 2019 ymlaen (y dyddiad terfyn ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 bydd 31 Rhagfyr 2019), a bydd plant sy'n derbyn gofal a dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gymwys ar gyfer y grant hwn os ydynt yn:

  • mynd i'r dosbarth Derbyn (Medi yn unig, hy bydd y rhai sy’n mynd mewn yn Ionawr neu Ebrill yn dod yn gymwys y Medi dilynol);
  • mynd i Flwyddyn 3;
  • mynd i Flwyddyn 7;
  • mynd i Flwyddyn 10;
  • 4, 7, 11 neu 14 oed (ar 31 Awst 2019) mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Yn y lle cyntaf, cwblhewch y ffurflen gais*

* Sicrhewch mai’r ymgeisydd am y PDG yw’r un person sy'n ymgeisydd am Brydau Ysgol am Ddim (lle bo hynny'n berthnasol)

Dechrau Nawr

Nodyn: Os ydych wedi derbyn llythyr/ffurflen gais ynglyn â’r Grant Datblygu Disgyblion ac rydych wedi ei ddychwelyd i’r Awdurdod, peidiwch â chwblhau’r ffurflen gais uchod.

Gellir dod o hyd i rai manylion pellach, gan gynnwys y datganiad gwreiddiol, ar wefan Llywodraeth Cymru.