Skip to main content

Ceredigion County Council website

Ymgynghoriad Strategaeth Ddigidol Ceredigion

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau.

Rydym yn adolygu ymatebion ar hyn o bryd.

Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynhoriad Gwreiddiol

Hoffem glywed eich barn am ein strategaeth ddigidol arfaethedig.

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar y 14eg Mai 2024.

Y dyddiad cau fydd 9fed Gorffenaf 2024.

Cefndir 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi datblygu Strategaeth Ddigidol newydd ar gyfer 2024 hyd at 2030 ac fe hoffai ymgynghori â rhanddeiliaid am eu barn. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei chynnal am gyfnod o 8 wythnos.

Mae Cyngor Ceredigion yn ymdrechu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus rhagorol i bobl Ceredigion a bydd yn parhau i ddefnyddio technoleg ddigidol i gefnogi dinasyddion, gwella gwasanaethau ac annog gwytnwch yn ein cymunedau.

Mae'r strategaeth yn ceisio cefnogi'r strategaeth ddigidol genedlaethol yn ogystal â strategaeth y cyngor a chyflawni gweledigaeth “Ceredigion sy’n Hyderus yn Ddigidol”.

Mae ein strategaeth yn nodi ystod o 20 canlyniad rydym yn bwriadu cyflawni dros 3 philer strategol craidd. Bydd y ddarpariaeth yn cael ei rheoli drwy 3 chynllun bob dwy flynedd gydag adolygiadau ailadroddol ac adborth i flaenoriaethu a mesur ein canlyniadau.

Strategaeth Ddigidol

Am gopi Hawdd i Ddarllen neu Print Bras o’r strategaeth cysylltwch â’n Ganolfan Cyswllt CLIC ar 01545 570881 neu dros e-bost ar clic@ceredigion.gov.uk

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd adroddiad, yn cyfleu canfyddiadau'r ymgynghoriad, yn cael ei gynhyrchu a'i gyflwyno i'r pwyllgor craffu a'r cabinet am benderfyniad terfynol. Bydd yr adroddiad ar gael yma.