Skip to main content

Ceredigion County Council website

Ymgysylltu ac Ymgynghoriadau

Rydym am gynnwys trigolion mewn sgwrs barhaus ac felly eisiau clywed yr hyn sydd gennych i'w ddweud ar faterion sydd o ddiddordeb i chi.

Ar Agor

Wedi Cau

GRT Felinfach (Gorchymyn Diwygio Rhif 26) Aros a Llwytho a Dadlwytho Felinfach (Gorchymyn Diwygio Rhif 12) 2024 Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig Hybu Economi Ceredigion: Strategaeth i weithredu 2020-35 Arolwg Cymunedol Ceredigion- Cynigion Drafft GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A DADLWYTHO) 2019 (GLANNAU MÔR ABERYSTWYTH)(GORCHYMYN DIWYGIEDIG RHIF 11) 2024 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (TERFYNAU CYFLYMDER 20MYA, 30MYA, 40MYA A 50MYA A FFYRDD HEB GYFYNGIAD) (CYDGRYNHOI) 2014 (COMINS COCH, ABERYSTWYTH) (GORCHYMYN DIWYGIO RHIF 25) 2024 Cynllunio Ynni Ardal Leol Cymru - Arolwg Ynni Ymgysylltu â'r Cyhoedd Cynllun Gweithredu Adfer Natur Ceredigion a Holiadur Partneriaeth Natur Leol Ceredigion - Arolwg ynghylch Cymorth i Reoli Dolydd Adolygiad Tai sy’n rhan o Gynllun Ychwanegol Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) yng Ngheredigion Canolfan Lles, Aberteifi Ymgynghoriad ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol Ad-drefnu Ysgolion - Cynnig Dogfen Ymgynghori Statudol i ddiwygio cyfrwng iaith y dysgu sylfaen a derbyn disgyblion 3 oed yn rhan-amser Dweud eich dweud ar Strategaeth Tai Lleol Ceredigion Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol, Mannau Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio ar gyfer Ardal Cyngor Sir Ceredigion 2023 Ymgynghoriad ar derfynau cyflymder 20mya ar ffyrdd Ceredigion Llwybr Troed Ysgol Uwchradd Aberaeron Ymgynghori ar Geisiadau Cyn-gynllunio Ysgol Gymraeg Aberystwyth Dweud eich Dweud ynglŷn â Lleihau Llifogydd Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Bremiymau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor Arolwg Rhanddeiliaid Ceredigion Gwasanaethau Seibiant a Gwasanaethau Dydd Ceredigion Ymgynghoriad ynghylch defnyddio arian ymddiriedolaeth yr elusen ‘Hen Ysgol Sirol Tregaron’ yn y dyfodol Ymgynghoriad ynghylch ymddiriedolaeth elusennol 'Llyfrgell ac Ystafell Ddarllen Ceinewydd' Cais i Gofrestru Cae Erw Goch Holiadur Asesiad Strategol Trosedd ac Anrhefn Ceredigion Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 2023-28 (Drafft) Ymgynghori ar Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi Ymgynghoriad am yr Asesiad Llesiant Lleol Drafft Ymgynghoriad ar Gyfrwng Addysg yn y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Bro Pedr Trigolion Ceredigion i ddweud eu dweud ar Lwybrau Teithio Llesol ar gyfer y Dyfodol Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Cynllun Gweithredu Dementia Ceredigion - Arolwg Ymgysylltu â'r Cyhoedd Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion Ymgysylltu ynghylch y defnydd o Swyddfeydd y Cyngor yn y dyfodol Hybu Economi Ceredigion: Strategaeth i weithredu 2020-35