Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi derbyn cais o dan adran 15 (2) o Ddeddf Tir Comin 2006 i gofrestru lawnt bentref ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor ar gae Erw goch, tir sy'n ffinio â Hafan y Waun, Waunfawr, Aberyswtyth, SY23 3AY.

Fel Awdurdod Cofrestru mae'n ddyletswydd arnom i ymchwilio a phenderfynu ar y cais. Mae’r Awdurdod Cofrestru am gyhoeddi’r cais gan ddarparu 6 wythnos (o leuaf) ar gyfer sylwadau neu wrthwynebiadau. Mae’r gwybodaeth sy'n ymwneud â'r cais a'r hysbysiad (Ffurflen 45) ar gael i'w lawrlwytho; mae manylion ar sut i gael copïau caled neu sut i gyflwyno sylwadau a dyddiad cau i gyd wedi'u cynnwys yn yr hysbysiad (Ffurflen 45).

Estyniad i'r dyddiad cau ar gyfer gwrthwynebiadau/sylwadau

Derbyniodd yr Awdurdod Cofrestru lythyr gan Geldards LLP yn gweithredu ar ran Cyngor Sir Ceredigion fel tirfeddiannwr ar y 3ydd o Awst 2021 yn gofyn am estyniad i'r amser ar gyfer cyflwyno gwrthwynebiadau tan 30ain o fis Medi 2021.

Mae'r llythyr yn nodi eu safle a'u rhesymu ynghylch pam eu bod yn credu y dylid caniatáu estyniad ac mae'r rhesymeg dros ofyn am estyniad amser yn cynnwys bod archwilio cofnodion hanesyddol yn y swyddfa gofnodion yn destun cyfyngiadau sylweddol ar hyn o bryd oherwydd Covid – 19. Yn sgil hyn nid yw wedi bod yn bosib i’r Cyngor (fel tirfeddianwyr) allu casglu gwybodaeth angenrheidiol i gyflwyno gwrthwynebiad trylwyr. Ymhellach nid yw swyddogion y Cyngor na’r bargyfreithiwr wedi bod ar gael i weithredu drwy gyfnod gwyliau’r haf.

Mae'r Awdurdod Cofrestru o'r farn ei bod yn rhesymol caniatáu estyniad i'r amser ar gyfer cyflwyno gwrthwynebiadau tan 30 Medi 2021 o ystyried y rhesymau fel yr amlinellir yn y llythyr dyddiedig 3 Awst 2021. Mae'r Awdurdod Cofrestru angen gwybodaeth cywir er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus ar y cais.

Bydd yr estyniad yn berthnasol i unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno gwrthwynebiadau mewn perthynas â'r cais a bydd rhybudd o hyn yn cael ei gyhoeddi mewn papur newydd lleol a dulliau eraill y bernir eu bod yn briodol.