Fel Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) Cyngor Sir Ceredigion, rwyf wedi newid lleoliad rhai o’r gorsafoedd pleidleisio.

Mae manylion y newidiadau hyn wedi’u rhestru isod. Daw’r newidiadau hyn i rym ar gyfer unrhyw etholiadau a gynhelir ar ôl 1 Chwefror 2024

Newidiadau Parhaol

Dosbarth Etholiadol Yr Orsaf Bleidleisio Flaenorol Yr Orsaf Bleidleisio Newydd
Llanbadarn y Creuddyn Neuadd y Paith Capel Seion, Capel Seion Neuadd y Pentref, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4UH
Canol Aberystwyth Central Adeilad Byddin yr Iachawdwriaeth, Ffordd Alexandra Canolfan Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth, SY23 2HH
Henfynyw Festri Capel Llwyncelyn, Llwyncelyn Neuadd Pentref Llwyncelyn, Llwyncelyn, SA46 0HF
Llangybi/Silian Neuadd Goffa Llangybi, Llangybi Canolfan y Gymuned, Ysgol-Y-Dderi, Llangybi, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8LY
Llanwnnen Neuadd Eglwys Llanwnnen, Llanwnnen Ysgol Cwrtnewydd, Cwrtnewydd, Llanybydder, SA40 9YN
Llandygwydd Neuadd Eglwys Llandygwydd, Llandygwydd Festri Capel Beulah, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QB
Brongwyn Festri Capel Bryngwyn, Bryngwyn Festri Capel Beulah, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QB
Betws Ifan Neuadd Gymunedol Betws Ifan, Betws Ifan Festri Capel Beulah, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QB
Aberporth Canolfan Dyffryn Aberporth, Banc y Dyffryn, Aberporth Neuadd Bentref Aberporth, Aberporth, SA43 2EN

Newidiadau Dros Dro

Dosbarth Etholiadol Yr Orsaf Bleidleisio Bresennol Yr Orsaf Bleidleisio Dros Dro
Rheidol Tŷ'r Harbwr, Y Lanfa, Trefechan Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth, Coedlen y Parc, Aberystwyth, SY23 1PG
Llanfihangel Ystrad Canolfan Steffan, Cribyn Neuadd Goffa Felinfach, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8AE

Eifion Evans
Y Swyddog Cofrestru Etholiadol a’r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol)

24 Ionawr 2024