Mae pob cartref yng Ngheredigion wedi derbyn y Ffurflen Ymholiadau Cartrefi oddi wrth y Gwasanaethau Etholiadol yn ddiweddar. Ers hynny, mae wedi dod i’n sylw bod y wefan ar gyfer ymateb yn anghywir.

Cyfeiriad cywir y wefan yw www.registersecurely.com/cy.

Mae’r cod diogelwch sydd wedi’i gynnwys yn y llythyr ac ar y ffurflen yn gywir.

Gellir anfon y Ffurflen Ymholiadau Cartrefi yn ôl yn yr amlen a ddarperir, yn rhad ac am ddim. Os ydych eisoes wedi dychwelyd y Ffurflen Ymholiadau Cartrefi yn ôl atom yn y post, does dim angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y mae hyn wedi’i achosi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach, mae Croeso i chi gysylltu â Swyddfa’r Gwasanaethau Etholiadol ar 01545 572032.


Mae'r Gofrestr Etholwyr yn gofnod o bawb sy'n gymwys i bleidleisio.

Gallwch ond bleidleisio os bydd eich enw ar y Gofrestr Etholiadol. Ni chewch eich ychwanegu’n awtomatig pan fyddwch chi’n cofrestru gyda Threth y Cyngor.

Bydd yn ofynnol i chi’n gyfreithiol gofrestru eich manylion, fodd bynnag nid oes rheidrwydd i chi bleidleisio ar Ddiwrnod Etholiad (mae hyn yn ddewis i chi).

Pwy sy'n medru cofrestru i bleidleisio?

  • yn ddeunaw oed neu'n hŷn
  • yn ddinesydd Prydain neu'r Gymanwlad
  • yn ddinesydd Gweriniaeth Iwerddon neu wladwriaeth arall sy'n aelod o'r Gymuned Ewropeaidd
  • yn aelod o'r Lluoedd Arfog, yn un o Weision y Goron neu'n gweithio i'r Cyngor Prydeinig, neu'n bartner i un o'r rheiny. Gellir cofrestru bob blwyddyn, boed fel Pleidleisiwr o'r Lluoedd Arfog ac ati, neu fel pleidleisiwr cyffredin
  • yn ddinesydd Prydain yn byw dramor, ac felly'n medru cofrestru am hyd at 15 mlynedd ar ôl y tro diwethaf y buont ar gofrestr yn y Deyrnas Gyfunol

Cofrestru i Bleidleisio

Er mwyn cofrestru i bleidleisio bydd angen i chi lanw ffurflen gofrestru. Mae modd cofrestru i bleidleisio ar-lein:

gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Ni allwch gofrestru i bleidleisio os ydych chi:

  • yn iau nag un ar bymtheg oed
  • ddim yn ddinesydd Prydain, Iwerddon, y Gymanwlad na'r Undeb Ewropeaidd
  • yn byw neu'n gweithio dramor am fwy na chwe mis o'r flwyddyn (er y gallwch gofrestru fel etholwr tramor)

Dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd

Gall dinasyddion gwledydd yr Undeb Ewropeaidd bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol, ond ni chânt bleidleisio yn etholiadau Senedd y Deyrnas Gyfunol. Os ydych chi'n ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd a bod arnoch eisiau pleidleisio mewn etholiadau Senedd Ewrop, bydd yn rhaid i chi lanw ffurflen ar wahân. Cysylltwch â'r swyddfa Gwasanaethau Etholiadol i ofyn am ffurflen.

Mae 27 o wladwriaethau'n aelodau o'r Undeb Ewropeaidd, sef:

Y Deyrnas Gyfunol, Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Cyprus, Y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, Yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, Yr Eidal, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, Yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Rwmania, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden.

Y Gofrestr Lawn a'r Gofrestr wedi'i Golygu

Ceir dwy fersiwn o'r gofrestr – y fersiwn llawn a'r fersiwn wedi'i olygu.

Y Gofrestr Lawn

Mae'r Gofrestr lawn yn rhestru pawb sydd â'r hawl i bleidleisio. Dim ond rhai pobl a sefydliadau penodol all gael copïau o'r Gofrestr lawn, a dim ond at ddibenion penodol y gallant eu defnyddio. Mae hynny'n cynnwys dibenion etholiadol, atal a chanfod troseddau a gwirio eich manylion adnabod os ydych chi'n gwneud cais am gredyd.Gall asiantaethau gwirio credyd brynu'r gofrestr lawn hefyd, a'i defnyddio dim ond ar gyfer gwirio enwau a chyfeiriadau pobl sy'n gwneud cais am gredyd, ac er mwyn atal gwyngalchu arian. Bydd rhywun sydd â chopi o'r gofrestr lawn yn cyflawni tramgwydd troseddol os ydynt yn trosglwyddo gwybodaeth ohoni yn anghyfreithlon.

Nid oes dewis gennych o ran cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad ar y gofrestr lawn.

Y Gofrestr wedi'i Golygu

Gall unrhyw unigolyn, cwmni neu sefydliad brynu'r Gofrestr wedi'i golygu a'i defnyddio at unrhyw ddiben, er enghraifft, gwirio eich manylion adnabod neu weithgareddau masnachol megis marchnata.

Gallwch ddewis i beidio bod ar y gofrestr wedi'i golygu drwy roi tic yn y blwch priodol ar y ffurflen cofrestru pleidleiswyr neu'r ffurflen ganfasio.