Cynhelir y canfasio blynyddol drwy anfon Ffurflen Ymholiad Cartref i bob cartref yng Ngheredigion. Bydd y ffurflen wedi’i chyfeirio at y “preswylydd” a bydd yn cynnwys manylion pawb yn y cartref sydd eisoes wedi cofrestru i bleidleisio. Mae’n ofynnol dan y gyfraith i bob cartref sicrhau bod y manylion ar y ffurflen yn gywir bob blwyddyn.

Bydd y rhan fwyaf o ffurflenni ymholiad cartref yn rhestru manylion y rheiny rydym yn credu eu bod yn byw yn eich eiddo. Bydd eiddo lle nad oes neb wedi cofrestru i bleidleisio yn derbyn ffurflen wag. Bydd angen cynnwys yr holl drigolion cymwys ar y ffurflen pan fyddwch yn ei dychwelyd atom. Mae’r canlynol yn drigolion cymwys:

  • Y rheiny sy’n byw (fel arfer yn byw) yn y Deyrnas Unedig ac sy’n 16 oed neu’n hŷn (ond ni fyddwch yn gallu pleidleisio nes y byddwch yn 18 oed)
  • Dinasyddion Prydain, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd, neu
  • Ddinesydd o’r Gymanwlad sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU neu nad oes arno angen caniatâd i aros yn y DU

A oes angen imi wneud unrhyw beth os nad yw’r manylion ar fy ffurflen ymholiad cartref wedi newid?

Oes. Mae’n rhaid ichi gadarnhau nad yw eich manylion wedi newid drwy ddefnyddio un o’r dulliau isod:

Ar-lein

Gwefan ymateb i ymholiadau cartref https://www.registersecurely.com/cy/Ceredigion  A nodwch ran 1 a rhan 2 eich cod diolgelwch pan ofynnir i chi wneud hynny.

Drwy’r Post

Drwy ddefnyddio’r ffurflen ymholiad cartref a bostiwyd atoch. Mae angen ichi lofnodi’r ffurflen ar dudalen 2 cyn ei dychwelyd atom gan ddefnyddio’r amlen ragdaledig a ddarparwyd. Ceir rhagor o fanylion ynghylch i ble y dylech ei dychwelyd ar y ffurflen.

Ffurflen Ymholiad Cartref

Oes. Gan fod hyn yn rhan o’r canfasio blynyddol, mae’n rhaid ichi ymateb i’r ffurflen i gadarnhau a yw’r manylion yn gywir neu beidio.

Os oes unrhyw un wedi’i restru ar y ffurflen ymholiad cartref nad yw’n byw yn eich cyfeiriad, dylech dynnu llinell glir drwy’r enw(au).

Mae angen ichi gynnwys enw a chenedl pawb sy’n 16 oed neu’n hŷn sy’n byw yno ac sy’n gymwys i gofrestru i bleidleisio. Os nad oes unrhyw drigolion cymwys, dylech nodi pam mai dyna’r achos.

Dan y gyfraith, mae angen ichi ddarparu’r wybodaeth y gofynnir amdani ar y ffurflen ymholiad cartref.

Mae cosb droseddol o uchafswm o £1,000 am fethu â rhoi’r wybodaeth y gofynnir amdani ar y ffurflen ymholiad cartref i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol. Y gosb am roi gwybodaeth anghywir i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol yw carchar am hyd at chwe mis neu ddirwy ddiderfyn.

Nid yw’r person yn byw yno
Os oes unrhyw un wedi’i restru ar y ffurflen ymholiad cartref nad yw’n byw yn eich cyfeiriad, gallwch dynnu llinell drwy ei enw.

Enwau ar goll
Dylech ychwanegu enw a chenedl pawb dros 16 oed sy’n byw yno ac sy’n gymwys i gofrestru i bleidleisio, os ydynt ar goll. Anfonir ffurflen gwahoddiad i gofrestru at unrhyw un sy’n cael ei ychwanegu at y ffurflen ymholiad cartref. Gweler isod.

Newidiadau
Os yw eich cenedl wedi newid, (ac yng Nghymru a Lloegr ‘neu os ydych bellach dros 76 oed), dylech gywiro a dychwelyd y ffurflen a byddwn ni’n gwneud y newid. Bydd y ffurflen yn cynnwys cyfarwyddiadau ynghylch sut i newid eich dewis o ran y gofrestr agored. I gael rhagor o wybodaeth am y gofrestr agored, ewch i’r adran Cwestiynau Cyffredin ynghylch diogelwch a phreifatrwydd isod a darllenwch am “Sut y gallaf ymuno â’r gofrestr agored (olygedig) neu gael fy nhynnu oddi arni.”

Fe’ch gwahoddir i’w cynnwys, ond nid oes rhaid ichi wneud hynny. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon mewn cysylltiad â’ch cofrestriad yn unig, a bydd yn ein helpu i gysylltu â chi os bydd problem.

Dylech gwblhau a dychwelyd y ffurflen gofrestru neu gofrestru ar-lein ar y wefan, www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. Nid ffurflen gofrestru yw’r ffurflen ymholiad cartref, ond yn hytrach mae’n rhoi gwybodaeth inni ynghylch pwy sy’n byw yn eich cartref. Mae hyn yn golygu ein bod yn gallu gwahodd trigolion eraill i gofrestru i bleidleisio os oes angen inni wneud hynny. Y ffurflen ymholiad cartref yw rhan gyntaf y broses. Pan fydd y ffurflen ymholiad cartref wedi’i dychwelyd, byddwn yn anfon gwahoddiad i gofrestru at unrhyw breswylwyr newydd, a gellir cwblhau’r ffurflen ar-lein hefyd.

Dylech gwblhau a dychwelyd y ffurflen ymholiad cartref hyd yn oed os ydych wedi cofrestru i bleidleisio ar-lein neu drwy ddychwelyd ffurflen bapur wedi’i chwblhau. Mae’r ffurflen ymholiad cartref yn rhoi gwybodaeth inni ynghylch pwy arall sy’n byw yn eich cartref. Yna, gallwn wahodd trigolion eraill i gofrestru i bleidleisio os oes angen inni wneud hynny.

Gwahoddiad i Gofrestru

Oes. Rydym wedi anfon yr ail ffurflen atoch, y gwahoddiad i gofrestru, oherwydd eich bod newydd gael eich ychwanegu at y ffurflen ymholiad cartref. Mae angen ichi gwblhau a dychwelyd y ffurflen hon er mwyn cwblhau eich cofrestriad. Mae dirwy bosibl o £80 os na fyddwch yn cwblhau’r ffurflen.

Na allwch. Gallwch gwblhau’r ffurflen ar-lein ar y wefan, www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu gallwch lenwi’r ffurflen a’i dychwelyd drwy’r post yn yr amlen a ddarparwyd. Pan fydd eich cofrestriad yn llwyddiannus, byddwn yn ysgrifennu atoch i gadarnhau hynny.

Ydy. Yn yr un modd â’r ffurflen ymholiad cartref, os na fyddwch yn ymateb i’r ffurflen, gallech gael dirwy. Yn achos gwahoddiadau i gofrestru, y ddirwy yw £80.

Diogelwch a phreifatrwydd

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol – Datganiad preifatrwydd

Dim ond at ddibenion etholiadol y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i ni. Byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelu data. Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth bersonol amdanoch chi nac unrhyw wybodaeth bersonol y gallwch ei rhoi am bobl eraill i unrhyw unigolyn na sefydliad arall oni bai bod yn rhaid i ni yn ôl y gyfraith.

Sail gyfreithiol casglu'r wybodaeth yn y ffurflen hon yw bod ei hangen er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd ac arfer awdurdod swyddogol a roddir i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a'r rheoliadau cysylltiedig.

Caiff rhywfaint o'r wybodaeth a gesglir yn y ffurflen hon ei dosbarthu'n ddata personol categori arbennig. Fe'i prosesir er budd sylweddol y cyhoedd fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a'r rheoliadau cysylltiedig. Er mwyn prosesu'r math hwn o wybodaeth, rhaid bod gan y Rheolydd Data ddogfen bolisi berthnasol sy'n nodi sut yr ymdrinnir â'r wybodaeth hon.

Dylech gyfeirio at yr Hysbysiad Preifatrwydd yn am ragor o wybodaeth am brosesu data personol

Mae dyddiadau geni a rhifau yswiriant gwladol yn cael eu gwirio mewn perthynas â chofnodion y llywodraeth i gadarnhau pwy yw’r person. Bwriedir i hyn sicrhau bod y system yn fwy diogel.

Gan ddefnyddio gwybodaeth a geir gan y cyhoedd, mae swyddogion cofrestru yn cadw dwy gofrestr – y Gofrestr Lawn a’r Gofrestr Agored (a elwir hefyd y Gofrestr Olygedig)

Y Gofrestr Lawn
Mae’r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Mae’r gofrestr yn cael ei defnyddio at ddibenion etholiadol, fel sicrhau mai dim ond pobl gymwys sy’n gallu pleidleisio. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion cyfyngedig eraill a nodir yn y gyfraith, fel datgelu troseddau (e.e. twyll), galw pobl i gyflawni gwasanaeth rheithgor a gwirio ceisiadau am gredyd.

Y Gofrestr Agored (olygedig)
Mae’r gofrestr agored wedi’i thynnu o’r gofrestr etholiadol, ond ni chaiff ei defnyddio ar gyfer etholiadau. Gall unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ei phrynu. Er enghraifft, caiff ei defnyddio gan fusnesau ac elusennau i gadarnhau enwau a chyfeiriadau. Bydd eich enw a’ch cyfeiriad yn cael eu cynnwys ar y gofrestr agored oni bai y byddwch yn gofyn am iddynt gael eu dileu. Nid yw dileu eich manylion o’r gofrestr agored yn effeithio eich hawl i bleidleisio. Gallwch newid eich dewis o ran cael eich cynnwys neu beidio ar unrhyw adeg, drwy gyflwyno cais yn cynnwys eich enw llawn, eich cyfeiriad ac yn nodi a ydych yn dymuno cael eich cynnwys ar y gofrestr olygedig neu gael eich hepgor ohoni. Gallwch wneud hyn yn ysgrifenedig neu dros y ffôn, drwy gysylltu â’r Gwasanaethau Etholiadol, Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion SA46 0PA; e-bost gwasanaethauetholiadol@ceredigion.gov.uk; rhif ffôn 01545 572032. Byddwn hefyd yn ysgrifennu atoch i gadarnhau unrhyw newid.