Ydych chi’n ei chael hi’n anodd cael hyd i flaendal neu fond?

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd darparu blaendal neu fond, mae cynllun ar waith yng Ngheredigion sy’n gallu darparu’r blaendal neu’r bond i’r landlord ar ffurf gwarant. Mae’r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yr Awdurdod Lleol, y Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaeth Prawf Dyfed Powys, ynghyd â nawdd a chymorth gan y gymuned leol. Cymdeithas Gofal Ceredigion sy’n cynnal ac yn rheoli’r cynllun ac mae ganddi swyddfeydd yn Aberystwyth ac Aberteifi.

Ydych chi ar ei hôl hi’n talu’r rhent?

Efallai bod eich sefyllfa wedi newid, er enghraifft, oherwydd eich bod wedi colli’ch swydd, oherwydd bod gennych broblemau iechyd neu oherwydd eich bod wedi gwahanu oddi wrth eich partner yn ddiweddar. Neu efallai eich bod yn ei chael hi’n anodd oherwydd bod prisiau’n codi a bod biliau’n cynyddu, heb fod gennych unrhyw incwm ychwanegol i’w talu.

Gall hyn wneud i chi deimlo bod pwysau’r byd ar eich ysgwyddau, felly mae’n bwysig eich bod yn gofyn am help mewn da bryd.

Bydd cynghorwyr arian annibynnol yn pwyso a mesur eich sefyllfa ariannol yn ei chyfanrwydd, ond eu prif flaenoriaeth fydd datrys sefyllfa’ch rhent neu’ch morgais.

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu’r rhent, gofynnwch am gyngor cyn gynted â phosib. Peidiwch â gadael i’r ôl-ddyledion gronni. Os byddwch chi’n gwneud hynny, fe allech chi golli’ch cartref a bydd hi’n anodd i chi gael tenantiaeth newydd yn y dyfodol.

Gair i gall:

  • Siaradwch â’ch landlord i geisio cytuno ar drefniant i dalu unrhyw ôl-ddyledion rhent. Byddwch yn realistig. Peidiwch â chytuno i dalu mwy na’r swm rydych chi’n gallu fforddio’i dalu
  • Gofynnwch am gyngor annibynnol. Mae asiantaethau ar gael yng Ngheredigion sy’n darparu gwasanaeth cyfrinachol yn rhad ac am ddim. Byddan nhw’n pwyso a mesur eich sefyllfa ariannol yn ei chyfanrwydd ac yn awgrymu ffordd o symud ymlaen
  • Os nad ydych chi’n hawlio Budd-dal Tai, fyddai hi’n bosib i chi wneud hynny nawr?
  • Meddyliwch am ffyrdd eraill o gynyddu’ch incwm

Cofiwch dylai talu’r rhent fod yn un o’ch prif flaenoriaethau bob amser.

Os ydych chi ar fin colli’ch cartref, fe gewch chi hyd i fwy o wybodaeth ar wefan dewisiadau tai Ceredigion, sef 'Ceredigion Housing'.