Mae gan bob tenant yr hawliau a ganlyn:

  • Hawl i fyw yn yr eiddo heb i neb darfu arno
  • Hawl i fyw mewn eiddo sy’n ddiogel ac sydd mewn cyflwr da
  • Hawl i gael gwybodaeth am ei denantiaeth, gan gynnwys copi o unrhyw gytundeb tenantiaeth a manylion y landlord
  • Hawl i gael ei amddiffyn rhag iddo gael ei droi allan yn anghyfreithlon
  • Hawl i gael ei flaendal wedi’i ddiogelu o dan gynllun diogelu blaendal a hawl i gael y blaendal yn ôl os bydd wedi cydymffurfio â thelerau’r cytundeb tenantiaeth ac os na fydd wedi difrodi’r eiddo
  • Hawl i gael rhybudd cyn i’r rhent newid

Os bydd tenant yn methu â thalu’r rhent neu’n torri unrhyw un arall o delerau’r cytundeb tenantiaeth, gall effeithio ar ei hawliau fel tenant.

P’un a oes cytundeb tenantiaeth ar gael ai peidio, mae gan landlordiaid a thenantiaid hawliau a rhwymedigaethau penodol o dan y ddeddfwriaeth tai. Mae rhai hawliau’n parhau hyd yn oed os yw’r cytundeb tenantiaeth yn dweud fe arall. Er enghraifft, fel rheol, ni ellir nodi mewn cytundeb tenantiaeth fod tenant yn gyfrifol am atgyweirio strwythur yr eiddo.

I gael mwy o wybodaeth, gofynnwch am gyngor cyfreithiol.