Pan fydd tenantiaid yn ymrwymo i gytundeb tenantiaeth ac yn symud i’r eiddo, maen nhw’n ysgwyddo cyfrifoldebau. Os byddwch chi’n esgeuluso’r cyfrifoldebau hynny, fe allech chi gael eich troi allan o’ch cartref. Isod, fe gewch chi hyd i wybodaeth am y gwahanol fathau o gyfrifoldebau sy’n cael eu hysgwyddo gan denantiaid.

Fe ddylech chi dalu’ch rhent yn gyson ac yn brydlon. Os na fyddwch chi’n talu’r rhent, efallai y bydd y landlord yn ceisio’ch troi allan cyn i’ch cytundeb tenantiaeth ddod i ben.

Os nad yw’r biliau, fel biliau trydan a nwy, wedi’u cynnwys yn eich rhent, fe ddylech chi dalu’ch biliau’n gyson. Os na fyddwch chi’n talu’r biliau’n gyson, efallai y bydd y cyflenwad yn cael ei atal a bydd rhaid i chi dalu i’w ailgysylltu. Os bydd y cyflenwad yn cael ei atal oherwydd nad ydych chi wedi talu’ch biliau, nid y landlord fydd yn gyfrifol am dalu i ailgysylltu’r cyflenwad.

Rydych chi’n ysgwyddo cyfrifoldeb dros ddefnyddio’r eiddo mewn ffordd gyfrifol a gofalu amdano.

Dyma rai enghreifftiau sy’n darlunio’r cyfrifoldeb hwn:

  • Lleihau’r risg y bydd pibellau’n torri os byddwch chi’n mynd i ffwrdd yn ystod cyfnod oer, er enghraifft, drwy sicrhau nad ydyn nhw’n rhewi
  • Dadflocio sinc sydd wedi blocio
  • Gwneud yn siŵr nad ydych chi, eich teulu nac unrhyw ymwelwyr yn difrodi’r eiddo mewn unrhyw ffordd (ac eithrio ôl traul arferol)
  • Cael gwared ar sbwriel yn rheolaidd a pheidio â gadael iddo gronni

Os na fyddwch chi’n gofalu am yr eiddo, efallai y bydd modd i’r landlord geisio cymryd meddiant o’r eiddo ac fe allai fod yn rhaid i chi dalu’r gost o’i atgyweirio.

Ni ddylech chi dorri unrhyw amod teg yn eich cytundeb tenantiaeth, er enghraifft, o ran cadw anifeiliaid anwes, smygu yn yr eiddo, difrod, neu ddefnyddio garej. Os byddwch chi’n torri amodau’r cytundeb, efallai y bydd modd i’r landlord geisio cymryd meddiant o’r eiddo cyn i’ch cytundeb tenantiaeth ddod i ben ac efallai y byddwch chi’n colli’ch blaendal ac yn gorfod talu am unrhyw ddifrod.

Rhaid i chi ofalu nad ydych chi’n ymddwyn mewn ffordd wrth-gymdeithasol a allai achosi gofid i’ch cymdogion. Rhaid i chi hefyd ofalu bod unrhyw aelodau o’ch teulu neu unrhyw un sy’n ymweld â’ch cartref yn ymddwyn yn briodol. Os na fyddwch chi’n ymddwyn mewn ffordd resymol, fe allech chi gael eich troi allan a chael gorchymyn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich erbyn. Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol hefyd effeithio ar unrhyw fudd-dal tai rydych chi’n ei gael.

Mae cyfrifoldeb arnoch chi hefyd i derfynu’r denantiaeth mewn ffordd briodol. Os na fyddwch chi’n terfynu’r denantiaeth mewn ffordd briodol, neu drwy gytuno (yn ysgrifenedig) â’r landlord, efallai y bydd rhaid i chi dalu’r rhent, hyd yn oed os na fyddwch chi’n byw yn yr eiddo mwyach. Darllenwch y wybodaeth am derfynu’ch tenantiaeth.