Skip to main content

Ceredigion County Council website

O dan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, mae'r broses ar gyfer terfynu tenantiaeth (contract meddiannaeth) yn dibynnu ar y math o gontract sydd gennych a'r sail benodol yr hoffech ei defnyddio ar gyfer ei derfynu.

Dyma drosolwg o sut y gall deiliaid contract derfynu eu tenantiaeth o dan amgylchiadau gwahanol:

  1. Contract Safonol Cyfnod Penodol:

Os oes contract safonol cyfnod penodol gennych, bydd y denantiaeth yn terfynu’n awtomatig ar ddiwedd y cyfnod penodol. Nid oes unrhyw ofyniad i chi roi hysbysiad i derfynu'r denantiaeth, gan y bydd yn dod i ben fel y cytunwyd yn y contract. Fodd bynnag, gallwch chi a'r landlord gytuno i adnewyddu'r denantiaeth am gyfnod penodol arall os yw'r ddau barti'n cytuno.

  1. Hysbysiad i Derfynu Contract Safonol:

Os oes contract safonol gennych sydd wedi newid i fod yn gontract cyfnodol (contract treigl o fis i fis), gallwch derfynu’r denantiaeth trwy ddarparu hysbysiad ysgrifenedig. Mae angen i chi roi rhybudd sy'n cyfateb i hyd un cyfnod o'r denantiaeth. Er enghraifft, os yw’ch rhent yn cael ei dalu’n fisol, yn gyffredinol byddai angen i chi roi mis o rybudd.

  1. Sail ar gyfer Terfynu:

Os dymunwch derfynu’r denantiaeth cyn i'r cyfnod penodol ddod i ben, rhaid i chi ddibynnu ar y seiliau penodol a amlinellir yn Neddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. Gallai'r seiliau hyn gynnwys:

  • Y landlord yn torri rhwymedigaethau
  • Rydych chi'n symud i gartref gofal
  • Rydych chi'n cael eich ailgartrefu gan awdurdod cyhoeddus
  • Mae angen yr eiddo i'w feddiannu gan weinidog yr efengyl
  • Mae angen yr eiddo ar gyfer myfyriwr
  • Mae'r eiddo i'w ddefnyddio at ddibenion gwaith
  • Mae'r eiddo ar werth ac mae angen meddiant gwag

Ar gyfer pob un o'r seiliau hyn, mae gweithdrefnau a chyfnodau o rybudd penodol yn berthnasol. Gall y cyfnodau o rybudd amrywio yn ôl yr amgylchiadau, ac efallai y bydd angen cyfnodau o rybudd hwy nag eraill ar gyfer rhai seiliau.

Mae'r teler hwn yn golygu os yw'r landlord a deiliad y contract yn cytuno i derfynu'r contract, bydd y contract yn terfynu pan fydd deiliad y contract yn gadael ei gartref yn unol â'r hyn y cytunwyd arno. Fodd bynnag, os na fydd deiliad y contract yn gadael ei gartref ar y diwrnod y cytunwyd arno gwneir 'contract sy’n cymryd lle contract arall’ yn awtomatig, a dywedir bod yr hen gontract wedi terfynu ar y diwrnod cyn y dyddiad meddiannu yn y contract sy’n cymryd lle contract arall. Contract sy’n cymryd lle contract arall yw un sy'n cwmpasu'r un cartref â'r contract gwreiddiol a deiliad y contract yw'r un person.

Mae'r teler hwn yn golygu os yw'r landlord yn cyflawni ‘tor contract difrifol’ sy'n cyfiawnhau bod deiliad y contract yn terfynu’r contract ar unwaith, bydd y contract yn terfynu cyn gynted ag y bydd deiliad y contract yn gadael ei gartref. Gallai ‘tor contract difrifol' gynnwys, er enghraifft, methu â gwneud gwaith atgyweirio, sy'n achosi risg i iechyd a diogelwch deiliad y contract.

Mae pum teler yn y datganiad ysgrifenedig enghreifftiol sy'n ymwneud â’r ffyrdd y gall deiliad contract derfynu contract.

Os nad yw deiliad y contract wedi cael datganiad ysgrifenedig o'r contract meddiannaeth ac nid yw'r dyddiad meddiannu wedi ei gyrraedd eto, mae'r teler hwn yn caniatáu i ddeiliad y contract derfynu contract trwy roi hysbysiad i'r landlord ei fod yn terfynu'r contract (a rhaid i'r landlord ddychwelyd unrhyw flaendal neu rent y mae eisoes wedi'i dalu i'r tenant).

Hysbysiad deiliad y contract
Hysbysiad deiliad y contract: y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir
Terfynu contract yn dilyn hysbysiad deiliad y contract

O dan y telerau hyn, caniateir i ddeiliad y contract derfynu chontract trwy roi pedair wythnos o rybudd i'r landlord. Os yw deiliad y contract yn gadael ei gartref ar y dyddiad a bennir yn yr hysbysiad neu cyn hynny, mae'r contract yn terfynu ar y dyddiad hwnnw. Os yw deiliad y contract yn aros yn ei gartref ar ôl y dyddiad hwnnw, mae'r contract yn terfynu ar y dyddiad y mae'n gadael ei gartref, neu, os bydd llys yn gwneud gorchymyn adennill meddiant, ar y dyddiad y penderfynir arno o dan y teler sy'n ymwneud ag Effaith adennill meddiannaeth. Os caiff hysbysiad deiliad y contract ei dynnu'n ôl ac nid yw'r landlord yn gwrthwynebu, nid yw'r contract yn terfynu.

Os oes cyd-ddeiliaid contract, mae'r teler hwn yn golygu y byddai'n rhaid iddynt oll weithredu gyda'i gilydd i derfynu’r contract. O ganlyniad, os na fydd un deiliad contract yn cytuno i derfynu’r contract, nid yw'r contract yn terfynu.