O dan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, mae'r broses ar gyfer terfynu tenantiaeth (contract meddiannaeth) yn dibynnu ar y math o gontract sydd gennych a'r sail benodol yr hoffech ei defnyddio ar gyfer ei derfynu. Dyma drosolwg o sut y gall deiliaid contract derfynu eu tenantiaeth o dan amgylchiadau gwahanol:

  1. Contract Safonol Cyfnod Penodol:

Os oes contract safonol cyfnod penodol gennych, bydd y denantiaeth yn terfynu’n awtomatig ar ddiwedd y cyfnod penodol. Nid oes unrhyw ofyniad i chi roi hysbysiad i derfynu'r denantiaeth, gan y bydd yn dod i ben fel y cytunwyd yn y contract. Fodd bynnag, gallwch chi a'r landlord gytuno i adnewyddu'r denantiaeth am gyfnod penodol arall os yw'r ddau barti'n cytuno.

  1. Hysbysiad i Derfynu Contract Safonol:

Os oes contract safonol gennych sydd wedi newid i fod yn gontract cyfnodol (contract treigl o fis i fis), gallwch derfynu’r denantiaeth trwy ddarparu hysbysiad ysgrifenedig. Mae angen i chi roi rhybudd sy'n cyfateb i hyd un cyfnod o'r denantiaeth. Er enghraifft, os yw’ch rhent yn cael ei dalu’n fisol, yn gyffredinol byddai angen i chi roi mis o rybudd.

  1. Sail ar gyfer Terfynu:

Os dymunwch derfynu’r denantiaeth cyn i'r cyfnod penodol ddod i ben, rhaid i chi ddibynnu ar y seiliau penodol a amlinellir yn Neddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. Gallai'r seiliau hyn gynnwys:

Y landlord yn torri rhwymedigaethau.

Rydych chi'n symud i gartref gofal.

Rydych chi'n cael eich ailgartrefu gan awdurdod cyhoeddus.

Mae angen yr eiddo i'w feddiannu gan weinidog yr efengyl.

Mae angen yr eiddo ar gyfer myfyriwr.

Mae'r eiddo i'w ddefnyddio at ddibenion gwaith.

Mae'r eiddo ar werth ac mae angen meddiant gwag.

Ar gyfer pob un o'r seiliau hyn, mae gweithdrefnau a chyfnodau o rybudd penodol yn berthnasol. Gall y cyfnodau o rybudd amrywio yn ôl yr amgylchiadau, ac efallai y bydd angen cyfnodau o rybudd hwy nag eraill ar gyfer rhai seiliau.

Mae'r teler hwn yn golygu os yw'r landlord a deiliad y contract yn cytuno i derfynu'r contract, bydd y contract yn terfynu pan fydd deiliad y contract yn gadael ei gartref yn unol â'r hyn y cytunwyd arno. Fodd bynnag, os na fydd deiliad y contract yn gadael ei gartref ar y diwrnod y cytunwyd arno gwneir 'contract sy’n cymryd lle contract arall’ yn awtomatig, a dywedir bod yr hen gontract wedi terfynu ar y diwrnod cyn y dyddiad meddiannu yn y contract sy’n cymryd lle contract arall. Contract sy’n cymryd lle contract arall yw un sy'n cwmpasu'r un cartref â'r contract gwreiddiol a deiliad y contract yw'r un person.

Mae'r teler hwn yn golygu os yw'r landlord yn cyflawni ‘tor contract difrifol’ sy'n cyfiawnhau bod deiliad y contract yn terfynu’r contract ar unwaith, bydd y contract yn terfynu cyn gynted ag y bydd deiliad y contract yn gadael ei gartref. Gallai ‘tor contract difrifol' gynnwys, er enghraifft, methu â gwneud gwaith atgyweirio, sy'n achosi risg i iechyd a diogelwch deiliad y contract.

Mae pum teler yn y datganiad ysgrifenedig enghreifftiol sy'n ymwneud â’r ffyrdd y gall deiliad contract derfynu contract.

Os nad yw deiliad y contract wedi cael datganiad ysgrifenedig o'r contract meddiannaeth ac nid yw'r dyddiad meddiannu wedi ei gyrraedd eto, mae'r teler hwn yn caniatáu i ddeiliad y contract derfynu contract trwy roi hysbysiad i'r landlord ei fod yn terfynu'r contract (a rhaid i'r landlord ddychwelyd unrhyw flaendal neu rent y mae eisoes wedi'i dalu i'r tenant).

Hysbysiad deiliad y contract

Hysbysiad deiliad y contract: y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir

Terfynu contract yn dilyn hysbysiad deiliad y contract

O dan y telerau hyn, caniateir i ddeiliad y contract derfynu chontract trwy roi pedair wythnos o rybudd i'r landlord. Os yw deiliad y contract yn gadael ei gartref ar y dyddiad a bennir yn yr hysbysiad neu cyn hynny, mae'r contract yn terfynu ar y dyddiad hwnnw. Os yw deiliad y contract yn aros yn ei gartref ar ôl y dyddiad hwnnw, mae'r contract yn terfynu ar y dyddiad y mae'n gadael ei gartref, neu, os bydd llys yn gwneud gorchymyn adennill meddiant, ar y dyddiad y penderfynir arno o dan y teler sy'n ymwneud ag Effaith adennill meddiannaeth. Os caiff hysbysiad deiliad y contract ei dynnu'n ôl ac nid yw'r landlord yn gwrthwynebu, nid yw'r contract yn terfynu.

Os oes cyd-ddeiliaid contract, mae'r teler hwn yn golygu y byddai'n rhaid iddynt oll weithredu gyda'i gilydd i derfynu’r contract. O ganlyniad, os na fydd un deiliad contract yn cytuno i derfynu’r contract, nid yw'r contract yn terfynu.