Skip to main content

Ceredigion County Council website

Dangos Dogfen Adnabod i Bleidleisio

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi pasio deddf fydd yn newid y ffordd rydyn ni'n pleidleisio yn Etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig ac Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Gelwir y ddeddf hon yn Ddeddf Etholiadau 2022.

Nid yw'r ddeddf hon yn berthnasol i Etholiadau Senedd Cymru, Cyngor Ceredigion na’r Cynghorau Cymuned. Llywodraeth Cymru sy'n gosod y ddeddfwriaeth ar gyfer y rhain.

Pleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio

Bydd angen i chi ddangos dogfen adnabod â llun mewn gorsafoedd pleidleisio ar gyfer etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ac etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig (o fis Hydref 2023 ymlaen).

Y mathau o ddogfen adnabod â llun y gallwch chi eu defnyddio

Rhaid i’r ddogfen adnabod â llun fod yn un gymeradwy, fel pasbort neu drwydded yrru.

Derbynnir dogfennau gwreiddiol yn unig. Ni dderbynnir delweddau na chopïau wedi'u sganio.

Os nad ydy eich dogfen adnabod â llun yn gyfredol, byddwn dal yn ei derbyn cyn belled â bod dal modd eich adnabod o’r llun.

Mae'r mathau o ddogfennau adnabod sy’n cael eu defnyddio a’u derbyn yn gyffredinol yn cynnwys:

  • Pasbort a gyhoeddwyd gan y DU, unrhyw un o Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw, Tiriogaeth Dramor Brydeinig, gwlad â statws Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu wlad yn y Gymanwlad
  • Trwydded yrru ffotograffig a gyhoeddwyd gan y DU, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw, gwladwriaeth AEE neu wlad yn y Gymanwlad
  • Cerdyn adnabod ffotograffig yr AEE
  • Cerdyn adnabod ag arno hologram y Cynllun Prawf Oed Safonol (cerdyn PASS)
  • Bathodyn Glas
  • Pàs Bws Person Hŷn
  • Pàs Bws Person Anabl
  • Cerdyn Oyster 60+

Os ydych yn ansicr a ydy’r ddogfen adnabod â llun sydd gennych ar hyn o bryd yn cael ei derbyn, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y mathau derbyniol o ddogfennau adnabod ar wefan GOV.UK.

Neu gallwch gysylltu â'n tîm Gwasanaethau Etholiadol am help.

Yr hyn y dylech chi ei wneud os nad oes gennych ddogfen adnabod gymeradwy

Os nad oes gennych ddogfen adnabod gymeradwy, bydd angen i chi wneud cais am 'Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr' (TAP) sydd ar gael am ddim.

Gallwch wneud cais ar-lein am TAP drwy fynd i wefan y Llywodraeth.

Gallwch wneud cais am TAP drwy argraffu a llenwi ffurflen bapur a'i hanfon i'n tîm Gwasanaethau Etholiadol. Gallwch hefyd e-bostio neu ffonio ein tîm Gwasanaethau Etholiadol i ofyn am ffurflen bapur.

Ar ôl i chi dderbyn eich TAP, ni fydd dyddiad dod i ben arni. Fodd bynnag, fe’ch cynghorir i adnewyddu eich TAP mewn 10 mlynedd i sicrhau bod y llun dal i edrych yn debyg i chi.

Y dyddiad cau i wneud cais am TAP fydd 5.00pm, chwe diwrnod gwaith cyn dyddiad yr etholiad.

Yr etholiad nesaf sydd wedi’i drefnu yng Ngheredigion lle bydd angen dangos dogfen adnabod â llun neu TAP i bleidleisio, fydd yr etholiad ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym mis Mai 2024.

Pleidleisio trwy'r post neu drwy ddirprwy

Os ydych yn dewis pleidleisio drwy'r post, ni fydd hyn yn effeithio arnoch a byddwch yn derbyn eich papurau pleidleisio drwy'r post fel arfer.

Os ydych chi'n dewis pleidleisio trwy ddirprwy, yna bydd yn rhaid i'r sawl rydych chi wedi ymddiried ynddo i bleidleisio ar eich rhan ddangos ei ddogfen adnabod ei hunan sy’n cynnwys llun ohono. Os nad oes gan eich dirprwy ddogfen adnabod â llun, ni fydd yn derbyn y papur pleidleisio.

Newidiadau pellach i’r system etholiadol

I gael rhagor o wybodaeth am y dangos dogfen adnabod i bleidleisio, gallwch ymweld â gwefan y Comisiwn Etholiadol.

I gael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Etholiadol 2022, gallwch ymweld â gwefan y Comisiwn Etholiadol.