A yw'n bosib dewis neu brynu bedd ymlaen llaw

Na. Mae nifer o resymau paham mae'r Cyngor wedi gorffen â'r arfer yma, yn bennaf am fod gwerthu plotiau ymlaen llaw yn medru mynd allan o reolaeth wrth i nifer o blotiau gael eu gwerthu mewn rhannau gwahanol o'r Fynwent.

Faint o bobl y gellir eu claddu mewn bedd ?

Fel arfer dau berson, oni bai y nodir yn groes i hynny. Fodd bynnag, bydd yn rhaid gofyn am hyn cyn y bydd y cyntaf yn cael ei gladdu. Gellir hefyd claddu gweddillion amlosgi.

Pa fath o gofebion y gellir eu defnyddio yn y fynwent?

Yn sgil gwiriadau a gorfodaeth Iechyd a Diogelwch parthed cofebion penderfynwyd gan y Cyngor i ganiatáu Cofebion Lawnt yn unig yn ein mynwentydd o 1 Ionawr 2006. Rydym yn caniatáu ystod o feintiau o fewn y gwahanol fathau o Gofebion Lawnt y gellir eu cael, felly gallwn dderbyn steil a chwaeth unigol. Mae'r cofebion yma o gymorth wrth leihau costau cynnal a chadw a gwaredu unrhyw berygl o faglu. Caiff Cofebion Lawnt eu cyflwyno'n raddol lle y mae rhes neu adran eisoes wedi dechrau drwy osod cofeb wahanol.

Pwy fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw'r gofeb ?

Mae'n gyfrifoldeb ar y perchennog sydd â hawliau eithriadol i gynnal y gofeb - hynny yw, perthnasau agosaf neu gynrychiolydd personol y sawl a fu farw. Os bydd problem yn codi gyda chofeb byddwn yn ceisio cysylltu â'r perchennog sydd â hawliau eithriadol gan ofyn iddo / iddi ymgymryd â gwaith trwsio fel y bo'r angen. Os na ellir cael gafael arnynt a bod y gofeb yn anniogel, bydd yn ofynnol arnom i sicrhau fod y cyfan yn ddiogel fel y gallwn gyflawni ein cyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch. Mewn amgylchiadau o'r fath mi fyddwn fel arfer yn gosod y gofeb ar ei gwastad.

A ydyw'n bosib i ni ddewis unrhyw Saer Maen Cofebion i osod y Gofeb ?

Gallwch. Fodd bynnag bydd yn rhaid i'r Saer Maen Cofebion fod wedi ei gofrestru gyda BRAMM (Cofrestr Brydeinig Seiri Meini achrededig).

Sut allaf i leoli bedd perthynas ?

Mae gennym gofnodion yn ôl i 1860. Os darperir enw a blwyddyn marwolaeth yr ymadawedig dylai staff fedru gynorthwyo wrth leoli'r adran a rhif y bedd. A fyddech cystal â defnyddio Cronfa Ddata Mynwentydd i geisio cael gafael ar y wybodaeth eich hun os yw'n bosib.

Chwilio Cronfa Ddata Mynwentydd

Pryd fydd yn bosib i ni osod Cofeb Lawnt ?

Mewn achosion lle darperir seiliau ar gyfer cofebion lawnt bydd angen defnyddio angorion tir a ffitiadau s'n cydymffurfio â Chod Ymarfer Cymdeithas Genedlaethol Seiri Cofebion (NAMM). Mae'n bosib codi cofeb ymron ar unwaith.

Mewn mynwentydd lle y lleolir y garreg fedd ar ardal y bedd a gloddiwyd, byddai'n well gadael y penderfyniad ar bryd i osod y garreg i'ch saer maen cofrestredig BRAMM a fydd yn penderfynu pryd fyddai orau i'w gosod mewn lle.

Paham y gwerthwyd y bedd i mi am gyfnod penodol o amser yn unig? Rwyf am y bedd am byth!

Nid oes hawl gan Awdurdodau Lleol werthu tir lle y bydd claddedigaethau. Mae Cyfraith Mynwentydd yn nodi taw dim ond yr hawl neilltuol i gladdu y gellir ei werthu. Gellir gwerthu'r hawl yma am gyfnod nad yw'n hwy na 100 mlynedd. Mae'r gyfraith yn caniatáu i'r cyfnod am hawl neilltuol gael ei drosglwyddo i genedlaethau iau fel y gall y bedd aros yn y teulu am gyfnod mor hir ag yr hoffent. Fodd bynnag ni roddir perchnogaeth am fwy na 100 mlynedd ar un amser. Bydd rhai Awdurdodau yn ysgrifennu at berchnogion ar gyfnodau priodol yn cynnig iddynt y cyfle i ymestyn eu hawl i gladdu yno. Hyd yn oed mewn achosion lle na chaiff yr opsiwn yma i ymestyn ei gynnig, gall perchennog yr 'hawl i gladdedigaeth' adnewyddu'r hawl ar ddiwedd y tymor.

Dywedwyd wrthyf fod y bedd ar gyfer dau berson – dim ond un person sydd yn y bedd ac rwyf erbyn hyn am gladdu dau arall yno.

Pan gaiff bedd ei brynu i gymryd dwy gladdedigaeth corff llawn, bydd yn rhaid sicrhau bod digon o ddyfnder yn y bedd ar gyfer y claddu gyntaf er mwyn ystyried yr angen am ail gladdedigaeth. Bydd gofynion cyfreithiol yn nodi faint o bridd y dylid ei adael ar ben yr arch gyntaf, ac nid yw felly'n gorfforol bosib rhoi arch ychwanegol yn y bedd heb dorri'r gyfraith. Fodd bynnag, ar ôl i bob arch gael ei gosod yn y bedd bydd gal i fod hawl gennych i osod gweddillion amlosgi yno mewn blwch neu wrn.

Sut rwyf i'n trefnu claddedigaeth ?

Fel arfer bydd Cyfarwyddwr Angladdau yn trefnu claddedigaeth.

A oes beddau newydd ar gael ym mhob un o fynwentydd y Cyngor ?

Mae beddau newydd ar gael yng Ngheinewydd, Cefn Llan (Aberystwyth), Aberteifi a Lledrod.

Nid oes beddau newydd ar gael ym Mynwent Plas Crug, Aberystwyth heblaw ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn berchen ar 'Hawl Neilltuol i gladdedigaeth' NEU bobl y mae eu perthnasau eisoes wedi eu claddu yn y fynwent ac sy'n medru profi eu bod yn perthyn yn agos (mae hyn yn dibynnu ar y lle sydd ar gael yn y bedd am gladdedigaeth arall).

Paham fod y rheoliadau'n ymddangos yn llym iawn?

Bydd gan yr Awdurdod Claddu ddyletswydd gofal i sicrhau y caiff y fynwent ei rheoli'n briodol gan gynnig amgylchedd diogel i unrhyw un sy'n ymweld â hi beth bynnag yw pwrpas eu hymweliad.

Paham fod yn rhaid i mi gyflwyno cais i osod cofeb pan rwy'n berchen ar y plot beth bynnag ?

Yr Awdurdod claddu yw'r unig un sy'n berchen ar y plot! Gallwch chi ond berchen ar yr hawl i gladdedigaeth yn y plot dan sylw am gyfnod penodol o amser. Bydd eich Saer Maen fel arfer yn cyflwyno cais am Hawl i Godi Cofeb.

Pryd fydd fy nghofeb yn derbyn gwiriad iechyd a diogelwch ?

Bwriedir i'r cofebion gael eu profi er sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau cyfredol. Cânt eu profi bob pum mlynedd.

Paham na allaf i blannu fy nghoeden / llwyn fy hun ?

Bydd gwreiddiau coed a llwyni yn aml iawn yn achosi problemau pan fyddant yn lledu i ardaloedd beddau eraill ac os cânt eu plannu mewn rhai mannau maent yn rhwystro'r gwaith o gynnal a chadw'r fynwent.

Beth allaf i osod ar y garreg fedd neu o'i hamgylch ?

Bydd yn rhaid gosod yn gadarn potiau blodau wrth waelod carreg fedd newydd. Dylech ystyried hyn wrth drefnu carreg fedd newydd neu phan fyddwch chi'n trefnu geiriad ychwanegol ar y garreg. Ni ddylech osod unrhyw eitemau personol eraill ar waelod y garreg goffa/ tabled nac ychwaith yn ardal y lawnt dros weddill y bedd.

A fydd y prawf sefydlogrwydd yn difrodi cofebion

Na. Mae'r cyfarpar mesur a ddefnyddir yn hynod o gywir a sensitif. Mae'n sicrhau taw ond y pwysau penodol a roddir ar y gofeb i'w phrofi. Gellir synhwyro symudiad bach o fewn y gofeb sy'n eich galluogi i orffen y prawf. Golyga hyn nad oes unrhyw risg o ddifrod i gofeb gadarn.

A yw'r tir claddu wedi ei gysegru ?

Ydy a nac ydy.

Mae gan Aberteifi ardaloedd sy'n dir cysegredig ac anghysegredig ac felly yw'r achos hefyd ym Mhlas Crug, Aberystwyth.

Yng Nghei Newydd, Lledrod a Chefn Llan (Aberystwyth) mae beddau unigol y gellir eu cysegru neu eu gadael heb eu cysegru yn ôl dymuniad yr ymadawedig neu berthnasau agosaf.