Os hoffech chi gael copi o unrhyw rysáit a gaiff ei defnyddio yn y bwydlenni cysylltwch os gwelwch yn dda â Gill Jones ar 07794627915. Lle bynnag mae hynny'n bosibl rydym yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i'n cynhwysion yn lleol.

Bwydlen yr Haf 2023

 • * Dewis Cogyddion
 • Ll = Llysieuwr

Wyhtnos 1

Wythnos yn dechrau: 17/07/2023, 04/09/2023, 25/09/2023, 16/10/2023

Bwydlen wythnosol
Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
 • * Cyri Tikka neu Korma Cyw Iâr/Chilli Bîff mwyn
 • Cyri Llysieuol (Ll)
 • Reis wedi berwi
 • Bara Naan
 • Llysiau Cymysg
 • * Fflapjac Crymbl Afal/Baryn gellyg crispi gyda Sudd Ffrwythau neu Ffrwythau Ffres
 • Cyw Iâr wedi Grilio
 • Byrgyr Llysieuol (Ll)
 • Hash Browns bach
 • Ffa Pob/Pys gyda Ffyn Llysiau
 • Cacen Siocled yr Haf neu Ffrwythau Ffres
 • Selsig wedi'u coginio yn y Ffwrn a Phwdin Swydd Efrog a Grefi
 • Selsig Llysieuol gyda Phwdin Swydd Efrog a Grefi llysieuol (Ll)
 • Tatws Hufennog
 • Moron a ffa
 • Bisged Ceirch gyda Chwrens, 1/2 Banana a Llaeth neu Ffrwythau Ffres
 • Pastitsio (Pasta pob)
 • Pasta Pob Quorn (Ll)
 • Bara Garlleg
 • Brocoli ac india-corn
 • Crempogau Ffrwythau
 • Bysedd Pysgod Eog
 • Bysedd heb bysgod (Ll)
 • Sglodion neu Daten bob
 • Pys a Salad Cymysg
 • Rholyn Sbwng Hufen Ia Mafon neu Ffrwythau Ffres

Wythnos 2

Wythnos yn dechrau: 11/09/2023, 02/10/2023, 23/10/2023

Bwydlen wythnosol
Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
 • Pitsa ar Dorth Hir
 • Sgwariau tato/wedjis tato
 • Salsa Tomato a Chiwcymbr gyda Ffyn Llysiau
 • Myffin Siocled a Gellyg gyda Gwydryn o Laeth neu Ffrwythau Ffres
 • Peli Cig mewn Saws Tomato
 • Peli Cig llysieuol (Ll)
 • Troellau Pasta, Bara Garlleg
 • Pys ac india-corn
 • Sgon Afal gyda chwstard neu Ffrwythau Ffres
 • Cyw iâr rhost gyda stwffin Perlysiau a Grefi
 • Caserol Quorn (Ll)
 • Tatws Hufennog
 • Moron a Brocoli
 • Cacen Siocled Grensiog gyda Sudd Ffrwythau neu Ffrwythau Ffres
 • Cyw Iâr wedi'i lapio
 • Nygets Llysieuol (Ll)
 • Sglodion neu Daten bob
 • Moron wedi ei gratio a Salad Cymysg
 • Ffrwythau a jeli gyda hufen neu Ffrwythau Ffres
 • Bysedd Pysgod
 • Bysedd heb bysgod (Ll)
 • Tatws Hufennog
 • Ffa Pob/Pys gyda Ffyn Llysiau
 • * Banana Hollt/Melba Eirin Gwlanog neu Ffrwythau Ffres

Wythnos 3

Wythnos yn dechrau: 10/07/2023, 18/09/2023, 09/10/2023

Bwydlen wythnosol
Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
 • * Sbageti cyw iâr a thomato/Cig eidion sawrus gyda Phwdin Swydd Efrog
 • Sbageti Quorn Tomato
 • Bara Crwst, Tatws hufennog
 • Brocoli ac india-corn
 • Cacen siocled fach neu Ffrwythau Ffres
 • Cŵn poeth neu Fyrgyr Cig Eidion
 • Ci Poeth neu Fyrgyr Llysieuol (Ll)
 • Sglodion
 • Salad Cymysg a Ffyn Llysiau
 • Iogwrt gyda darnau o ffrwythau ffres neu Ffrwythau Ffres cyfan
 • Porc rhost gyda Stwffin Perlysiau cartref a Grefi
 • Selsig Morgannwg (Ll)
 • Tatws Hufennog
 • Moron a Ffa
 • * Roci Oren ac Afal neu Myffin Oren ac Afal gyda Llaeth neu Ffrwythau Ffres
 • Bolognaise Cartref
 • Bolognaise Llysieuol (Ll)
 • Bara Garlleg
 • Pys ac india-corn
 • Cwci blas Siocled gyda sudd ffrwythau neu Ffrwythau Ffres
 • Bysedd Pysgod Eog
 • Bysedd heb bysgod (Ll)
 • Tatws Hufennog
 • Ffa Pob/Pys gyda Ffyn Llysiau
 • Sbwng blas afal gyda chwstard neu Ffrwythau Ffres

Rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o ofynion deietegol arbennig ac yn cynnig dewisiadau I lysieuwyr bob dydd; mae gofynion presennol ein cwsmeriaid yn amrywio ac maent yn cynnwys gofynion fegan, coeliag, soia, halal a diabetig.

Hefyd rydym yn darparu prydau i ddisgyblion ag alergenau a/neu anoddefiadau i gynnyrch penodol. Mae gan wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd restr o 14 o alergenau:

 • Glwten
 • Llaeth
 • Cramenogion
 • Seleri
 • Molysgiaid
 • Mwstard
 • Wyau
 • Sesame
 • Pysgod
 • Bysedd y blaidd
 • Cnau daear
 • Cnau
 • Ffa soia
 • Sylffwr Deuocsid ar lefel uwch na 10miligram/cilogram, neu 10 miligram/litr a nodir fel SO2

Os oes gan eich plentyn ddeiet arbennig a/neu alergedd/anoddefiad i unrhyw un o’r alergenau a restrir uchod, rydym yn gofyn ichi roi gwybod i’r staff arlwyo yn yr ysgol yn syth fel y gellir trefnu a pharatoi prydau ar gyfer eich plentyn/plant.

Ffurflen Deiet Arbennig

A fyddech cystal â nodi fod yr ysgolion uwchradd yn gweithredu gwasanaeth arlwyo 'mewnol', felly, gellir cael manylion pellach drwy gysylltu â'r ysgolion yn uniongyrchol.

Manteision Prydau Bwyd Ysgol

 • Gall eich plentyn fanteisio ar brydau bwyd iach a maethlon, ac arbed amser i chi oherwydd nad oes rhaid paratoi brechdanau
 • Mae plant yn manteisio o eistedd i lawr a bwyta gyda'i gilydd wrth y bwrdd ac mae yna anogaeth i flasu bwydydd newydd
 • Bydd eich plentyn yn datblygu arferion bwyta'n iach yn gynnar iawn a fydd, gobeithio, yn para am flynyddoedd eto i ddod
 • Bydd eich plentyn yn cael 1/3 o'i anghenion maethu dyddiol drwy fwyta pryd ysgol
 • Mae prydau bwyd ysgol yn gytbwys ac iach ac yn amrywio o'r naill ddiwrnod i'r llall
 • Rydym yn darparu ar gyfer llysieuwyr a phob deiet arbennig ac yn rhoi ystyriaeth i anghenion maethol crefyddol a meddygol
 • Gall eich plentyn ymuno mewn prydau bwyd ar themâu arbennig mewn cysylltiad â phynciau sy'n cael eu haddysgu yn y dosbarth, a hefyd, mentrau cenedlaethol
 • Mae prydau ysgol yn cynnig gwerth ardderchog am arian. Gallwch brynu pryd o fwyd dau gwrs iachus a maethlon, felly, Ewch amdani!

Holwch yn eich ysgol am fanylion amseroedd ac ati.

Ar gael i frecwast:-

 • Tost - gyda fflora taenu braster isel, jam neu farmalêd siwgr isel
 • Grawnfwyd Brecwast - Rice Krispies, Porridge, Cornflakes neu Weetabix heb siwgr gyda llaeth hanner-sgim
 • Sudd Ffrwythau