Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn £50,000 gan Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ar gyfer 2018/19 (a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a weinyddir gan Gyngor Gweinyddu Gwirfoddol Cymru) i wneud gwelliannau yng nghyffiniau Bryngaer Pen Dinas yn Aberystwyth.

Bydd y grant yn cael ei ddefnyddio i helpu i gael mwy o fynediad i safle o bwysigrwydd hanesyddol (Bryngaer Pen Dinas, Gwarchodfa Natur Leol a Heneb Gofrestredig) a darparu gwell cyswllt i’r Llwybrau Beicio Ystwyth/Rheidol, Llwybr Arfordir Ceredigion a Chymru a chyfleusterau ac atyniadau lleol eraill. Bydd gwella lled ac arwyneb y llwybrau yn hwyluso mynediad i drawstoriad ehangach o bobl leol ac ymwelwyr ac yn targedu’r rhwystrau presennol at gefn gwlad.

Yn rhan o’r prosiect, yr ydym yn bwriadu ymgysylltu â thrigolion lleol er mwyn iddynt fod yn rhan o’r gwaith a fydd yn cael ei wneud; gall hyn gynnwys gwirfoddoli amser i helpu â gwaith ymarferol neu drwy ddarparu syniadau ynglŷn â sut y gellir gwella’r safle ymhellach; am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r prosiect neu ynglŷn â sut y gallwch chi gymryd rhan, anfonwch e-bost at clic@ceredigion.gov.uk   neu ffoniwch 01545 570881 a gofynnwch i siarad ag aelod o’r tîm.

Cynllun i osod rhodfa, i wella hygyrchedd ar hyd yr Afon Teifi yng Nghenarth

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o gyhoeddi ei fod wedi llwyddo i gael grant o £125k gan Gronfa Hwyluso Adnoddau Naturiol a Lles Llywodraeth Cymru er mwyn gosod rhodfa bwrpasol ar hyd Afon Teifi yng Nghenarth.

Caiff y cynllun ei ariannu'n gyfatebol drwy raglen gyfalaf y Cyngor a bydd yn cymryd tua thri blynedd i'w gwblhau, gyda’r gobaith o ddechrau’r prosiect diwedd haf eleni.

Bydd gwella lled ac arwyneb y llwybr yn cynyddu mynediad i drawstoriad ehangach o drigolion ac ymwelwyr ac mae'n dyst i ymrwymiad y Cyngor i leihau rhwystrau mynediad i’r cefn gwlad a chymhwyso'r egwyddorion mynediad lleiaf cyfyngol.

Bydd gwirfoddolwyr lleol yn allweddol i lwyddiant y prosiect, yn enwedig yn y broses adeiladu gychwynnol ac wrth helpu i gynnal y rhodfa er mwynhad cenedlaethau'r dyfodol.

Dywedodd Russell Hughes-Pickering, Swyddog Arweiniol Corfforaethol, "Mae hyn yn newyddion ardderchog i drigolion Cenarth a'r cyffiniau. Mae'n brosiect uchelgeisiol, ac yn un a fydd yn darparu adnodd ychwanegol i drigolion ac ymwelwyr â'r ardal gan sicrhau iechyd, teithio llesol a manteision economaidd.”

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect neu am sut y gallech gymryd rhan, cysylltwch â’r Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus trwy e-bostio clic@ceredigion.gov.uk  neu ffoniwch 01545 570881 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o'r tîm.