Y Porth Cynllunio

Y ffordd hawsaf o ymgeisio am ganiatâd cynllunio yw ei wneud ar lein drwy'r porth cynllunio. Gallwch lwytho fyny eich mapiau a thalu am y cais ar lein drwy ddefnyddio'r gwasanaeth hwn. Mae cyflwyno eich cais trwy'r porth cynllunio yn cyflymu lan eich penderfyniad o'ch cais a fydd yn arbed chi'r gost o dâl post a phrintio.

Fodd bynnag, petai'n well gennych chi lawrlwytho'r ffurflenni perthnasol a'u printio er mwyn eu llanw cewch wneud hynny a'u dychwelyd i'r swyddfa gynllunio. Unwaith eto, byddai'n well gennym pe bai'r ffurflenni hyn yn cael eu cyflwyno'n electronig trwy planning.validation@ceredigion.gov.uk. Fodd bynnag, os na allwch chi anfon y cais yn electronig, postiwch i: Gwasanaeth Cynllunio: Cynllunio, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE.

Mae'r rhan hon hefyd yn cynnwys nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer yr holl ffurflenni cais neu fe allwch chi weld y rheiny ar lein drwy'r porth cynllunio. Os ydych chi'n gwybod pa ffurflenni y mae arnoch eu hangen gallwch chi eu lawrlwytho o'r tabl isod, fel arall cyflwynwch eich cais drwy'r porth cynllunio oherwydd mae'r gwasanaeth hwn yn rhyngweithiol ac mae'n eich tywys drwy'r drefn ymgeisio.

Cofiwch sicrhau fod eich cais yn gyflawn neu ni fydd Cyngor Sir Ceredigion yn gallu ei dderbyn a gallai hynny beri oedi diangen i chi. Byddai'n well petaech yn defnyddio'r porth cynllunio i gyflwyno eich cais oherwydd bydd y gwasanaeth hwn yn dweud wrthych a ydych wedi llanw'r ffurflen yn gywir ai peidio.

Noder: Os yn cyflwyno yn ffurflen papur ni dim ond angen un set.

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016) a Canllawiau ar Ddatganiadau Dylunio a Mynediad 2016

Rhowch wybod i chi

Ffioedd Cynllunio

Ffioedd Cynllunio

Lawrlwytho'r Ffurflenni

Canllawiau Cyn Ymgeisio

Ffurlfen Deisyfu Cyngor Cyn-ymgeisio Statudol

Herio Hyfywedd Tai Fforddiadwy

 

Dysgrifiad o'r Ffurflen Gais​ ​Dolen i'r Ffurflen Gais ​Dolen i'r Cyfarwyddyd Genedlaethol ​Dolen i'r Rhestr Wirio
1) ​Cais Deiliad am ganiatâd cynllunio i wneud gwaith neu i ymestyn annedd ​Ffurflen Gais Canllawiau ​Rhestr Wirio
2) ​Cais gan ddeiliad ty am ganiatâd cynllunio am waith ar neu ymestyn annedd a chaniatâd ardal gadwraeth Ffurlfen Gais Canllawiau Rhestr Wirio
​3) Cais gan ddeiliad ty am ganiatâd cynllunio am waith ar /neu ymestyn annedd a chaniatâd adeilad rhestredig ​Ffurflen Gais Canllawiau Rhestr Wirio
​4) Cais am ganiatâd cynllunio ​Ffurflen Gais Canllawiau ​Rhestr Wirio
​5) Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol gyda rhai materion a gadwyd yn ôl Ffurflen Gais Canllawiau Rhestr Wirio
6) Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol a'r holl faterion wedi eu cadw yn ôl​ Ffurflen Gais Canllawiau Rhestr Wirio
7) ​Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth ​Ffurflen Gais Canllawiau Rhestr Wirio
8) Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig​ Ffurlfen Gais Canllawiau ​Rhestr Wirio
9) Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb(ion)​ Ffurflen Gais Canllawiau ​Rhestr Wirio
10) Cais am ganiatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth​ Ffurflen Gais Canllawiau ​Rhestr Wirio
​11) Cais am ganiatâd adeilad rhestredig ar gyfer gwneud newidiadau, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig Ffurflen Gais Canllawiau Rhestr Wirio
12) Cais am ganiatâd i arddangos hysbyseb(ion)​ ​Ffurflen Gais Canllawiau Rhestr Wirio
​14) Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithgaredd neu waith gan gynnwys rhai sy'n groes i amod cynllunio Ffurflen Gais Canllawiau ​Rhestr Wirio
​15) Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig Ffurflen Gais Canllawiau ​Rhestr Wirio
16) Cais am hysbysiad ymlaen llaw ynghylch datblygiad amaeth neu goedwigaeth arfaethedig – adeilad arfaethedig​ Ffurflen Gais Canllawiau ​Rhestr Wirio
17) Cais am hysbysiad ymlaen llaw am datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – ffordd arfaethedig​ Ffurflen Gais Canllaiwau ​Rhestr Wirio
​18) Cais am hysbysiad ymlaen llaw am datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – cloddio / gwastraff Ffurflen Gais Canllawiau ​Rhestr Wirio
​19) Cais am hysbysiad ymlaen llaw am datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – tanc pysgod arfaethedig (cawell) Ffurflen Gais Canllawiau ​Rhestr Wirio
20) Cais am hysbysiad ymlaen llaw am datblygiad arfaethedig gan weithredwyr systemau côd telathrebu​ Ffurflen Gais Canllawiau Rhestr Wirio
21) Cais igael gwared â gwrych​ Ffurflen Gais Canllawiau Rhestr Wirio
​22) Cais am hysbysiad ymlaen llaw am waith dymchwel arfaethedig Ffurflen Gais Canllawiau Rhestr Wirio
​23) Cais i gymeradwyo'r materion a gadwyd yn ôl yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol Ffurflen Gais Canllawiau ​Rhestr Wirio
25) Cais i ddiddymu neu amrywio amod ar ôl rhoddi caniatâd cynllunio​ ​Ffurflen Gais ​Canllawiau ​Rhestr Wirio
27) Cais am ddiwygiad ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi​ ​Ffurflen Gais Canllawiau  
​28) Cais i gymeradwyo manylion sydd wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffurflen Gais Canllawiau  

Os nad yw'r ffurflen yr ydych yn chwilio amdani i'w chael yn y tabl uchod, dylech gyflwyno eich cais drwy'r porth cynllunio neu gysylltu â'r swyddfa gynllunio. Mae rhestrau gwirio ar gael i'w lawrlwytho ar ochr dde'r dudalen i'ch helpu chi lanw'r ffurflen yn gywir.

Mae angen tystysgrif perchnogaeth tir ar gyfer y tir dan sylw gyda phob cais cynllunio ac mae hyn wedi ei gynnwys yn y ffurflen gais. Fodd bynnag, os nad chi yw perchennog y tir neu os yw'r tir yn amaethyddol ac mae tenantiaid arno, yna bydd yn rhaid i chi eu hysbysu ynghylch eich bwriad i ymgeisio am ganiatad cynllunio. Gallwch lawrlwytho hysbysiad i'w gyflwyno i berchnogion neu i denantiaid ar ochr dde'r dudalen we.

Angen gwneud taliad?

Taliad Ar-lein

Cysylltwch

Ein Ffurflen Cyswllt Ar-lein

Ffurflen Ar-lein