Skip to main content

Ceredigion County Council website

Arddangosiadau Tan Gwyllt

Gall arddangosiadau tân gwyllt fod yn ddigwyddiadau ysblennydd i'r gymuned, ac os am eu cynnal heb fod rhywbeth yn mynd o'i le, mae'n rhaid i fusnesau a mudiadau sy'n bwriadu arddangos tân gwyllt benodi unigolyn cymwys i fod yn gyfrifol am ddiogelwch yr holl beth. Fel gyda digwyddiadau eraill, wrth gynllunio'n drylwyr ymlaen llaw gellir sicrhau noson ddidrafferth.

Ceir pedwar gwahanol gategori o dân gwyllt:

  • Categori 1 - Dan do: Popwyr parti; cracyrs; celfi theatr; caps ac ati
  • Categori 2 - Tân gwyllt i'r ardd: Y math o rai y mae siopau'n eu gwerthu
  • Categori 3 - Tân Gwyllt i'w Harddangos: Y mathau mwyaf pwerus o dân gwyllt y caniateir eu gwerthu i'r cyhoedd
  • Categori 4 - Tân Gwyllt i'w Harddangos yn Broffesiynol: Dyfeisiau arbenigol i bobl broffesiynol yn unig eu defnyddio

Mae'n rhaid bod lleoliad yr arddangosiad yn weddol fawr, ac yn bell o unrhyw goed, adeiladau, gwifrau uwchben a pheryglon eraill. Wrth arddangos tân gwyllt Categori 3 mae gofyn cadw oddeutu 30 metr rhwng y gwylwyr a'r tân gwyllt. Hefyd, dylid gadael lle y tu ôl i'r safle tanio ac i'r naill ochr a'r llall, er mwyn i falurion y tân gwyllt fedru disgyn i'r ddaear yn ddiogel. Dylech hefyd roi sylw i'r ardal oddi amgylch, gan ystyried pethau fel da byw a llwybrau hedfan awyrennau.

Cynnal arddangosiad tân gwyllt - Y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch - Cyngor i fudiadau fel clybiau chwaraeon, cymdeithasau rhieni ac athrawon, cynghorau tref a chymuned a thafarndai sy'n cynnal arddangosiadau sy'n debygol o ddenu tua chant o bobl.

Cydweithio i gynnal arddangosiadau tân gwyllt - Y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch - Canllawiau i ddarparwyr a threfnwyr cymwys sydd â gwybodaeth arbenigol o dân gwyllt ac wedi'u hyfforddi'n briodol. Ceir cyngor ar bethau fel rheoli torfeydd yn ddiogel a beth i'w wneud pe bai rhywbeth yn mynd o'i le. Mae'r daflen hon yn rhoi cyngor ar ddiogelwch i'r rhai hynny sy'n gyfrifol am osod y tân gwyllt a'u tanio, a sut i glirio malurion y tân gwyllt ar ôl yr arddangosiad.

Os ydych chi'n bwriadu cynnal arddangosiad tân gwyllt yng Ngheredigion eleni, bydd yn rhaid i chi hysbysu'r tîm Iechyd a Diogelwch cyn y digwyddiad drwy alw 01545 572105 neu anfon e-bost i envhealth@ceredigion.gov.uk.