Allweddell a Gwybodath Bellach

Lansio'r Map Rhyngweithiol

Er mwyn gweld gwybodaeth ar y map rhyngweithiol megis rhifau'r llwybrau a statws y llwybrau, cliciwch ar hawl dramwy gyhoeddus o'ch dewis a chewch weld tabl sy'n cynnwys y wybodaeth allweddol.

Nodwch y gallwch ddewis row_wk i weld pob Hawl Dramwy yn y Sir gan ddewis a dethol y gwahanol fathau o Hawliau Tramwy Cyhoeddus fel y dymunwch e.e. llwybrau troed, llwybrau ceffylau, cilffyrdd cyfyngedig, cilffyrdd. Fel y mae'r ymwadiad yn ei nodi, NID y map rhyngweithiol yw'r Map Diffiniol cyfreithiol ac ar y safle hwn nid oes ond modd gweld y llwybrau ar raddfa hyd at 1:1000. Os ydych yn dymuno gweld y map cyfreithiol, gallwch wneud apwyntiad yn ystod oriau swyddfa (ffôn: 01545 572315).

Allweddell a Gwybodaeth Bellach

 • Cod y llwybr e.e. 33/34 – hwn yw'r cyfeirnod unigryw ar gyfer pob hawl dramwy gyhoeddus yn y Sir a dyma'r cyfeirnod y dylid ei ddefnyddio wrth ohebu â'r Cyngor. Rhowch wybod am unrhyw broblemau drwy anfon neges i cefngwlad@ceredigion.llyw.cymru
 • Stat_Text – hwn sy'n diffinio statws cyfreithiol llwybr h.y. llwybr troed, llwybrau ceffylau, ac ati. Mae'r diffiniadau i'w gweld drwy fynd at brif tudalen Y Map Diffinniol
 • Categori – gan fod angen i'r cyngor ddefnyddio adnoddau'n effeithiol, mae system flaenoriaethu wedi'i mabwysiadu. Cafodd y system ei chymeradwyo gan y Fforwm Mynediad Lleol a gallwch ei gweld yng Nghynllun Gwella Hawliau Tramwy'r Cyngor. Caiff y system hon ei hadnabod fel y Prif Rwydwaith Llwybrau:-
  • Categori 1= llwybrau llinellol strategol e.e. Llwybr yr Arfordir a llwybrau allweddol a hyrwyddir megis y llwybr rhwng y Borth a Phontrhydfendigaid sydd ar agor ac ar gael
  • Categori 2= llwybrau eraill a ddylai fod ar agor ac ar gael. Bydd y rhain yn cynnwys llwybrau y mae'r Parcmyn yn gweithio arnynt, llwybrau sydd ar ein contract blynyddol ar gyfer torri llystyfiant a llwybrau eraill y mae'r Cyngor yn eu hyrwyddo

Noder nad yw'r llwybrau heb rifau wedi'u gosod mewn categorïau ar hyn o bryd.

 • Ardaloedd y Parcmyn e.e. 1,2 neu 3 = y llwybrau sydd yn Ardaloedd y Parcmyn – am ragor o wybodaeth gweler Fapiau Ardaloed y Parcmyn
 • Llwybrau wedi'u hyrwyddo – AWCP= All Wales Coast Path
 • Hyd – caiff yr hyd ei nodi mewn km
 • Cymuned – h.y. Aberystwyth – nodi ym mha ardal y mae'r llwybr
 • Cyfeirnod Cymunedol, newidiadau, Rhif CAMS, Recno, Statws - defnydd mewnol yn unig

GWYBODAETH PWYSIG ARALL

Diogelwch yn gyntaf!

 • Cymerwch ofal mawr ar deithiau'r arfordir
 • Cadwch ar y llwybr ac ymaith oddi wrth ochr y clogwyn
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn barod ar gyfer eich taith gerdded - cynghorir eich bod yn gwisgo dillad sy'n dal dŵr ac esgidiau cadarn
 • Cymerwch ofal ychwanegol pan fydd yn wlyb a/neu yn wyntog
 • Cadwch olwg ar blant a chadwch unrhyw gŵn o dan reolaeth ar bob adeg

Cofiwch ddilyn y Cod Cefn Gwlad:

 • Parchwch – Gwarchodwch – Mwynhewch
 • Byddwch yn ddiogel – cynlluniwch o flaen llaw a dilynwch unrhyw arwyddion
 • Gadewch glwydi ac eiddo fel yr ydych chi'n eu cael nhw
 • Gofalwch a diogelwch planhigion ac anifeiliaid, ac ewch â'ch sbwriel gartref
 • Cadwch eich ci dan reolaeth dynn
 • Byddwch yn ystyriol o bobl eraill