Roedd Tracey*, sy’n 34 mlwydd oed ac o Aberystwyth, yn gweithio 12 awr yr wythnos mewn siop tecawê bwyd Tsieineaidd. Roedd Tracey a’i phlant mewn perygl o dlodi. Darllenwch stori Tracey ynglŷn â sut y cafodd swydd ar ôl ceisio cymorth cyflogaeth gan dîm Cymunedau am Waith a Mwy:

Mae gen i gontract dim oriau ar yr isafswm cyflog yn y siop tecawê. Roeddwn yn ysu am fwy o oriau. Gan fy mod yn fam i ddau o blant ifanc sy’n dioddef o ofid gwahanu, roedd dod o hyd i’r swydd gywir wastad yn mynd i fod yn her. Roedd yn rhaid i mi gael swydd arall, ond doeddwn i ddim yn gwybod ble i ddechrau chwilio.

Gyda chymorth fy hyfforddwr swydd yng nghanolfan waith Aberystwyth, cefais fy rhoi mewn cysylltiad â thîm Cymunedau am Waith a Mwy. Roedd y tîm yn wych! Fe wnaethant fy helpu i roi fy CV at ei gilydd, datblygu fy sgiliau presennol a'm cefnogi i gael bathodyn trwydded tacsi.

Rydw i bellach yn yrrwr tacsi, ac ochr yn ochr â’m swydd arall rydw i’n gallu gweithio 28 awr yr wythnos. Rwy’n hoffi bod yn yrrwr tacsi, mae cael swydd sefydlog ac oriau hyblyg y gallaf eu ffitio o amgylch fy nheulu yn rhoi tawelwch meddwl i mi.

Hoffwn ddiolch i Misha o Gymunedau am Waith a Mwy am y gefnogaeth a’r cymorth y mae hi wedi’u rhoi i mi yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf. Rwy'n argymell yn gryf eich bod yn cysylltu â nhw os oes angen help arnoch i ddychwelyd i'r gwaith neu gyrsiau dysgu!

Y Cynghorydd Catrin Miles yw Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth. Dywedodd: “Mae'n gadarnhaol clywed hanes Tracey ynglŷn â sut mae hi wedi gallu gwella ei bywyd hi a bywyd ei phlant drwy ennill mwy gyda chymorth Cymunedau am Waith a Mwy. Rwy'n cytuno â Tracey a byddwn yn annog unrhyw un sy'n chwilio am gyfleoedd hyfforddi neu gyfleoedd gwaith i gysylltu â'r tîm."

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru, a ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion, sy'n cefnogi unigolion 16 oed a throsodd sy’n byw mewn tlodi neu mewn perygl o fyw mewn tlodi ledled Ceredigion a ledled Cymru. Gall cyfranogwyr fod mewn gwaith ond yn byw mewn tlodi, yn ddi-waith, yn byw ar isafswm cyflog neu'n ei chael yn anodd talu costau misol sylfaenol ar gontractau dim oriau achlysurol.

Mae mentoriaid yn darparu cymorth 1:1 i gyfranogwyr gan eu helpu i ysgrifennu CV, cynnal ffug gyfweliadau, gwella eu sgiliau ac ariannu amrywiaeth eang o hyfforddiant gan gynnwys cymorth i ddechrau eu busnes eu hunain.

Os ydych chi'n credu y gallai'r prosiect eich helpu chi, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm ar 01545 574193 neu anfonwch e-bost at TCC-EST@ceredigion.gov.uk.

*Yn unol â chais y cyfranogwr, ni ddefnyddiwyd enw iawn y cyfranogwr.

Roedd David, un o drigolion Aberteifi, yn ddi-waith ac yn chwilio am swydd. Nid oedd yn siŵr pa gyfeiriad i'w ddilyn i ddod o hyd i'r swydd iawn iddo, yn enwedig gan ei fod wedi cael cymorth gan wahanol raglenni cyflogaeth yn y gorffennol nad oedd wedi gweithio.

Dywedodd hyfforddwr gwaith David yn y ganolfan waith leol wrtho i drafod ei opsiynau gyda'r tîm Cymunedau am Waith a Mwy. Gyda'r cymorth a'r cyfleoedd a ddarparwyd gan y tîm, mae David bellach yn gweithio bum niwrnod yr wythnos fel porthor cegin yn ‘Crwst’, sef caffi a becws poblogaidd yn Aberteifi.

Llun o david yn gwisgo ei crys t crwst

Roedd dod o hyd i'r rôl iawn i David yn heriol gan nad oes ganddo drwydded yrru, ac er iddo wirfoddoli ychydig ddyddiau'r wythnos yn siop elusen Barnardo’s, nid oedd erioed wedi cael swydd â thâl o'r blaen felly nid oedd ganddo’r profiad, yr hyder, a’r cymorth yr oedd ei angen.

Cefnogodd aelodau o'r tîm Cymunedau am Waith a Mwy, sef Delor Evans, Mentor, a Catrin Davies, Swyddog Cyswllt Cyflogwyr, David i wella ei hyder trwy ei gofrestru ar gwrs magu hyder, cynnal sesiynau chwilio am swydd, gwneud cais am swyddi amrywiol, cynnig ffug gyfweliadau i’w baratoi yn ogystal â’i helpu i lunio ei CV.

Wrth chwilio am swydd, ystyriodd David rôl porthor cegin a oedd yn cael ei hysbysebu ar Facebook. Ar ôl cael ei gynghori i alw heibio i gael sgwrs anffurfiol gyda'r cyflogwr, cafodd gynnig treial gwaith. Aeth y treial gwaith yn dda a chynigiwyd y swydd i David yn ‘Crwst’.

Mae David yn mwynhau bod yn rhan o dîm a gweithio yn ei swydd â thâl gyntaf erioed, ac roedd yn ddiolchgar am y gefnogaeth a ddarparwyd gan Dîm Cymunedau am Waith a Mwy Ceredigion.

Dywedodd Catrin o Crwst: “Mae David yn borthor cegin gwych ac mae'n ymfalchïo yn ei waith. Mae'n chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod y gwasanaeth ‘brunch’ yn gweithredu’n esmwyth bob dydd. Mae'n bleser ei gael yn rhan o Dîm Crwst."

Y Cynghorydd Catrin Miles yw Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Ysgolion, Dysgu Gydol Oes & Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth. Dywedodd: "Os yw eich stori chi’n swnio’n debyg i un David ac rydych yn dal i geisio dod o hyd i waith, cysylltwch â Thîm Cymunedau am Waith a Mwy Ceredigion nawr a gallech chi hefyd gael y gefnogaeth, yr hyfforddiant a'r sgiliau sydd eu hangen i gael y swydd sy’n iawn i chi. Ar hyn o bryd mae'r Tîm yn cefnogi tua 80 o bobl drwy'r prosiect ac maent wrth law i helpu hyd yn oed mwy o bobl i ddod o hyd i'r swydd gywir."

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru, a ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion, sy'n cefnogi unigolion 16 oed a throsodd sy’n byw mewn tlodi neu mewn perygl o fyw mewn tlodi ledled Ceredigion a ledled Cymru. Gall cyfranogwyr fod mewn gwaith ond yn byw mewn tlodi, yn ddi-waith, yn byw ar isafswm cyflog neu'n ei chael yn anodd talu costau misol sylfaenol ar gontractau dim oriau achlysurol.

Mae mentoriaid yn darparu cymorth 1:1 i gyfranogwyr gan eu helpu i ysgrifennu CV, cynnal ffug gyfweliadau, gwella eu sgiliau ac ariannu amrywiaeth eang o hyfforddiant gan gynnwys cymorth i ddechrau eu busnes eu hunain.

Os ydych chi'n credu y gallai'r prosiect eich helpu chi, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm ar 01545 574193 neu anfonwch e-bost at TCC-EST@ceredigion.gov.uk.

Yn gynharach eleni, roedd Gweithffyrdd+ yn falch o gynnwys Danielle mewn erthygl olygyddol a oedd yn disgrifio sut yr oedd hi wedi brwydro sciatica ac iselder er mwyn dechrau hyfforddi ar gyfer bywyd newydd fel technegydd ewinedd acrylig.

Roedd hi’n trin gwallt yn wreiddiol, ond nid oedd yn bosibl iddi sefyll am gyfnodau hir oherwydd ei sciatica. Bu’n rhaid i Danielle ddod o hyd i alwedigaeth arall. Er gwaethaf cyfyngiadau covid-19, daeth Gweithffyrdd+ o hyd i gwrs ewinedd acrylig priodol a’i ariannu’n llawn. Cwblhaodd Danielle ei hyfforddiant ac roedd hi’n barod i chwilio am swydd. Erbyn hyn, mae gan Danielle swydd fel Prentis Technegydd Ewinedd gyda Skin Deep yng Ngwesty’r Conrah yn Aberystwyth.

Daniel Bradford yn gweithio fel technegydd ewinedd

Bu Wendy a Beti, staff Gweithffyrdd+ Ceredigion, yn cefnogi Danielle, ac maent wrth eu bodd.

Dywedodd Danielle, “Mi rydw i lle rydw i diolch i Wendy a Beti, a dydi dweud ‘diolch’ yn unig ddim yn dod yn agos at gyfleu pa mor ddiolchgar ydw i.”

I gael gwybod sut y gall Gweithffyrdd+ eich helpu gyda hyfforddiant, profiad gwaith a chyflogaeth, ffoniwch 01545 574193 neu ewch i wefan Gweithffrydd+.

Yn ystod cyfnod cythryblus y llynedd, a sôn am ddiswyddiadau, roedd Archie, gyrrwr bws, a'r unig un yn ei deulu a oedd yn cael cyflog, yn gwybod bod yn rhaid iddo chwilio am swydd wahanol. Ar ôl chwilio am gymorth a chefnogaeth gan Cymunedau am Waith a Mwy, gallodd Archie gael gwaith newydd gyda chwmni casglu llaeth lleol.

Cysylltodd Archie â Cymunedau am Waith a Mwy ym mis Medi 2020 a neilltuwyd Mentor iddo - Delor Evans, a Swyddog Cyswllt Cyflogaeth - Catrin Davies o Dîm Cymunedau am Waith Ceredigion.

Archie gyda lori llaeth

Roedd Archie yn mwynhau bod yn yrrwr ond, ar ôl darganfod efallai nad oedd ei swydd yn ddiogel bellach, roedd ganddo ddiddordeb mewn dod yn yrrwr cerbydau nwyddau trwm (HGV). Roedd hyn yn golygu y byddai’n rhaid iddo ymgymryd â hyfforddiant a chael trwydded ar gyfer hyn.

Trefnodd y Tîm Cymunedau am Waith a Mwy yr hyfforddiant angenrheidiol, y theori, yr ymarferol a’r Modiwl Tystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol (CPC). Ar waethaf oedi yn yr amserlen hyfforddi oherwydd cyfyngiadau Covid, pasiodd Archie yr hyfforddiant i gyd a, gyda’r cymwysterau newydd i’w enw, gallodd ddechrau chwilio am swydd newydd.

Chwiliodd Archie a’r tîm am swyddi addas gyda’i gilydd, dros y ffôn, a gweld bod Llaeth Cymreig yn hysbysebu am yrrwr tancer Dosbarth 2. Ar ôl sgwrs anffurfiol, aeth Archie am dreial gwaith o ddeuddydd. Roedd y treial gwaith yn llwyddiant ac mae Archie yn awr yn gweithio ar rota pedwar diwrnod o waith a phedwar diwrnod i ffwrdd o’r gwaith, patrwm hyblyg y gall Archie a’i deulu elwa ohono.

Dywedodd Archie: “Heb Cymunedau am Waith a Mwy, ni fyddwn yn y swydd hon yn awr. Mae’r cynllun wedi fy helpu i gael sgiliau newydd am oes a byddwn yn argymell y cynllun hwn yn gryf i rywun sydd angen unrhyw hyfforddiant. Hyd yn oed yn ystod yr amser ansicr hwn, mae Cymunedau am Waith a Mwy wedi bod wrth law bob amser i ateb unrhyw gwestiynau. Ers cwblhau fy nghwrs cerbydau nwyddau trwm, mae’r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn well i mi. Unwaith eto, llawer o ddiolch i bawb yn Cymunedau am Waith a Mwy.”

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth, Cyngor Sir Ceredigion: “Mae’r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn eithriadol o heriol i bawb ac mae bygythiad diswyddiadau wedi rhoi hyd yn oed mwy o bwysau ar rai. Felly, mae’n galonogol clywed sut y mae Cymunedau am Waith a Mwy wedi helpu Archie i ddysgu sgiliau newydd, sicrhau swydd sy’n fwy sefydlog a chael cydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith o ganlyniad i hynny. Rwy’n gobeithio y bydd yn annog eraill i gysylltu â’r tîm.”

Prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac sy’n cael ei gyflenwi gan Gyngor Sir Ceredigion yw Cymunedau am Waith a Mwy. Mae’n cefnogi unigolion mewn tlodi neu mewn perygl o fod mewn tlodi, 16 oed neu fwy, yng Ngheredigion a ledled Cymru. Gall cyfranogwyr fod yn profi tlodi mewn gwaith, diweithdra, yn byw ar yr isafswm cyflog neu’n ei chael yn anodd talu biliau misol sylfaenol ar gontract dim oriau afreolaidd.

Mae Mentoriaid yn darparu cefnogaeth 1:1 i gyfranogwyr lunio CVs, ymgymryd â ffug gyfweliadau, uwchsgilio ac ariannu amrywiaeth eang o hyfforddiant gan gynnwys cymorth i ddechrau eu busnes eu hunain.

Os ydych yn meddwl y gallai’r prosiect eich helpu chi neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ar 01545 574193 neu e-bostiwch TCC-EST@ceredigion.gov.uk.

Mae preswylydd o Geredigion wedi cwblhau cwrs Cwnsela ar ôl derbyn cyllid gan Cymunedau am Waith a Mwy, gan ei galluogi i ddod o hyd i waith fel Cwnselydd o fewn y Sir.

Mae Kate Saunders wedi dod o hyd i waith fel Cwnselydd ar-lein ar gyfer Area 43, elusen annibynnol yn Aberteifi sy'n darparu cymorth, hyfforddiant a gwybodaeth i bobl ifanc 16-25 oed a gwasanaethau cwnsela i bobl ifanc 10-30 oed a disgyblion Ysgol Gynradd Machynlleth, ar ôl derbyn cyllid gan Cymunedau am Waith a Mwy i ariannu ei chwrs.

Kate saunders

Dywedodd Kate, “Mae'r cyllid a gefais wedi fy helpu i ddatblygu fy sgiliau a'u defnyddio i ddod o hyd i waith yr wyf yn angerddol amdano, a all hefyd gyd-fynd ag anghenion fy mab.”

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth: “Rwy’n falch iawn o weld bod Cymunedau am Waith a Mwy yn gallu helpu cymaint o unigolion yng Ngheredigion, fel Kate, i ddatblygu'n broffesiynol."

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn brosiect sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, a’i redeg gan Gyngor Sir Ceredigion, ac mae’n cynorthwyo unigolion 16 oed a throsodd sy’n byw mewn tlodi neu mewn perygl o fyw mewn tlodi, ar draws Ceredigion a ledled Cymru gyfan. Gall y cyfranogwyr fod mewn gwaith ond yn byw mewn tlodi, yn ddi-waith, yn byw ar isafswm cyflog neu’n cael trafferth talu costau misol sylfaenol ar gontractau dim oriau achlysurol.

Mae’r mentoriaid yn darparu cymorth un i un i gyfranogwyr, i’w helpu i ysgrifennu eu CV, cynnal cyfweliadau ffug, uwchraddio’u sgiliau, yn ogystal ag ariannu amrywiaeth eang o hyfforddiant, gan gynnwys help i ddechrau eu busnesau eu hunain.

Os ydych chi’n meddwl y gallai’r prosiect eich helpu chi, neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ar 01545 574193 neu e-bostiwch TCC-EST@ceredigion.gov.uk.

I ddathlu Wythnos Genedlaethol Gofalwyr 2021, a gynhaliwyd rhwng 7 a 13 Mehefin, bu Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws maes Iechyd a'r trydydd sector i drefnu amrywiaeth o weithgareddau am ddim i gefnogi Gofalwyr di-dâl. Cynhaliwyd rhai gweithgareddau ar y cyd â phartneriaid yn Sir Benfro a Sir Gâr.

Mae Wythnos Gofalwyr yn ddigwyddiad blynyddol i godi ymwybyddiaeth o ofalu, tynnu sylw at yr heriau y mae Gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu, a chydnabod y cyfraniad gwerthfawr y maent yn ei wneud i'w teuluoedd a'u cymunedau yn y sir.

Roedd y gweithgareddau'n seiliedig ar adborth a roddwyd gan Ofalwyr di-dâl i'r Uned Gofalwyr yn ystod yr wyth mis diwethaf. Roedd y sesiynau'n cynnwys diwrnod encilio ar-lein (ioga, ymwybyddiaeth ofalgar ac ati), technegau cysgu ac ymlacio, paned a sgwrs y Fforwm Gofalwyr, sesiynau magu hyder i ofalwyr sydd eisiau dychwelyd i'r gwaith, a chyfle i ddysgu mwy am fyd natur a rhoi cynnig ar grefft collage - i gyd o gysur eu cartref eu hunain, wedi'i gynllunio gyda Gofalwyr di-dâl mewn golwg.

Diolch i Gofalwyr Ceredigion Carers (GCC), Cerebra, Mind Aberystwyth, Holistic Yoga Care Wales, Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru, Gofalwyr Cymru a Chwarae Teg am weithio gyda’r Uned Gofalwyr i gynnal y digwyddiadau.

Yn ystod Wythnos Gofalwyr, lansiodd Cyngor Sir Ceredigion Bolisi Gofalwyr newydd hefyd. Nod y polisi yw cefnogi aelodau staff sydd ar hyn o bryd yn cydbwyso eu swyddi gyda rôl ofalu gartref. Mae'r awdurdod lleol wedi ymrwymo i gefnogi a chadw aelodau o'r gweithlu sy’n gofalu, ac mae'r Polisi Gofalwyr yn helpu i wneud hyn.

Mae cydbwyso gwaith a gofal yn heriol ac yn gostus. Mae ‘22% o Ofalwyr yng Nghymru naill ai wedi lleihau eu horiau gweithio neu wedi rhoi gorau i’w gwaith yn gyfan gwbl er mwyn gofalu ers dechrau’r pandemig’ (Caring Behind Closed Doors Six Months On – Carers UK).

Mae cefnogi Gofalwyr i aros mewn gwaith yn golygu nad yw Gofalwyr ar eu colled o ran adeiladu pensiwn gwell ar gyfer yn ddiweddarach yn eu bywydau, a'u gallu i gynnal ansawdd bywyd da y tu allan i'w rôl gofalu. Yn yr hinsawdd sydd ohoni, mae cyflogwyr hefyd yn elwa o gadw gweithwyr profiadol, medrus yn hytrach na recriwtio ac ailhyfforddi staff.

Y Cynghorydd Catherine Hughes yw’r Eiriolwr dros Ofalwyr. Dywedodd: “Mae'n wych gweld cyfleoedd i Ofalwyr di-dâl yn parhau yn y sir. Mae Covid wedi bod yn anodd i bawb, ond yn enwedig i Ofalwyr di-dâl. Mae adroddiad gan Carers UK a ryddhawyd yn ystod Wythnos Gofalwyr yn dweud 'Nododd tri chwarter o Ofalwyr (74%) eu bod wedi ymlâdd o ganlyniad i ofalu yn ystod y pandemig, a dywedodd mwy na thraean (35%) eu bod yn teimlo na allant reoli eu rôl ofalu ddi-dâl’.

Dyna pam mae cymorth i Ofalwyr yng Ngheredigion yn bwysicach nag erioed. Fe wnaeth digwyddiadau a gynhaliwyd yn ystod Wythnos Gofalwyr helpu Gofalwyr i deimlo nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.”

Roedd Tîm Cymorth Cyflogadwyedd Ceredigion wedi cymryd rhan yn yr ymgyrch hefyd ac wedi codi ymwybyddiaeth o’r hyn y gallant ei gynnig i gefnogi gofalwyr, megis helpu i dalu am ofalwr fel bod modd i ofalwyr di-dâl gael hyfforddiant i hybu eu cyfleoedd ym myd gwaith.

Wedi colli Wythnos Gofalwyr? Mae sesiwn collage natur ar-lein (22/06) gyda GCC 03330 143377 a diwrnod lles rhithwir gyda Gofalwyr Cymru 07933 218261 (29/06) yn dal i groesawu Gofalwyr di-dâl am ddim. Ffoniwch nhw i archebu lle.

Os ydych yn gofalu am ffrind neu aelod o’r teulu na all ymdopi ar ei ben ei hun yn sgil salwch, anabledd, problemau iechyd meddwl neu fod yn gaeth i rywbeth, rydych yn Ofalwr di-dâl. Efallai bod Wythnos Gofalwyr wedi mynd heibio, ond mae gofalu yn parhau 365 diwrnod y flwyddyn. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i Ofalwyr di-dâl yng Ngheredigion trwy gydol y flwyddyn, cysylltwch â: Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion ar unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk neu 01970 633564.

Mae preswylwyr yng Ngheredigion, sef Neville Morgan Thomas, Ed Goodliffe ac Ian Townrow i gyd wedi elwa ar wasanaeth cymorth cyflogaeth a gwirfoddoli Gweithffyrdd+ drwy raglen allgymorth a gaiff ei rhedeg gan Kinora, canolfan adfer iechyd meddwl sydd wedi’i lleoli yn Aberteifi.

Mae Kinora’n cynnal nifer o raglenni allgymorth sy’n cynorthwyo i gefnogi adferiad iechyd meddwl. Mae Gweithffyrdd+ wedi bod yn rhan o un o’r rhaglenni hyn i gynorthwyo pobl i wella eu bywydau drwy gyfrwng cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant, profiad gwaith a chyflogaeth.

Mae Neville, Ed ac Ian i gyd wedi wynebu heriau yn eu bywydau. Cafodd Neville, sy’n 55 oed, chwalfa nerfol a arweiniodd ato’n ceisio lladd ei hun. Nid yw wedi gallu gweithio am 20 mlynedd. Bu Ed, sy’n 38 oed, yn brwydro’n erbyn ei ddibyniaeth ar gyffuriau am fwy nag 20 mlynedd. Mae Ian, sy’n 56 oed, yn awtistig ac mae wedi dioddef iselder difrifol.

Mae Ed a Neville, gyda chymorth ariannol Gweithffyrdd+ a chefnogaeth gan Wendy Fitzpatrick, Mentor Gweithffyrdd+, wedi cwblhau’n llwyddiannus gwrs ‘trafod strimiwr yn ddiogel’ ac maent yn awr wedi cymhwyso. Yn ychwanegol at hyn, cynorthwyodd Gweithffyrdd+ Ed i gael swydd â thâl fel golchwr llestri mewn caffi lleol, ac mae wrth ei fodd gyda hyn.

Dywedodd y cyfranogwr, Neville, “Mae wedi bod yn wych gallu ennill cymhwyster - mae wir wedi gwneud i fi deimlo’n fwy hyderus. Mae Gweithffyrdd+ wedi bod yn rhagorol.” Ychwanegodd y cyfranogwr, Ed, “Roedd ochr gymdeithasol y cwrs yn ardderchog ac mae ennill y cymhwyster yn gyflawniad. Mae mynd allan i’r awyr iach a chynorthwyo’r gymuned yn rhywbeth yr ydw i’n ei fwynhau’n fawr. Dydw i ddim yn meddwl y gallwn fod wedi gwneud hyn heb gymorth Gweithffyrdd+.”

Dywedodd Gary Yeomans, Rheolwr Canolfan Kinora, “Mae Kinora wedi cael cefnogaeth Gweithffyrdd+ dros y flwyddyn ddiwethaf i gefnogi pobl i ennill ystod o gymwysterau er mwyn magu hyder a’u paratoi nhw i wirfoddoli neu i gael mynediad i gyflogaeth. Maent wedi cefnogi pobl drwy’r holl broses, o lenwi ffurflenni i fod yno ar ddiwrnod yr hyfforddiant. Maent wedi dangos ymroddiad, amynedd a hiwmor yn y ffordd y maent wedi cefnogi pobl.

Mae Kinora, canolfan adfer iechyd meddwl sydd wedi’i lleoli yn Aberteifi, yn cynnig cefnogaeth a chyngor i unrhyw un sydd eu hangen. Mae’n agored ar bedwar diwrnod yr wythnos (Llun, Mawrth, Iau a Gwener) ac un noson yr wythnos (Mercher) gan weithredu fel canolfan galw heibio lle’r estynnir croeso i bawb.

Roedd Ian, cyfranogwr arall o Kinora a dderbyniodd gefnogaeth gan Gweithffyrdd+, am gynorthwyo Kinora drwy ddarparu cefnogaeth Cymorth Cyntaf ar y safle. Mae Gweithffyrdd+ wedi ariannu hyfforddiant i Ian fynd ar gwrs Cymorth Cyntaf.

Dywedodd Ian, “Rwy wrth fy modd yn mynd i Kinora - mae naws mor gyfeillgar yma. Mae pawb yn cyfrannu yn ei ffordd ei hun. Mae Gweithffyrdd+ wedi bod yn gefnogol iawn ac nid yn unig wrth gynorthwyo i ariannu’r cwrs. Rwy’n falch iawn o allu darparu Cymorth Cyntaf yn awr.”

Aeth Gary Yeomans yn ei flaen i ddweud “Mae’r cyrsiau a gwblhawyd eleni yn cynnwys defnyddio ‘strimiwr yn ddiogel’, cymhwyster sydd wedi’i achredu’n llawn a chwrs cymorth cyntaf. Mae’r tîm Gweithffyrdd+ yn pwyllo wrth ddewis y darparwr hyfforddiant priodol i fodloni anghenion y defnyddiwr gwasanaeth. Mae ennill cymwysterau mor bwysig wrth baratoi ar gyfer y byd gwaith, ac ochr yn ochr â hyn, rydym wedi gweld gwelliant mewn hyder, hunan-barch a llesiant o ganlyniad i ennill cymwysterau.

“Hoffwn ddiolch i’r tîm Gweithffyrdd+, ar ran Kinora, am yr holl gymorth a chefnogaeth a gafwyd ganddynt eleni. Mae’r prosiect yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.”

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn yw Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion. Dywedodd, “Mae'n wych gweld bod Ed, Neville a Paul wedi cael cymorth i'w helpu i wneud cynnydd a gwella eu bywydau. Mae Gweithffyrdd+ yn ymrwymedig i fynd â'u gwasanaethau i'r gymuned a'u gwaith rhagorol gyda menter gymdeithasol Aberteifi, Kinora yn enghraifft wych o hyn. Byddwn yn gofyn i bobl sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli a chyflogaeth i gysylltu â Gweithffyrdd+a chael yr help sydd ei angen arnynt.”

Prosiect cyflogadwyedd yw Gweithffyrdd+ sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion. Mae mentoriaid Gweithffyrdd+ wedi’u lleoli ar draws y sir. I ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y gwasanaethau a ddarperir ganddynt, trowch i www.workways.wales neu cysylltwch ag aelod o’r tîm ar 01545 574193 neu anfonwch e-bost at workways@ceredigion.gov.uk.

Mae un o drigolion Ceredigion yn ôl yn y gwaith ar ôl derbyn cefnogaeth gan Cymunedau am Waith a Mwy.

Ar ôl i Dwynwen Morgans gael ei diswyddo, trodd at Dîm Cymorth Cyflogadwyedd Ceredigion. Mae'r gwasanaeth hwn yn helpu pobl di-waith a chyflogedig i gael mynediad at hyfforddiant wyneb yn wyneb ac ar-lein wedi'i ariannu, profiad gwaith, cyfleoedd gwirfoddoli a swyddi.

Ar ôl cysylltu, neilltuwyd mentor Cymunedau am Waith a Mwy i Dwynwen, Delor Evans, i weithio gyda hi ar sail un i un. Helpodd Delor i adeiladu CV a llythyr cefnogi fel bod Dwynwen yn barod i ymgeisio am swyddi.

Dywedodd Dwynwen, “Roedd fy mentor Delor Evans yn barod iawn i helpu gan roi cyngor a rhoi gwybod imi am swyddi gwag addas. Cadwodd mewn cysylltiad ac anogaeth cyson yn ystod cyfweliadau ac opsiynau. Roedd hi’n sefyllfa bregus iawn gyda biliau i'w talu a dim incwm rheolaidd na chynilion i gefnogi'r teulu dros gyfnod o fisoedd. Roedd y gwasanaeth hwn o gymorth a budd mawr i mi fynd yn ôl i gyflogaeth fel derbynnydd ac ennill incwm rheolaidd unwaith eto.”

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth: “Rydym yn falch iawn o allu cefnogi Dwynwen yn ôl i gyflogaeth. Mae cefnogaeth ymarferol fel hyn yn amhrisiadwy i bobl sy'n profi diweithdra, yn enwedig yn ystod yr amseroedd anodd hyn. Mae Cymunedau am Waith a Mwy yma i gefnogi trigolion Ceredigion.”

Mae Cymunedau am Waith a Mwy Ceredigion yn cael ei redeg gan swyddogion o Gyngor Sir Ceredigion ac yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Os hoffech ddarganfod mwy, ffoniwch un o’r mentoriaid ar 01545 574193, neu ewch i wefan y Cyngor, www.ceredigion.gov.uk a chwiliwch am ‘Cymorth Cyflogadwyedd Ceredigion’.

Mae Chris Turner, sy’n 25 oed ac yn byw yn Aberystwyth, yn awtistig ac mae’n dioddef o ddiffyg hyder, sy’n cyfyngu ar ei gyfleoedd, yn gymdeithasol ac yn broffesiynol. Gyda’u penderfyniad ei hun yn ogystal â chefnogaeth o RAY Ceredigion a Gweithffyrdd+, mae bywyd Chris wedi troi’n gadarnhaol a mae bellach yn chwilio am waith ym maes TG a gwaith warws.

Heulwen Lloyd a Vikki Forbes, RAY Ceredigion Rhaglen Dyma Ni; Chris Turner ; Carly Evans, Workways+ yn ystod diwrnod agored RAY Ceredigion Dyma Ni.

Roedd bywyd yn anodd i Chris. Pan oedd Chris ar ei isaf, roedd yn ei chael hi’n anodd iawn gadael ei gartref, ni allai fynd mewn i siopau na defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Cafodd Chris ei gyfeirio gan y Gwasanaethau Cymdeithasol at sylw Gweithffyrdd+, y gwasanaeth sy’n ymroi i helpu pobl i wella’u bywydau drwy wirfoddoli, hyfforddiant, profiad gwaith a chyflogaeth.

Neilltuodd tîm Gweithffyrdd+ Ceredigion fentor penodedig, sef Carly Evans, i weithio un i un gyda Chris. Cytunwyd i ffocysi ar gyfleoedd i adeiladu hyder a gwirfoddoli. Cysylltodd Carly â RAY Ceredigion, elusen benodol sy’n helpu oedolion ifanc rhwng 17 a 30 oed gydag anableddau.

Cynigiodd RAY Ceredigion le i Chris ar eu rhaglen 10 wythnos Dyma Ni, a ariannir gan Cynnal y Cardi. Mae cyfranogwyr Dyma Ni yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau, gan gynnwys tyfu ffrwythau a llysiau organig, gwaith saer, a choginio. Mae Dyma Ni yn helpu pobl i ymgymryd â gweithgareddau ymarferol, yn unigol ac mewn grwpiau, gyda’r nod o ddatblygu sgiliau a chynyddu hyder.

Drwy gwblhau’r rhaglen 10 wythnos, mae Chris wedi ffynnu ac mae ei hyder wedi cynyddu. Llwyddodd Chris i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynychu Dyma Ni, datblygiad mawr a fydd yn ei helpu i gael gwaith amser llawn.

Mae Gweithffyrdd+ wrthi erbyn hyn yn helpu Chris i chwilio am swyddi. Mae Gweithffyrdd+ yn helpu Chris i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith, i gynnal cyfweliadau ffug, datblygu ei CV a’i helpu i wneud cais am swyddi.

Dywedodd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion: "Mae'n wych gweld dau o wasanaethau Ceredigion yn gweithio'n agos gyda'i gilydd i helpu pobl i ffynnu mewn bywyd. Mae Chris yn enghraifft wych o rywun sydd, er gwaethaf y rhwystrau i'w goresgyn, wedi croesawu cefnogaeth ac yn awr yn elwa'r manteision. Mae Gweithffyrdd+, a ddarperir yng Ngheredigion gan swyddogion o Gyngor Ceredigion, yn helpu pobl sy'n ddi-waith neu'n economaidd anweithgar i gymryd rheolaeth dros eu bywydau drwy hyfforddiant sgiliau a ariennir, gwirfoddoli, cymorth cyflogaeth a phrofiad gwaith. Mae ganddynt berthynas wych gyda chyflogwyr y sector preifat a mentrau cymdeithasol fel RAY Ceredigion. Os hoffech helpu i newid eich bywyd rwy'n eich annog i gysylltu â Gweithffyrdd+."

Mae Gweithffyrdd+ yng Ngheredigion yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gyngor Sir Ceredigion a chaiff ei staffio gan ei Swyddogion. Ariannir Gweithffyrdd+ yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae RAY Ceredigion yn chwilio am wirfoddolwyr i’w helpu i gyflenwi rhaglenni fel Dyma Ni. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.rayceredigion.org.uk.

Mae Gweithffyrdd+ ar gael yng Ngheredigion, Abertawe, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Castell-nedd Port Talbot.

I gael gwybodaeth am sut y gall tîm Gweithffyrdd+ Ceredigion eich helpu chi, ffoniwch 01545 574193 neu ewch i www.workways.wales.

Ar Ddydd Gwener, 28 Mehefin, dathlodd Gweithffyrdd+ Ddiwrnod Cyflogadwyedd cyntaf y DU drwy gynnal digwyddiad galw heibio yn Nhregaron. Roedd Gweithffyrdd+ wrth law i egluro sut y gallan nhw gynnig cymorth o safbwynt cyfleoedd am swyddi, hyfforddiant a chyflogadwyedd i unrhyw un sy’n 25 oed neu’n hŷn sy’n chwilio am waith.

Mae Gweithffyrdd+ Ceredigion yn cynnig hyfforddiant, cymwysterau, lleoliadau gwirfoddoli, profiad gwaith â thâl, a gwasanaeth mentora personol i gynorthwyo pobl i gael eu bywydau’n ôl ar y trywydd iawn.

Yn ddiweddar, cefnogodd Wendy Fitzpatrick, mentor gyda Gweithffyrdd+, Paul Crawshaw, 57 oed, i ddychwelyd i gyflogaeth. Erbyn hyn, mae Paul yn cael ei gyflogi gan Gyngor Sir Ceredigion fel Gweithredwr Tir.

Paul Crawshaw

Eglurodd Paul sut yr oedd Gweithffyrdd+ wedi ei gynorthwyo, “Nid oeddwn wedi gallu gweithio am sawl mis oherwydd materion iechyd ac roeddwn mewn gwirionedd wedi colli fy hyder. Helpodd Gweithffyrdd+ fi i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli a bu hyn o gymorth i fi adennill fy hyder. Gyda’r gefnogaeth iawn, daethant o hyd i swydd i fi gyda’r cyngor.”

Mae cefnogaeth ar gael i bobl yr effeithir arnyn nhw gan gyflyrau neu anableddau sy’n cyfyngu ar eu gwaith; Gofalwyr; y rhai nad oes ganddyn nhw gymwysterau neu gymwysterau isel yn unig; pobl â chyfrifoldebau gofal plant, pobl dros 54 oed; pobl mewn cartrefi lle bo un oedolyn yn unig yn byw neu bod pawb yn ddi-waith neu unrhyw un sy’n perthyn i’r grŵp pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, “Mae’n wych clywed sut mae Gweithffyrdd+ wedi cynorthwyo unigolion fel Paul i fynd nôl i weithio. Peidiwch â phoeni os na fuoch i’r sesiwn galw heibio y tro hwn gan y bydd Gweithffyrdd+ wrth law drwy gydol y flwyddyn. Gall Gweithffyrdd+ gynnig cefnogaeth fentora un i un wrth i chi chwilio am waith, cynnig cymorth gyda sgiliau cyfweliad a magu hyder. Cysylltwch â Gweithffyrdd+ i weld sut y gallant eich helpu chi.”

Gall tîm Gweithffyrdd+ Ceredigion hefyd gynorthwyo wrth lunio’r cais perffaith am swydd, gall dalu am gymwysterau a hyfforddiant ac, ar gyfer rhai cyfranogwyr, gall sicrhau swydd dros dro â thâl gyda chyflogwr lleol.

Prosiect cyflogadwyedd yw Gweithffyrdd+ a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion.

I ddarganfod fwy o wybodaeth am Gweithffyrdd+, ewch i wefan www.workways.wales neu cysylltwch ag un o aelodau staff tîm Ceredigion ar 01545 574194 neu anfonwch e-bost at workways@ceredigion.gov.uk.

Mae gwasanaeth newydd wedi'i lansio i sicrhau bod pobl sy'n ddi-waith yn y tymor byr yng ngorllewin Cymru'n cael y cymorth ymarferol sydd ei angen er mwyn cael gwaith.

Caiff y gwasanaeth ei ddarparu gan dîm hynod fedrus a phrofiadol Gweithffyrdd+ sydd bellach yn gallu cefnogi pobl sydd wedi bod yn ddi-waith am ddiwrnod neu flynyddoedd. Mae hyn oherwydd buddsoddiad ychwanegol o £3m o gyllid yr UE a ddarparwyd drwy Lywodraeth Cymru. Mae'r gwasanaeth Di-waith Tymor Byr (DTB) ar gael drwy sefydliad Gweithffyrdd+ yng Ngheredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gâr a Sir Benfro.

Gall pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth DTB ddisgwyl cael cefnogaeth un i un gan fentor cyflogaeth profiadol a gofalgar. Byddant yn gweithio gyda nhw i ddatblygu eu CV, cwblhau ffurflenni ymgeisio am swydd, paratoi ar gyfer cyfweliadau a chwilio am swyddi. Mae'n bosib hefyd y byddant yn cael hyfforddiant sgiliau wedi'i ariannu'n llawn, dillad ar gyfer cyfweliadau, offer personol amddiffynnol a dillad gwaith. Gall diweithdra fod yn drawmatig ac mae'r tîm o fentoriaid yn deall hyn. Byddant yn helpu pobl i fagu hyder a pharatoi ar gyfer gwaith. Mae pob aelod o'r tîm mentoriaid yn ymfalchïo yn y ffordd y maent yn helpu pobl ac maent ar ben eu digon pan fyddant yn helpu pobl i gael swyddi.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth Cyngor Sir Ceredigion: “Mae cymorth ymarferol o’r math hwn yn amhrisiadwy i bobl sy’n profi diweithdra. Rydym yn falch o allu cefnogi’r fenter hon i gynorthwyo pobl sy’n wynebu diweithdra yn y tymor byr, ac mae lansio’r cymorth ychwanegol hwn yn amserol iawn o ystyried yr heriau sy’n wynebu pobl ar hyn o bryd yn sgil cyfyngiadau’r coronafeirws. Hyderwn y bydd y cynllun o fudd i lawer iawn o bobl yng Ngheredigion.”

Ariennir Gweithffyrdd+ a'r fenter DTB gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, ac mae ei staff yn swyddogion a gyflogir gan Gynghorau Sir Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

I ddod o hyd i'ch swyddfa leol, ewch i wefan Gweithffyrdd+.

Mae un o drigolion Ceredigion wedi dechrau ar lwybr gyrfa newydd ar ôl cael cymorth gan Gweithffyrdd+.

Bu’n rhaid i Mary Davies, sy’n 64 mlwydd oed, ddewis rhwng ei busnes a’i rôl fel prif ofalwr i’w mam oedrannus a chynyddol fregus.

Roedd Mary wedi dechrau ei busnes glanhau domestig ei hun ac wedi’i ddatblygu hyd nes oedd ganddi ddeg o gwsmeriaid ffyddlon. Fodd bynnag, fel llawer o bobl sydd â chyfrifoldebau gofal teulu, gwrandawodd Mary ar ei chalon a rhoi’r gorau i’w busnes.

Gan fod Mary bob amser yn llawn cymhelliant i gynllunio ar gyfer y dyfodol, astudiodd gwrs hyfforddi ‘Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor’ o’r cartref. Roedd hyn yn foddhaol ond nid oedd Mary yn teimlo ei fod yn ddigon i'w pharatoi ar gyfer byd gwaith.

Cysylltodd Mary â thîm Gweithffyrdd+ yng Ngheredigion i gael cymorth. Mae Gweithffyrdd+ yn wasanaeth sy'n helpu pobl di-waith i gael cymorth wyneb yn wyneb ac ar-lein wedi’i ariannu, profiad gwaith, cyfleoedd gwirfoddoli a swyddi.

Y mentor a gafodd ei haseinio i weithio gyda Mary ar sail un i un oedd Wendy Fitzpatrick. Aeth Wendy ati i helpu Mary i nodi ei hanghenion hyfforddi a oedd yn canolbwyntio ar gael yr wybodaeth ddiweddaraf i ddefnyddio cyfrifiaduron a chyfryngau digidol.

Yna daeth Wendy o hyd i gwrs hyfforddi TG a oedd yn lleol i Mary ac y gallai Gweithffyrdd+ ei ariannu. Roedd y ‘Cwrs Trwydded Gyrwyr Cyfrifiaduron Ewropeaidd’ (ECDL) a ddarparwyd gan Dysgu Bro, sef gwasanaeth gan Gyngor Sir Ceredigion, wedi gwneud argraff gadarnhaol ar Mary.

Dywedodd Mary Davies: “I ddechrau, roedd mynychu cwrs cyfrifiadurol gyda’r hwyr yn Aberteifi a gadael mam am ychydig o oriau yn gam mawr, nid oeddwn wedi gwneud hynny ers chwe blynedd. Mae gofalu yn peri straen ac yn effeithio ar sut rydych yn teimlo. Prin oedd yr amser i mi fy hun. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf roeddwn wedi dod yn fwy a mwy ymwybodol o'r dyfodol a'r hyn y byddwn yn ei wneud. Roedd y cwrs ECDL yn fuddiol ar sawl lefel. Fe ddysgodd sgiliau newydd mawr eu hangen i mi, a thrwy orfod bod mewn lle ar amser a chymysgu â phobl newydd, cefais brofiad o amgylchedd gwaith. Dechreuais ymlacio, rheoli’r straen a dod yn hyderus o ran fy nyfodol. Ni allaf ddiolch digon i Gweithffyrdd+”.

Nod Mary yw defnyddio ei sgiliau TG newydd i'w helpu i ddysgu Saesneg fel iaith dramor o gartref, ac mae Gweithffyrdd+ yn parhau i’w chefnogi.

Mae Gweithffyrdd+ yng Ngheredigion yn cael ei staffio gan swyddogion o Gyngor Sir Ceredigion ac mae wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth, ffoniwch Gweithffyrdd+ yng Ngheredigion i sgwrsio ag un o’n mentoriaid ar 01545 574193, neu ar gyfer ardal arall ewch i wefan Gweithffyrdd+.

Mae pobl yn gwirfoddoli am resymau personol a gall y rhain amrywio o berson i berson. Mae rhai pobl yn gwirfoddoli am resymau cymdeithasol ac mae eraill eisiau dysgu sgiliau newydd a chael profiad gwaith. Yr un peth sydd gan bob gwirfoddolwr yn gyffredin yw'r teimlad cynnes bendigedig y maen nhw'n ei gael o helpu eraill.

Mae Gweithffyrdd+ yn helpu pobl gyda gwirfoddoli ac mae ganddyn nhw ystod eang o gyfleoedd ar gael. Gall Gweithffyrdd+ hefyd helpu i gael yr hyfforddiant ar-lein y gallai fod ei angen i gyflawni rôl wirfoddoli. Yn y rhan fwyaf o achosion, gall Gweithffyrdd+ dalu am yr hyfforddiant a'r tystysgrifau.

Un gwirfoddolwr a gefnogir gan Gweithffyrdd+ yw preswylydd Ceredigion, Ashley Robinson. Mae Alison Ellis-Jones, mentor Gweithffyrdd+ hefyd wedi gwirfoddoli i helpu pobl sy'n agored i niwed ac mae'n dangos y gallai hyd yn oed pobl mewn gwaith llawn amser allu gwirfoddoli yn eu hamser sbâr.

Yn dilyn salwch plentyndod, gadawyd Ashley â niwed i'w alluoedd corfforol a meddyliol, ynghyd â dyslecsia difrifol a dyspracsia ar lafar. Mae hyn wedi effeithio ar ei hyder i ddod o hyd i gyflogaeth a sefyllfaoedd cymdeithasol. Fe wnaeth Gweithffyrdd+ dynodi mentor ymroddedig i'w gefnogi un i un. Nododd Wendy Fitzpatrick, mentor Ashley, fod ganddo ddiddordeb mewn garddio. Gweithiodd Wendy gydag Ashley i fagu ei hyder, yna helpodd i'w roi i wirfoddoli gyda ‘chanolfan gadwraeth fferm Denmarc ', lle byddai'n gallu dilyn ei ddiddordeb mewn garddio a gwaith awyr agored arall. Roedd Ashley yn llwyddiant ac mae Gweithffyrdd+ bellach yn chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli ychwanegol iddo.

Meddai Ashley, “Mae gwirfoddoli wedi fy helpu i ddysgu sgiliau a'm cyflwyno i bobl newydd. Mae Wendy, fy mentor o Gweithffyrdd+ wedi bod yn gefnogol ac nid yw wedi rhoi pwysau arnaf i ar unrhyw beth nad oeddwn am ei gael. Byddwn yn argymell Gweithffyrdd+ i.”

Dechreuodd Alison, sy'n fentor Gweithffyrdd+, wirfoddoli i ymateb i'r heriau a gyflwynir gan Covid-19. Ar yr adeg ddigyffelyb hon o unigedd cymdeithasol, sylweddolodd Alison fod yna bobl fregus yn ei chymuned. Byddai'r bobl hyn yn ei chael yn anodd cydymffurfio â chanllawiau ymbellhau cymdeithasol a gwneud tasgau arferol fel siopa bwyd a chasglu presgripsiynau.

Mae tîm Gweithffyrdd+ Ceredigion yn gweithio'n agos gyda Mirus Cymru, menter gymdeithasol sy'n ymroddedig i fyw gyda chymorth. Roedd Alison yn teimlo rheidrwydd i helpu ac yn ei hamser ei hun mae wedi bod yn siopa am fwyd i chwech o'r preswylwyr mewn tŷ a gefnogir gan Mirus Cymru.

Meddai Alison, “Mae gallu helpu pobl sy'n agored i niwed yn ystod y cyfnod hwn o angen wedi bod yn werth chweil. Cefais fy enwebu hyd yn oed am wobr gwirfoddoli leol ac enillais i! Byddwn yn argymell gwirfoddoli i unrhyw un allai helpu.”

Mae Gweithffyrdd+ yn helpu pobl gyda gwirfoddoli, hyfforddiant sgiliau ar-lein, profiad gwaith a dod o hyd i swydd. Mae'r holl gymorth yn cael ei ddarparu dros y ffôn. Cyflenwir Gweithffyrdd+ yng Ngheredigion gan swyddogion a gyflogir gan Gyngor Ceredigion ac mae'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Am gefnogaeth gan tîm Gweithffyrdd+ Ceredigion ffoniwch 01545 574193 neu i ddod o hyd i'ch swyddfa leol ewch i wefan Gweithffyrdd+.