Mae nifer o adnoddau sy'n ymwneud â diogelwch bwyd wedi eu rhestru isod. Dyma'r adnoddau y mae nifer o bobl yn gofyn amdanynt.


Gwybodaeth ynghylch Hylendid Bwyd

Llyfryn yw Hylendid Bwyd: Canllaw i fusnesau sydd wedi ei gynhyrchu ar gyfer bwytai, caffis a busnesau arlwyo eraill ynghyd â siopau sy'n gwerthu bwyd.

Mae'r llyfryn yn sôn am y prif gyfreithiau sy'n effeithio ar eich busnes, beth maent yn gofyn i chi wneud a sut maent yn cael eu gorfodi.

Hefyd, mae'n egluro arferion hylendid bwyd da, sy'n hanfodol wrth werthu bwyd sy'n ddiogel i'w fwyta - er mwyn diogelu eich busnes a chydymffurfio â'r gyfraith.


Cofrestru safleoedd bwyd

Dylai'r ffurflen gofrestru o ran sefydliadau busnes bwyd gael ei chwblhau gan weithredwyr busnes bwyd a'i chyflwyno i'r awdurdod perthnasol 28 diwrnod cyn y cychwynnir ar weithrediadau bwyd.

Ar sail y gweithgareddau a gyflawnir, mae gofyn bod rhai sefydliadau yn cael eu cymeradwyo yn hytrach na'u cofrestru. Os nad ydych yn sicr a fyddai unrhyw agwedd ar eich gweithrediadau bwyd yn gofyn bod eich sefydliad yn cael ei gymeradwyo, cysylltwch â'r Tîm Diogelwch Bwyd ar y rhif a roddir yn yr adran ddolenni gyferbyn.


Rheoli Diogelwch Bwyd

O 1 Ionawr 2006, daeth Rheoliadau Hylendid Bwyd newydd y Gymuned Ewropeaidd yn lle'r Rheoliadau Diogelwch Bwyd (Hylendid Bwyd Cyffredinol) 1995, sydd bellach wedi eu diddymu. Mae'r prif newid yn ymwneud â rheoli diogelwch bwyd, a bydd angen rhoi'r trefniadau ar ffurf ddogfennol er mwyn sicrhau bod y bwyd a werthir i gwsmeriaid yn ddiogel.

Erbyn hyn, mae gofyniad cyfreithiol ar bob busnes bwyd i ddarparu'r dogfennau a'r cofnodion priodol sy'n dangos sut y gweithredir egwyddorion HACCP.

Datblygwyd nifer o becynnau sy'n cynorthwyo staff i gydymffurfio â'r Rheoliadau uchod. Gallwch glicio yma i gael eglurhad ynghylch HACCP. Fel arall dilynwch y dolenni gyferbyn i gael rhagor o esiamplau o Systemau Rheoli Diogelwch Bwyd.


Hyfforddiant

Mae'n rhaid i fusnesau bwyd sicrhau bod pob aelod o staff sy'n trin bwyd yn cael eu goruchwylio a'i bod yn cael cyfarwyddyd neu/a hyfforddiant mewn hylendid bwyd mewn modd sy'n briodol i'r gwaith y maent yn ei wneud.

Mae gwefan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd yn rhoi gwybodaeth fanwl am yr hyfforddiant hylendid bwyd sydd ar gael a cheir cronfa ddata ar y wefan sy'n cynnwys manylion am gwmnïau hyfforddi sy'n cynnig cyrsiau hyfforddi.

Fel arall, defnyddiwch y ddolen gyferbyn i gael gwybodaeth am ddarparwyr hyfforddiant yn lleol.


Arolygiadau Cyfraith Bwyd a'ch Busnes

Os ydych yn rhedeg busnes sy'n gwneud neu'n paratoi bwyd, caiff y busnes ei arolygu er mwyn sicrhau eich bod yn dilyn cyfraith bwyd.

Os yw'ch busnes wedi ei leoli yn ardal yr Awdurdod, bydd yr arolygwyr yn swyddogion gorfodi o Gyngor Sir Ceredigion.

Mae'r gwefan hwn yn egluro'r hyn y gallai arolygiadau ei gynnwys a'r camau y gall arolygwyr eu cymryd os gwelant broblem yn eich busnes.

Gellir darllen y tudalen we drwy glicio yma.