Skip to main content

Ceredigion County Council website

Yr Arfordir a Phorthladdoedd

Mae arfordir Ceredigion yn ymestyn am hanner can milltir, gan gynnwys rhai o'r traethau a'r moroedd glanaf ym Mhrydain, a llawer ohonynt wedi ennill gwobrau'r Faner Las a'r Arfordir Glas.

Mae Bae Ceredigion yn gartref i'r unig ddolffiniaid trwynbwl yn y Deyrnas Gyfunol sy'n aros yn yr un lle dros yr haf, yn ogystal â llawer o fathau eraill o fywyd gwyllt.

Polisi Rheoli Harbyrau

Mae Polisi Rheoli Harbyrau Ceredigion yn ymdrin ag angori cychod a llongau ym mhorthladdoedd Ceredigion (Aberystwyth, Aberaeron a Cheinewydd)

Mae yno is-ddeddfau mewn grym sy'n rheoleiddio mordwyo cychod hamdden yn yr ardaloedd o amgylch y traethau canlynol:

Aberaeron, Aberporth, Aberystwyth, Y Borth, Clarach, Llanon, Llangrannog, Llanrhystud, Mwnt, Ceinewydd, Penbryn.

Mae'r is-ddeddfau hynny'n datgan:

 • Ni ddylid hwylio Cychod Hamdden yn gyflymach nag 8 môr-filltir yr awr yn yr ardal gyfyngedig o amgylch pob traeth rhwng dechrau mis Ebrill a diwedd mis Medi.
 • Gwaherddir gyrru neu hwylio cychod hamdden mewn ffordd beryglus neu heb ofal a sylw dyladwy, neu heb ystyried eraill yn briodol.
 • Gwaherddir defnyddio cychod hamdden wedi'u gyrru gan beiriant tanio mewnol heb declyn tawelu addas wedi'i osod.
 • Bydd unrhyw unigolyn sy'n cyflawni trosedd dan yr is-ddeddfau hyn yn atebol yn sgil euogfarn ddiannod i dalu dirwy na fydd yn fwy na £400.

Tablau Llanw

I weld Tablau Llanw Ceredigion, cliciwch Tablau Llanw Ceredigion - Gwefan Darganfod Ceredigion.

Cyrsiau a Phellteroedd Morwrol

Nodir y cyrsiau a'r pellteroedd isod fel canllaw, a dylai morwyr sy'n bwriadu mordwyo ar hyd y cyrsiau hyn sicrhau bob amser eu bod yn fodlon fod hynny'n ddoeth ac yn ddiogel.

O fynedfa Harbwr Aberystwyth :- Cwrs Pellter (Môr-filltiroedd)
Bwi Sarn Badrig 324° (T) 20.5
Bwi Sarn y Bwlch 334° (T) 11
Bwi Sarn Cynfelyn (Patches) 282° (T) 6.8
Aberaeron 213° (T) 11
Ceinewydd 219° (T) 14.5
Aberporth 225° (T) 23.5
Ynys Aberteifi 233° (T) 27.75
Pen Strwmbwl (Abergwaun) 238° (T) 43.5

Arfordir Treftadaeth Forol Ceredigion, Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion ac Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau

Mae'r glannau, y clogwyni a'r dyfroedd yn gartref i doreth o fywyd arfordirol a morol, gan gynnwys dolffiniaid trwynbwl, llamhidyddion, morloi llwyd a llawer o wahanol adar a physgod. Sefydlwyd Arfordir Treftadaeth Forol Ceredigion i gynorthwyo wrth ddiogelu natur ddigyffwrdd yr arfordir a'r bywyd gwyllt. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi creu Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ym Mae Ceredigion a Phen Llŷn a'r Sarnau er mwyn diogelu'r cynefinoedd a'r rhywogaethau arbennig sydd o fewn i'r ardaloedd hyn (a'r tu allan, fel y bo'r angen), gan gynnwys riffiau'r llynghyren ddiliau, lampreiod y môr ac ogofâu môr. Caiff y nodweddion hynny eu diogelu dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010, sydd hefyd, ynghyd â Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd), yn amddiffyn dolffiniaid trwynbwl a llamhidyddion yn benodol, ymhlith rhywogaethau eraill sy'n byw ar yr arfordir ac yn y môr. Dengys ymchwil y gall cychod modur cyflym amharu ar ddolffiniaid a llamhidyddion, naill ai drwy daro yn eu herbyn, neu wrth i'r sŵn o'r modur ymyrryd â system ecoleoli'r anifail. Yn ogystal â hynny, gall gweithgareddau fel arfordira a dringo clogwyni aflonyddu ar adar yn nythu neu forloi'n magu cenawon.

Felly, helpwch ni i ddiogelu'r ardal hon sydd mor hoff gan gymaint o bobl. Gallwch wneud hynny drwy:

 • Beidio â mynd yn gyflymach nag 8 not
 • Dilyn arfer da wrth hwylio cychod gerllaw bywyd gwyllt
 • Hysbysu'r Harbwrfeistr ynghylch unrhyw achos o rywun yn aflonyddu ar fywyd gwyllt yn fwriadol
 • Cadw at y Cod Ymddygiad

Crëwyd Parth Cychod Modur ar gyfer pobl sydd am deithio'n gyflym a'n ddiogel. Nid oes neb yn nofio yn yr ardal hon ac mae wedi'i chysgodi rhag y gwynt. Mae gan yr Harbwrfeistr yr awdurdod i ddiddymu trwyddedau lansio pobl nad ydynt yn talu. £400 yw uchafswm y ddirwy am dorri'r cyfyngiad cyflymder a nodir yn yr is-ddeddfau.

Y Cod Ymddygiad:

 • Cychod
  • Defnyddiwch bob cwch yn ofalus gan roi sylw i ddiogelwch y teithwyr a pharchu pobl eraill sy'n defnyddio'r môr
 • Morloi
  • Peidiwch ag aflonyddu ar forloi na'u cenawon ar y traeth. Gadewch lonydd iddynt, gan y gallant fynd i ofid os ceisiwch fynd atynt.
  • Cadwch reolaeth dros gŵn a chadwch nhw draw o'r morloi.
 • Adar
  • Wrth hwylio, cadwch 100 metr rhyngoch chi a'r clogwyni yn ystod y tymor bridio (1 Mawrth - 31 Gorffennaf)
  • Peidiwch â hwylio yn syth heidiau o adar sy'n nythu neu'n bwydo ar y môr.
  • Peidiwch â gwneud sŵn diangen ger y clogwyni.
 • Pysgota
  • Peidiwch â thaflu cyfarpar pysgota i'r môr - ewch ag ef adref gyda chi i'w waredu'n iawn.
 • Jet-Sgïau
  • Peidiwch â lansio na gyrru Jet-sgïau yn yr ardal.
 • Plymwyr
  • Dilynwch God Ymddygiad Clwb Tanddwr Prydain (BSAC)
 • Traethau
  • Ewch â'ch holl sbwriel adref gyda chi.
  • Cadwch at yr is-ddeddfau cŵn.
  • Os byddwch yn symud unrhyw greigiau ar y traeth, rhowch nhw'n ôl yn eu lle – bydd yr anifeiliaid sy'n byw oddi tanynt yn marw'n fuan heb gysgod

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion (Saesneg yn unig) neu ewch i Fan Cychod Bae Ceredigion, sydd y drws nesaf i swyddfa'r Harbwrfeistr yng Ngheinewydd.

Anifeiliaid Morol yn Sownd ar Lan y Môr

Anifeiliaid Byw yn Sownd

Os dewch chi o hyd i ddolffin, morfil, llamhidydd neu grwban môr byw yn sownd ar y traeth, ewch ati ar unwaith i gysylltu â naill ai:

 • Yr RSPCA 0300 1234999
 • British Divers Marine Life Rescue 01825 765546
 • Welsh Marine Life Rescue 07970 285086.
 • Mae'n arferol i forloi orwedd ar lan y môr. Ni ddylech alw'r RSPCA, y BDMLR na'r WMLR oni bai eich bod yn pryderu ynghylch lles yr anifail.

Os oes modd, cadwch bobl a chŵn draw o'r anifail tan y daw rhywun i gynorthwyo.

Anifeiliaid Marw yn Sownd

Os dewch chi o hyd i ddolffin, morfil, llamhidydd, crwban môr, heulforgi neu forlo, hyd yn oed os ydyw wedi dechrau pydru, cysylltwch â Marine Environmental Monitoring, sy'n rhan o'r UK Cetacean Strandings Investigation Programme> (CSIP) ar 01348 875000. Mae'r rhaglen yn cadw cofnodion o farwolaethau pob rhywogaeth, a byddant yn dod i nôl cyrff addas i'w harchwilio er mwyn darganfod pam fu farw'r anifail a monitro iechyd ein moroedd. Cewch fwy o wybodaeth o wefan strandings.com (Saesneg yn unig) neu ukstrandings.org (Saesneg yn unig).

Diogelwch

Gall arfordir Ceredigion fod yn lle i bawb gael hwyl, ond gall hefyd fod yn beryglus os na ddilynir y cyfarwyddiadau o ran diogelwch. Dyma ambell air o gyngor er mwyn i chi fedru mwynhau'r môr yn ddiogel:

 • Sicrhewch eich bod yn cael eich hyfforddi i gyflawni'ch gweithgaredd yn ddiogel
 • Cymrwch olwg ar ragolygon y tywydd a gwybodaeth am y llanw cyn bwrw'r cwch i'r dŵr
 • Gwisgwch siaced achub, gan sicrhau ei bod yn ffitio'n iawn a'i bod yn addas ar gyfer eich gweithgaredd
 • Sicrhewch y gallwch gysylltu ag eraill - ewch â chwiban neu ffôn symudol gyda chi
 • Sicrhewch fod pobl eraill yn gwybod eich bod yn mynd allan ar y môr, a phryd yr ydych yn bwriadu dod yn ôl
 • Peidiwch ag yfed alcohol cyn mynd allan ar y môr