Yma cewch wybodaeth am y gwaith sy'n cael ei wneud ar Deithiau Llesol yng Ngheredigion.

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynllunio, gwella a hyrwyddo llwybrau cerdded a beicio ar gyfer siwrneiau bob dydd.

Mae’r Ymgynghoriad Statudol (Cam 3) ar gyfer yr Adolygiad o Fap Rhwydwaith Teithio Llesol Ceredigion ar agor nawr.

Dyma fap Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth.

Mae copïau papur ar gael yn Llyfrgell y Dref, y Ganolfan Groeso, Canolfan Hamdden Plascrug a’r siopau beiciau yn y dref.

Y diweddaraf, Mehefin 2019: Mae’r fersiwn ar-lein o’r Map Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth, sydd ar gael isod i’w lawrlwytho, wedi cael ei diweddaru i gynnwys lleoliadau’r gorsafoedd newydd ar gyfer gwefru e-feiciau wrth Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac ar gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth. Mae’r rhain am ddim i’r cyhoedd eu defnyddio ond sylwch y bydd angen i ddefnyddwyr gael eu plwg gwefru e-feic a’u pecyn gwifrau eu hunain.

Map Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth

Map Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth

Mae cylchgrawn 'Seiclwch Ceredigion' yn llawn gwybodaeth i helpu pobl o bob oedran i fynd ar eu beic a dechrau seiclo, gyda chanllawiau ar gynnal a chadw beiciau a diogelwch.

Mae'r cylchgrawn yn cynnwys map o Lwybr Ystwyth – sydd yn daith 21 milltir (34km) aml bwrpas ac sydd yn cysylltu ag Aberystwyth, Llanfarian, Ystrad Meurig a Thregaron gyda llawer o rannau heb fod ar y ffordd, seiclo sydd yn gyfeillgar i deuluoedd.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda Sustrans Cymru yn rhan o ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol.

Cynllun o lwybrau yw’r Map Rhwydwaith Teithio Llesol, a bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ei ddefnyddio i benderfynu ymhle y dylid gwneud gwelliannau i’r ddarpariaeth cerdded a beicio o fewn y sir. Bydd yn helpu i wneud teithiau ar droed neu ar feic ledled Ceredigion yn haws ac yn fwy diogel i bawb, yn enwedig i’r rheini nad ydynt yn cerdded neu'n beicio'n aml ar hyn o bryd a phobl sy'n defnyddio cymhorthion symudedd.

Yn ddiweddar, fe'ch gwahoddwyd i ddweud wrthym am y rhwystrau y gallech eu hwynebu wrth gerdded a beicio ar eich siwrneiau bob dydd. Cawsom ymateb gwych – ymatebodd dros 1,000 o bobl gan wneud 778 o sylwadau!

Rydym wedi ystyried y sylwadau hyn ac rydym wedi drafftio cynlluniau llwybrau, gan ddangos llwybrau cerdded a beicio presennol ar gyfer siwrneiau bob dydd yn Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan a llwybrau ar gyfer y dyfodol.

Fe wnaethom eich gwahodd i ddweud wrthym a yw'r llwybrau arfaethedig yn fwy tebygol o'ch helpu i fynd o amgylch eich ardal leol fel cerddwr neu feiciwr. Os na, gofynnwyd pa welliannau eraill a allai fod yn briodol. At ddibenion yr adolygiad hwn, rhaid oedd canolbwyntio ar lwybrau yn y tair ardal yng Ngheredigion a ddynodwyd gan Lywodraeth Cymru - Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan - yn ogystal â chysylltiadau â'u cymunedau cyfagos.

Cymerwch olwg ar y map drafft ar wefan Eich Rhwydwaith Teithio Llesol Lleol.

Map Rhwydwaith Integredig

Fel rhan o’n hymrwymiad i gynnig gwell darpariaeth i gerddwyr a beicwyr yng Ngheredigion, byddwn yn cynhyrchu Map Rhwydwaith Integredig, yn gosod ein rhaglen 15 mlynedd o welliannau i lwybrau teithio llesol.

Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â gwella llwybrau seiclo a cherdded yn yr Ardaloedd Dynodedig ar gyfer Teithio Llesol sef Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan, cyflwynwyd y Mapiau Rhwydwaith Integredig i Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2017. Ar ôl hynny, cymeradwywyd y mapiau gan y Gweinidog ar 27 Chwefror 2018 a gallwch eu gweld isod:

Aberystwyth

Aberteifi (Sylwer bod y llwybrau yn Llandudoch o fewn Cyngor Sir Penfro)

Llanbedr Pont Steffan (Sylwer bod y llwybrau yng Nghwmann o fewn Cyngor Sir Gâr)

Noder: dyhead yn unig yw’r llwybrau ar hyn o bryd ac nid oes sicrwydd y bydd yr Awdurdod yn medru cael y cyllid na’r grantiau ar gyfer eu hadeiladu. Serch hynny, byddwn yn gwneud pob ymdrech i wneud ceisiadau am gyllid lle bynnag y bo modd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y dylai'r Mapiau Rhwydwaith Integredig a'r Mapiau Llwybrau Presennol gael eu hailgyflwyno ar 31 Rhagfyr 2021.

Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol

Er mwyn cyflawni’r ddyletswydd hon, mae’n rhaid i awdurdodau lleol gyhoeddi Map o’r Llwybrau Presennol sy'n dangos llwybrau sy’n addas ar gyfer cerdded neu feicio ac sy’n bodloni'r safonau a nodwyd yng Nghanllawiau Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Bydd y Map o’r Llwybrau Presennol yn ddefnyddiol i bobl sydd am gynllunio eu siwrneiau cerdded a beicio ymlaen llaw.

Bydd hefyd yn fodd i fesur y cynnydd yn natblygiad rhwydweithiau cerdded a beicio Ceredigion, wrth i lwybrau newydd gael eu sefydlu a’u hychwanegu at y Map o’r Llwybrau Presennol dros amser.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn 2017, cafodd y Map Llwybrau Presennol ei ddiwygio a’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Os hoffech gopi papur o’r Mapiau Llwybrau Presennol, neu gopïau mewn unrhyw fformat arall, cysylltwch â ni.

Nid yw’r mapiau’n dangos yr holl lwybrau posibl, fodd bynnag, mae’r llwybrau a ddangosir wedi cael eu harchwilio sy’n dangos eu bod yn bodloni’r safonau a nodwyd yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru.

Mapiau Llwybrau Presennol:

Aberystwyth

Aberteifi

Llanbedr Pont Steffan

Dylid Darllen y Map o’r Llwybrau Cerdded a Beicio Presennol ar y cyd â’r Datganiad ac Esboniad, sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am nifer o lwybrau llai nad ydynt yn bodloni’r safonau a nodir yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru, ond sy’n dal i gynnig cysylltiadau defnyddiol yn y rhwydwaith yn gyffredinol.