Yma cewch wybodaeth am y gwaith sy'n cael ei wneud ar Deithiau Llesol yng Ngheredigion.

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynllunio, gwella a hyrwyddo llwybrau cerdded a beicio ar gyfer siwrneiau bob dydd.

Mae’r Ymgynghoriad Statudol (Cam 3) ar gyfer yr Adolygiad o Fap Rhwydwaith Teithio Llesol Ceredigion ar agor nawr.

Noder y bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn sy’n para 12 wythnos yn cau am hanner nos, ddydd Gwener 19 Tachwedd 2021.

Dyma fap Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth (diweddarwyd ym Mis Ebrill 2022).

Mae copïau papur ar gael yn Llyfrgell y Dref, y Ganolfan Groeso, Canolfan Hamdden Plascrug a’r siopau beiciau yn y dref.

Mae’r fersiwn ar-lein o’r Map Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth, sydd ar gael isod i’w lawrlwytho, wedi cael ei diweddaru i gynnwys lleoliadau’r gorsafoedd newydd ar gyfer gwefru e-feiciau wrth Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac ar gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth. Mae’r rhain am ddim i’r cyhoedd eu defnyddio ond sylwch y bydd angen i ddefnyddwyr gael eu plwg gwefru e-feic a’u pecyn gwifrau eu hunain.

Map Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth

Map Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth

Mae cylchgrawn 'Seiclwch Ceredigion' yn llawn gwybodaeth i helpu pobl o bob oedran i fynd ar eu beic a dechrau seiclo, gyda chanllawiau ar gynnal a chadw beiciau a diogelwch.

Mae'r cylchgrawn yn cynnwys map o Lwybr Ystwyth – sydd yn daith 21 milltir (34km) aml bwrpas ac sydd yn cysylltu ag Aberystwyth, Llanfarian, Ystrad Meurig a Thregaron gyda llawer o rannau heb fod ar y ffordd, seiclo sydd yn gyfeillgar i deuluoedd.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda Sustrans Cymru yn rhan o ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol.

Cynllun o lwybrau yw’r Map Rhwydwaith Teithio Llesol, a bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ei ddefnyddio i benderfynu ymhle y dylid gwneud gwelliannau i’r ddarpariaeth cerdded a beicio o fewn y sir. Bydd yn helpu i wneud teithiau ar droed neu ar feic ledled Ceredigion yn haws ac yn fwy diogel i bawb, yn enwedig i’r rheini nad ydynt yn cerdded neu'n beicio'n aml ar hyn o bryd a phobl sy'n defnyddio cymhorthion symudedd.

Yn ddiweddar, fe'ch gwahoddwyd i ddweud wrthym am y rhwystrau y gallech eu hwynebu wrth gerdded a beicio ar eich siwrneiau bob dydd. Cawsom ymateb gwych – ymatebodd dros 1,000 o bobl gan wneud 778 o sylwadau!

Rydym wedi ystyried y sylwadau hyn ac rydym wedi drafftio cynlluniau llwybrau, gan ddangos llwybrau cerdded a beicio presennol ar gyfer siwrneiau bob dydd yn Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan a llwybrau ar gyfer y dyfodol.

Fe wnaethom eich gwahodd i ddweud wrthym a yw'r llwybrau arfaethedig yn fwy tebygol o'ch helpu i fynd o amgylch eich ardal leol fel cerddwr neu feiciwr. Os na, gofynnwyd pa welliannau eraill a allai fod yn briodol. At ddibenion yr adolygiad hwn, rhaid oedd canolbwyntio ar lwybrau yn y tair ardal yng Ngheredigion a ddynodwyd gan Lywodraeth Cymru - Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan - yn ogystal â chysylltiadau â'u cymunedau cyfagos.

Cymerwch olwg ar y map drafft ar wefan Eich Rhwydwaith Teithio Llesol Lleol.

Noder y bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn sy’n para 12 wythnos yn cau am hanner nos, ddydd Gwener 19 Tachwedd 2021.

Map Rhwydwaith Integredig

Fel rhan o’n hymrwymiad i gynnig gwell darpariaeth i gerddwyr a beicwyr yng Ngheredigion, byddwn yn cynhyrchu Map Rhwydwaith Integredig, yn gosod ein rhaglen 15 mlynedd o welliannau i lwybrau teithio llesol.

Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â gwella llwybrau seiclo a cherdded yn yr Ardaloedd Dynodedig ar gyfer Teithio Llesol sef Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan, cyflwynwyd y Mapiau Rhwydwaith Integredig i Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2017. Ar ôl hynny, cymeradwywyd y mapiau gan y Gweinidog ar 27 Chwefror 2018 a gallwch eu gweld isod:

Aberystwyth

Aberteifi (Sylwer bod y llwybrau yn Llandudoch o fewn Cyngor Sir Penfro)

Llanbedr Pont Steffan (Sylwer bod y llwybrau yng Nghwmann o fewn Cyngor Sir Gâr)

Noder: dyhead yn unig yw’r llwybrau ar hyn o bryd ac nid oes sicrwydd y bydd yr Awdurdod yn medru cael y cyllid na’r grantiau ar gyfer eu hadeiladu. Serch hynny, byddwn yn gwneud pob ymdrech i wneud ceisiadau am gyllid lle bynnag y bo modd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y dylai'r Mapiau Rhwydwaith Integredig a'r Mapiau Llwybrau Presennol gael eu hailgyflwyno ar 31 Rhagfyr 2021.

Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol

Er mwyn cyflawni’r ddyletswydd hon, mae’n rhaid i awdurdodau lleol gyhoeddi Map o’r Llwybrau Presennol sy'n dangos llwybrau sy’n addas ar gyfer cerdded neu feicio ac sy’n bodloni'r safonau a nodwyd yng Nghanllawiau Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Bydd y Map o’r Llwybrau Presennol yn ddefnyddiol i bobl sydd am gynllunio eu siwrneiau cerdded a beicio ymlaen llaw.

Bydd hefyd yn fodd i fesur y cynnydd yn natblygiad rhwydweithiau cerdded a beicio Ceredigion, wrth i lwybrau newydd gael eu sefydlu a’u hychwanegu at y Map o’r Llwybrau Presennol dros amser.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn 2017, cafodd y Map Llwybrau Presennol ei ddiwygio a’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Os hoffech gopi papur o’r Mapiau Llwybrau Presennol, neu gopïau mewn unrhyw fformat arall, cysylltwch â ni.

Nid yw’r mapiau’n dangos yr holl lwybrau posibl, fodd bynnag, mae’r llwybrau a ddangosir wedi cael eu harchwilio sy’n dangos eu bod yn bodloni’r safonau a nodwyd yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru.

Mapiau Llwybrau Presennol:

Aberystwyth

Aberteifi

Llanbedr Pont Steffan

Dylid Darllen y Map o’r Llwybrau Cerdded a Beicio Presennol ar y cyd â’r Datganiad ac Esboniad, sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am nifer o lwybrau llai nad ydynt yn bodloni’r safonau a nodir yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru, ond sy’n dal i gynnig cysylltiadau defnyddiol yn y rhwydwaith yn gyffredinol.