Lawrlwythwch y Map Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth.

Mae copïau papur ar gael yn Llyfrgell y Dref, y Ganolfan Groeso, Canolfan Hamdden Plascrug a’r siopau beiciau yn y dref.

Y diweddaraf, Mehefin 2019: Mae’r fersiwn ar-lein o’r Map Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth, sydd ar gael isod i’w lawrlwytho, wedi cael ei diweddaru i gynnwys lleoliadau’r gorsafoedd newydd ar gyfer gwefru e-feiciau wrth Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac ar gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth. Mae’r rhain am ddim i’r cyhoedd eu defnyddio ond sylwch y bydd angen i ddefnyddwyr gael eu plwg gwefru e-feic a’u pecyn gwifrau eu hunain.

Map Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth

Map Teithio Llesol ar gyfer Aberystwyth


Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynllunio, gwella a hyrwyddo llwybrau cerdded a beicio ar gyfer siwrneiau bob dydd.

Map Rhwydwaith Integredig

Fel rhan o’n hymrwymiad i gynnig gwell darpariaeth i gerddwyr a beicwyr yng Ngheredigion, byddwn yn cynhyrchu Map Rhwydwaith Integredig, yn gosod ein rhaglen 15 mlynedd o welliannau i lwybrau teithio llesol.

Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â gwella llwybrau seiclo a cherdded yn yr Ardaloedd Dynodedig ar gyfer Teithio Llesol sef Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan, cyflwynwyd y Mapiau Rhwydwaith Integredig i Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2017. Ar ôl hynny, cymeradwywyd y mapiau gan y Gweinidog ar 27 Chwefror 2018 a gallwch eu gweld isod:

Aberystwyth

Aberteifi (Sylwer bod y llwybrau yn Llandudoch o fewn Cyngor Sir Penfro)

Llanbedr Pont Steffan (Sylwer bod y llwybrau yng Nghwmann o fewn Cyngor Sir Gâr)

Noder: dyhead yn unig yw’r llwybrau ar hyn o bryd ac nid oes sicrwydd y bydd yr Awdurdod yn medru cael y cyllid na’r grantiau ar gyfer eu hadeiladu. Serch hynny, byddwn yn gwneud pob ymdrech i wneud ceisiadau am gyllid lle bynnag y bo modd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y dylai'r Mapiau Rhwydwaith Integredig a'r Mapiau Llwybrau Presennol gael eu hailgyflwyno ar 30 Medi 2021.

Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol

Er mwyn cyflawni’r ddyletswydd hon, mae’n rhaid i awdurdodau lleol gyhoeddi Map o’r Llwybrau Presennol sy'n dangos llwybrau sy’n addas ar gyfer cerdded neu feicio ac sy’n bodloni'r safonau a nodwyd yng Nghanllawiau Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Bydd y Map o’r Llwybrau Presennol yn ddefnyddiol i bobl sydd am gynllunio eu siwrneiau cerdded a beicio ymlaen llaw.

Bydd hefyd yn fodd i fesur y cynnydd yn natblygiad rhwydweithiau cerdded a beicio Ceredigion, wrth i lwybrau newydd gael eu sefydlu a’u hychwanegu at y Map o’r Llwybrau Presennol dros amser.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn 2017, cafodd y Map Llwybrau Presennol ei ddiwygio a’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Os hoffech gopi papur o’r Mapiau Llwybrau Presennol, neu gopïau mewn unrhyw fformat arall, cysylltwch â ni.

Nid yw’r mapiau’n dangos yr holl lwybrau posibl, fodd bynnag, mae’r llwybrau a ddangosir wedi cael eu harchwilio sy’n dangos eu bod yn bodloni’r safonau a nodwyd yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru.

Mapiau Llwybrau Presennol:

Aberystwyth

Aberteifi

Llanbedr Pont Steffan

Dylid Darllen y Map o’r Llwybrau Cerdded a Beicio Presennol ar y cyd â’r Datganiad ac Esboniad, sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am nifer o lwybrau llai nad ydynt yn bodloni’r safonau a nodir yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru, ond sy’n dal i gynnig cysylltiadau defnyddiol yn y rhwydwaith yn gyffredinol.

Adroddiadau Teithio Llesol Blynyddol

Lawrlwytho Adroddiad Cyngor Ceredigion yn unol â’i ddyletswyddau o dan adrannau 7 (3) a 10 (2) Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013:

Seiclwch Ceredigion

Er gwybodaeth ac er mwyn helpu pobl o bob oedran i fynd ar eu beic a dechrau seiclo, gyda chanllawiau ar gynnal a chadw beiciau a diogelwch, darllenwch y cylchgrawn 'Seiclwch Ceredigion'. Mae'r cylchgrawn yn cynnwys map o Lwybr Ystwyth – sydd yn daith 21 milltir (34km) aml bwrpas ac sydd yn cysylltu ag Aberystwyth, Llanfarian, Ystrad Meurig a Thregaron gyda llawer o rannau heb fod ar y ffordd, seiclo sydd yn gyfeillgar i deuluoedd.