A. Diffiniad penodol o Dŷ Amlfeddiannaeth (a’r eithriadau). Mae’n ymwneud â’r:

  • math o lety
  • yr hyn a olygir gan amlfeddiannaeth
  • a yw’r eiddo’n breswylfa bona fide

i. Cewch hyd i ddeddfwriaeth sy’n pennu a ellir diffinio eiddo fel Tŷ Amlfeddiannaeth ai peidio drwy ddefnyddio’r dolenni hyn:

ii. Cewch hyd i ddeddfwriaeth sy’n pennu a yw eiddo wedi’i eithrio o’r diffiniad o Dŷ Amlfeddiannaeth drwy ddefnyddio’r dolenni hyn:

iii. Cewch hyd i’r diffiniad cyfreithiol o ‘aelwyd’ [‘household’] drwy ddefnyddio’r dolenni hyn:

iv. Cewch hyd i’r diffiniad cyfreithiol o ‘brif breswylfa’ [‘main residence’] drwy ddefnyddio’r dolenni hyn:

v. Cewch hyd i’r diffiniad cyfreithiol o’r ‘amod unig ddefnydd’ [‘sole use condition’] drwy ddefnyddio’r ddolen hon:

B. Deddfwriaeth sy’n ymwneud â’r gofyniad i drwyddedu eiddo.

i. Cewch hyd i ddeddfwriaeth sy’n pennu a oes angen trwyddedu eiddo ai peidio drwy ddefnyddio’r ddolen hon:

C. Rheoliadau Rheoli Tai Amlfeddiannaeth.

i. Manylion rhwymedigaethau rheoli’r unigolion hynny sy’n rheoli Tŷ Amlfeddiannaeth:

(1) Deddf Tai 2004 adrannau 254/257
(2) Deddf Tai 2004 Atodlen 14
(3) Rheoliadau Trwyddedu a Rheoli Tai Amlfeddiannaeth a Thai Eraill (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2006
(4) Deddf Lleoliaeth 2011 adran 185
(5) Deddf Tai 2004 adran 258
(6) Deddf Tai 2004 adran 259
(7) Deddf Tai 2004 adran 260
(8) Deddf Tai 2004 adran 61
(9) Rheoliadau Rheoli Tai Amlfeddiannaeth (Cymru) 2006
(10) Rheoliadau Trwyddedu a Rheoli Tai Amlfeddiannaeth (Darpariaethau Ychwanegol) (Cymru) 2007