Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys cymdogion sy’n swnllyd neu’n ymddwyn yn ddifrïol, taflu sbwriel a graffiti. Gall achosi i chi deimlo’n ofnus, yn grac ac o dan fygythiad.

Mae’r Awdurdod Lleol a’r Heddlu, ynghyd â sefydliadau eraill, yn cydweithio mewn Partneriaeth Diogelwch Cymunedol i fynd i’r afael â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Sŵn

Mae gan bawb hawl i fwynhau llonyddwch yn eu cartrefi. Os ydych yn teimlo bod sŵn gormodol yn effeithio ar y llonyddwch hwn, er enghraifft cŵn sy’n cyfarth yn barhaus, sŵn o dafarndai neu glybiau’n hwyr y nos neu sŵn peiriannau, gall yr Awdurdod Lleol ymchwilio i weld beth sy’n achosi’r broblem. Gall hyn arwain at gymryd camau yn erbyn y sawl sy’n creu’r sŵn. I gyflwyno cwyn cysylltwch â'r Adain Lles y Gymuned.

Mae niwsans sŵn yn cael ei asesu ar y sail hon

  • a yw’r sŵn yn ‘rhesymol’ o ystyried yr ardal
  • pa mor aml y mae’r sŵn yn digwydd
  • ar faint o bobl y mae’r sŵn yn effeithio

Caiff pob achos ei asesu yn ôl teilyngdod ac ar sail pa mor sensitif yw unigolyn cyffredin. Y peth cyntaf y bydd yr Awdurdod Lleol yn ei wneud fydd gofyn i chi lenwi ‘dyddiadur’ i bennu pa fath o sŵn sydd i’w glywed, pa mor aml y mae’n digwydd a phryd y mae’n digwydd. O wneud hynny, bydd modd i’r swyddog sy’n ymchwilio bennu a yw’r sŵn yn peri niwsans, pa mor aml y mae’n digwydd a pha mor ddifrifol yw’r sŵn. Os oes rheswm dros wneud hynny, caiff y sŵn ei recordio am 6 diwrnod cyn cymryd unrhyw gamau gorfodi. Bydd y sawl sy’n creu’r sŵn yn cael gwybod am yr ymchwiliad cyn i unrhyw sŵn gael ei recordio. Mewn achosion difrifol, gall yr Awdurdod Lleol roi hysbysiad diddymu i gyfyngu ar amseroedd neu lefel y sŵn a gall roi dirwyon o hyd at £20,000.

Os yw’r sŵn yn dod o safle neu ddigwyddiad trwyddedig, dylech gysylltu ag Adain Drwyddedu’r Awdurdod Lleol drwy ffonio 01545 572179 neu e-bostio licensing@ceredigion.gov.uk

Perthi uchel

Yn aml gall anghydfodau ynghylch perthi terfyn arbennig o uchel fod yn ddadleuol. Ni all yr Awdurdod Lleol ymwneud â hwy ond o dan amgylchiadau penodol ac ar ôl i chi roi cynnig ar ffyrdd eraill o ddatrys y broblem. Siaradwch â’ch cymydog, defnyddiwch wasanaeth cyfryngu a chadwch gofnodion o bob cam a gymerir. Bydd yn rhaid i chi dalu am unrhyw wasanaeth mae’r Awdurdod Lleol yn ei gynnig.

Cwynion am ymddygiad mewn Tai Amlfeddiannaeth

Os bydd cwyn ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn Tŷ Amlfeddiannaeth yn dod i law’r Awdurdod Lleol, byddwn yn mynd i’r afael â’r mater drwy gysylltu â landlord a rheolwr yr eiddo. Mae dyletswydd ar y sawl sy’n gyfrifol am Dŷ Amlfeddiannaeth i’w reoli’n briodol, gan gynnwys rheoli ymddygiad y tenantiaid. Yn yr un modd, mae dyletswydd ar y tenantiaid i ymddwyn mewn modd sy’n addas ar gyfer tenant.

Gall yr awdurdod lleol gymryd camau yn erbyn unigolion a landlordiaid os bydd problemau’n effeithio ar gymdogion a’r gymuned. Gall yr awdurdod fynd i’r afael â’r sefyllfa mewn sawl ffordd. Er enghraifft, gall ddefnyddio darpariaethau trwyddedu a rheoli, gall gymryd camau yn erbyn ymddygiad gwrthgymdeithasol a gall ddefnyddio’r darpariaethau niwsans o dan Ddeddf Gwarchod yr Amgylchedd 1990. Os nad ydych yn sicr o’ch hawliau a’r ffordd y gallai’r awdurdod lleol eich helpu, cliciwch yma a chysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt perthnasol.