Gyda chost ynni’n codi, mae nifer o gynlluniau a grantiau llywodraeth ar gael i helpu gyda biliau y gallech fod yn gymwys ar eu cyfer megis y Gostyngiad Cartref Cynnes, y Taliad Tanwydd Gaeaf a’r Taliad Tywydd Oer.

Gostyngiad Cartref Cynnes

Mae'r Gostyngiad Cartref Cynnes yn helpu cwsmeriaid gyda'u biliau ynni yn ystod misoedd y gaeaf.

Gostyngiad Cartref Cynnes (Saesneg yn unig) - wefan GOV.UK

Taliad Tanwydd Gaeaf

Os cawsoch eich geni cyn 25 Medi 1957 gallech gael rhwng £250 a £600 i'ch helpu i dalu eich biliau gwresogi. Gelwir hyn yn ‘Taliad Tanwydd Gaeaf’.

Taliad Tanwydd Gaeaf - wefan GOV.UK

Taliad Tywydd Oer

Mae’r Taliad Tywydd Oer ar gael os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol, a bod eich ardal wedi dioddef tymheredd o dan 0 gradd am 7 diwrnod yn olynol.

Taliad Tywydd Oer - wefan GOV.UK

Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni

Gall y Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO Energy Company Obligation) wneud gwahaniaeth mawr i'r rhai sy'n byw mewn cartrefi sydd wedi'u hinswleiddio'n wael. Mae’r cynllun ECO yn fenter a gefnogir gan y llywodraeth (a reoleiddir gan Ofgem) i leihau allyriadau carbon ac, yn ei dro, lleihau biliau gwresogi ar gyfer aelwydydd sy’n gymwys ar gyfer y cynllun. Mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyflenwyr ynni mawr i osod mesurau effeithlonrwydd ynni, megis inswleiddio, gwres canolog am y tro cyntaf ac atal drafftiau. Mae’ch cymhwyster i gael cyllid ai peidio yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gwiriwch gyda’ch cyflenwr ynni i weld a allwch chi elwa o’r cynllun.

Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (Saesneg yn unig) - wefan GOV.UK

Cynllun Inswleiddio Prydain Fawr

Mae Cynllun Inswleiddio Prydain Fawr yn gynllun newydd gan y llywodraeth i helpu pobl i insiwleiddio eu cartrefi, eu gwneud yn fwy ynni-effeithlon ac arbed arian ar eu biliau ynni. Bydd y cynllun yn rhedeg tan fis Mawrth 2026. I weld a allwch chi dderbyn cymorth ewch i dudalen Apply for support from the Great British Insulation Scheme ar wefan Llywodraeth y DU.

Cynllun Uwchraddio Boeleri

Trwy'r Cynllun Uwchraddio Boeleri, efallai y byddwch yn gallu derbyn cyfraniad grant tuag at y gost o newid system wresogi tanwydd ffosil (er enghraifft, system olew neu nwy) gyda phwmp gwres neu foeler biomas. Ewch i tudalen Apply for the Boiler Upgrade Scheme ar wefan Llywodraeth y DU i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun hwn.