Noder bod Cynllun Hyblygrwydd ECO wedi'i atal dros dro ar hyn o bryd ar gyfer ceisiadau newydd oherwydd Pandemig COVID-19. Bydd y dudalen we hon yn cael ei diweddaru unwaith y bydd y cynllun ar gael i ymgeiswyr newydd.

Nod y cynllun yw gosod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi nad ydynt yn effeithlon o ran defnydd o ynni ar hyn o bryd, a fydd yn ei dro’n lleihau biliau tanwydd y cartrefi hynny. Os yw eich cartref yn gymwys, mae hwn yn gyfle i gael gwelliannau posib megis system gwres, i uwchraddio’ch system wresogi bresennol a/neu gael mesurau insiwleiddio.

Mae'r mesurau effeithlonrwydd ynni a allai fod ar gael yn cynnwys:

Gosodiadau gwresogi fel Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer, Nwy Petrolewm Hylifedig, Pympiau Gwres o’r Ddaear ac uwchraddio gwresogyddion stôr. Mae mesurau inswleiddio cyffredin a osodir o dan gyllid Hyblygrwydd ECO yn cynnwys Inswleiddio llofft, waliau dwbl a/neu waliau mewnol.

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn pennu cymhwysedd cartrefi ar sail yr wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais, a bydd yn darparu datganiadau ar gyfer y rhai a allai elwa o’r gwelliannau. Mae’r cynllun wedi’i hysbysebu a darperir rhestr o’r cwmnïau a all gyflawni’r cynllun a gosod y mesurau effeithlonrwydd ynni o fewn cartrefi cymwys yng Ngheredigion gyda’r datganiad, er mwyn ichi allu dewis pa sefydliad yr hoffech chi ei gael i gyflenwi’r cynllun.

Mae cyllid ar gael i berchnogion meddianydd a thenantiaid rhentu preifat. I fod yn gymwys i gael cymhwysedd hyblyg yng Ngheredigion

  1. rhaid i’ch cartref fod yn aneffeithlon o ran ynni; a
  2. bod deiliad/deiliaid y tŷ ar incwm isel ac yn agored i effeithiau byw mewn cartref oer a/neu fyw mewn tlodi tanwydd (gan wario mwy na 10% o'r incwm gwario ar gynhesu'r cartref)

Penderfynir hyn gan y meini prawf ar y Ffurflen Gais a bydd gofyn am ddatganiad wedi'i lofnodi gan yr ymgeisydd. Bydd yr Awdurdod Lleol yn cyhoeddi Datganiad wedi'i lofnodi i'r ymgeiswyr cymwys, a gallant fynd â hwnnw i sefydliad o’u dewis nhw.

Bydd y penderfyniad terfynol ynghylch a yw cartref yn derbyn mesur o dan gymhwysedd hyblyg neu ffrydiau ariannu ECO eraill yn cael eu gwneud gan y sefydliad yr ydych chi yn cysylltu â nhw. Nid yw cymhwyso a derbyn Datganiad gan Gyngor Sir Ceredigion yn gwarantu gosod unrhyw fesurau, oherwydd y cyflenwr fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol.