Skip to main content

Ceredigion County Council website

Cludiant Hacni / Hurio Preifat

Cerbydau Dynodedig Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Isod mae'r rhestr o gerbydau dynodedig wedi'u trwyddedu gan Gyngor Sir Ceredigion sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn. I archebu un o'r tacsis hyn, ffoniwch y cwmni ar un o'r rhifau isod a gadewch iddyn nhw wybod am unrhyw ofynion arbennig sydd gennych chi.

Registration Vehicle Model Description Licence Types Company Name Location  Telephone
YY66 EOS Volkswagen Caddy Maxi Life Private Hire  Fastline Cabs Limited 17 Kingsmead, Lampeter, Ceredigion, SA48 7AP 07748 586848
SF62 AXW Peugeot Expert Hackney Carriage Teifi Taxis Ltd Teifi Castle, Cwmann, Lampeter, SA48 8JN 07999 567777
SF19 OWP Ford Tourneo Custom Hackney Carriage Teifi Taxis Ltd Teifi Castle, Cwmann, Lampeter, SA48 8JN 07999 567777
DX65 XJL Volkswagen Caddy Hackney Carriage 7s/MC Taxi Hendre, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NZ 01970 627777
SD17 PZU Peugeot Premier Hackney Carriage Teifi Taxis Ltd Teifi Castle, Cwmann, Lampeter, SA48 8JN 07999 567777
NK66 CEU Volkswagen Caddy Maxi Life Hackney Carriage 7s/MC Taxi Hendre, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NZ 01970 627777
MP12 ZZZ Vauxhall Vivaro Hackney Carriage Ow's Cabs Unit 10, Min Y Llyn, Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NG 07977 344142
SF62 GAO Peugeot Expert Private Hire  TAR Cars 5, Bro-ffion, Caerwedros, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BP 01545 560688
SF60 KZG Peugeot Expert Private Hire  Pashascabs Brenig House, Chapel Street, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HA 07475 618618
LX09EUP Renault Master Private Hire  Lewis Taxis Cyf Bryneithin, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5DN 01974 202495

 

Beth i’w ddisgwyl o’r fasnach tacsi a beth y mae’r fasnach tacsi yn ei ddisgwyl oddi wrthych chi

Bydd y gyrrwr yn:

 • Gyrru gyda gofal a chwrteisi tuag at deithwyr a gyrwyr eraill.
 • Defnyddio’r mesurydd teithio o fewn yr ardal drwyddedig, heblaw bod y teithiwr wedi cytuno i logi ar amser penodol, a’i fod yn llai na phris siwrnai.
 • Os yn defnyddio mesurydd teithio, peidio dechrau’r mesurydd tan fod y teithiwr wedi eistedd yn y cerbyd.
 • Os yn teithio tu allan i’r ardal drwyddedig, cytuno ar bris y daith o flaen llaw. Os nad oes pris taith wedi’i drafod o flaen llaw ar gyfer y daith sy’n mynd y tu hwnt i’r ardal drwyddedig, yna mae’n rhaid i’r gyrrwr ddefnyddio’r mesurydd teithio
 • Cymryd y ffordd fwyaf effeithlon, gan ystyried problemau traffig posibl ac adnabod gwyriadau eraill, ac egluro unrhyw wyriad o’r ffordd fwyaf uniongyrchol.

Bydd y teithiwr yn:

 • Trin y cerbyd a'r gyrrwr gyda pharch ac yn ufuddhau i unrhyw hysbysiadau swyddogol (er enghraifft, mewn perthynas â bwyta neu yfed yn y cerbyd).
 • Sicrhau fod ganddyn nhw'r modd i dalu am y daith cyn teithio. Os ydych yn dymuno talu gyda cherdyn credyd neu ddebyd neu i stopio ar y ffordd i ddefnyddio peiriant arian parod, gwiriwch gyda'r gyrrwr cyn cychwyn.
 • Bod yn ymwybodol o'r pris ar y mesurydd a hysbysu’r gyrrwr os yw'n agosáu at derfyn adnoddau ariannol y teithiwr.
 • Bod yn ymwybodol bod y gyrrwr yn debygol o gael ei gyfyngu gan reoliadau traffig mewn perthynas â lle y gall stopio'r cerbyd.

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan yrrwr y cerbyd hurio preifat a'r hyn y gall y gyrrwr cerbyd hurio preifat ei ddisgwyl gennych chi

Bydd y gyrrwr yn:

 • Sicrhau fod y teithiwr wedi archebu ymlaen llaw a'i fod yn ymwybodol o'r pris sydd wedi’i amcangyfrif cyn cychwyn.
 • Gyrru’n ofalus a bod yn gwrtais tuag at deithiwr a defnyddwyr eraill y ffordd.
 • Cymryd y llwybr mwyaf effeithlon o ran amser, gan ystyried unrhyw broblemau traffig tebygol a gwyriadau posibl, ac eglurwch os gofynnir am unrhyw wyriad o'r llwybr mwyaf uniongyrchol.

Bydd y teithiwr yn:

 • Trin y cerbyd a'r gyrrwr gyda pharch ac yn ufuddhau i unrhyw hysbysiadau (er enghraifft, mewn perthynas â bwyta neu yfed yn y cerbyd).
 • Sicrhau fod ganddyn nhw'r modd i dalu am y daith cyn teithio. Os ydych yn dymuno talu gyda cherdyn credyd neu gerdyn debyd neu i stopio ar y ffordd i ddefnyddio peiriant arian parod, gwiriwch gyda'r gyrrwr cyn cychwyn.

Bod yn ymwybodol bod y gyrrwr yn debygol o gael ei gyfyngu gan reoliadau traffig mewn perthynas â lle y gall stopio'r cerbyd.

 

Er sylw pob gyrrwr Tacsi 

Os ydych yn yrrwr tacsi, yn yrrwr neu'n weithredwr cerbyd hurio preifat, bydd angen i chi gwblhau gwiriad treth gyflym pan fyddwch yn adnewyddu eich trwydded o fis Ebrill 2022.

Newidiadau ar gyfer ceisiadau am drwyddedau tacsi, hurio preifat neu fetel sgrap o fis Ebrill 2022 ymlaen - GOV.UK (www.gov.uk)


Tariff Sir Ceredigion

Isod mae'r tabl prisiau a osodir gan Gyngor Sir Ceredigion.

Yn unol ag Adran 65 o'r Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976, caiff awdurdod lleol bennu ac amrywio’r cyfraddau neu’r prisiau o fewn ei ardal a’r holl daliadau eraill sy’n gysylltiedig â hurio cerbyd hacni. Ni ellir codi tâl sy'n fwy na'r swm a ddangosir.

Diogelu

Gallwch wylio fideo fer ar ddiogelu ar y ddolen ganlynol
https://vimeo.com/369336842/e0b3bcd9e3

Mae amddiffyn pobl fregus yn fusnes i bawb

CLYW | GWELER | DWEUD

Helpwch i ddiogelu pobl sy'n agored i niwed trwy riportio arwyddion i'w hatal a'u hamddiffyn rhag esgeulustod a chamdriniaeth.

 • Gall Arwyddion Esgeulustod gynnwys amodau byw gwael, newidiadau mewn ymddangosiad, ymddangosiad blêr, dillad budr.
 • Gall arwyddion o Gam-drin fod yn gorfforol fel cleisiau, toriadau neu losgiadau, newidiadau mewn ymddygiad neu bersonoliaeth, tynnu'n ôl o'r gymdeithas neu deulu a ffrindiau.
 • Gall arwyddion Camfanteisio Rhywiol ar Blant gynnwys gwneud siwrneiau rheolaidd ar eu pennau eu hunain i westai neu lety gwely a brecwast, derbyn anrhegion fel dillad newydd, ffonau symudol, hongian o gwmpas neu deithio gyda gwahanol oedolion, dod yn ôl neu ynysu.

Meddyliwch hefyd am arwyddion: Trais domestig, masnachu mewn pobl, caethwasiaeth fodern, anffurfio organau cenhedlu benywod, priodasau dan orfod.

Byddwch yn llygaid a chlustiau'r gymuned!

Os ydych chi'n gweld arwyddion lle mae risg, bygythiad neu berygl ar unwaith, ffoniwch yr Heddlu ar 999 Os ydych chi'n gweld unrhyw arwyddion o esgeulustod neu gam-drin emosiynol, corfforol, rhywiol a / neu ariannol, os yw'r peth lleiaf yn eich poeni, rhowch wybod amdano.

GYRRWYR TACSI: CHI yw llygaid a chlustiau EICH Cymuned. Peidiwch â'i anwybyddu, Riportiwch ef.

Manylion cyswllt

Os ydych chi'n dyst i blentyn neu oedolyn sydd mewn perygl o niwed ar unwaith, ffoniwch yr Heddlu ar 999
Os ydych chi'n gweld arwyddion o gam-drin neu esgeulustod cysylltwch â:

Porth Gofal  01545 574000
Y Tu Allan i Oriau: Tîm Dyletswydd Brys 0845 6015392

Os yw'n ddiogel - cynigiwch rif llinell gymorth cam-drin domestig “Live Fear Free” ..… 0808 8010800