Mae holl swyddfeydd y Cyngor yn parhau i fod ar gau am gyfnod amhenodol oherwydd y Coronafeirws (COVID-19). Mae’r staff yn parhau i weithio o gartref ac mae hyn wedi effeithio ar rai o wasanaethau’r Cyngor. Er mwyn cysylltu â’r Cyngor ffoniwch 01545 570881 neu anfonwch neges e-bost i clic@ceredigion.gov.uk
Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

Rhaid i ni i gyd weithio gyda'n gilydd i gadw Ceredigion yn ddiogel ac i atal Covid-19 rhag lledaenu ledled ein cymunedau.

Cerbydau Dynodedig Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Isod mae'r rhestr o gerbydau dynodedig wedi'u trwyddedu gan Gyngor Sir Ceredigion sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn. I archebu un o'r tacsis hyn, ffoniwch y cwmni ar un o'r rhifau isod a gadewch iddyn nhw wybod am unrhyw ofynion arbennig sydd gennych chi.

Cofrestriad Cerbyd Math o Drwydded Gweithredwr Cyfeiriad Ffôn
SF62 AXW Peugeot Expert Cerbyd Hackney 7s Taxi Hendre, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NZ 01970627777
MP12 ZZZ Vauxhall Vivaro Cerbyd Hackney Ows Cabs (Cymru) Cyf. Uned 10, Min Y Llyn, Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NG 07977344142
SF62 GAO Peugeot Expert Llogi Preifat TAR Cars 5 Bro-Ffion, Caerwedros, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BP 01545560688
SF60 KZG Peugeot Expert Llogi Preifat Fastline Cabs Limited 17 Kingsmead, Lampeter, Ceredigion, SA48 7AP 07748586848
LX09 EUP Renault Master Llogi Preifat Lewis Taxi Cyf Bryneithin, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5DN 01974202495

Diogelu

Gallwch wylio fideo fer ar ddiogelu ar y ddolen ganlynol
https://vimeo.com/369336842/e0b3bcd9e3

Mae amddiffyn pobl fregus yn fusnes i bawb

CLYW | GWELER | DWEUD

Helpwch i ddiogelu pobl sy'n agored i niwed trwy riportio arwyddion i'w hatal a'u hamddiffyn rhag esgeulustod a chamdriniaeth.

  • Gall Arwyddion Esgeulustod gynnwys amodau byw gwael, newidiadau mewn ymddangosiad, ymddangosiad blêr, dillad budr.
  • Gall arwyddion o Gam-drin fod yn gorfforol fel cleisiau, toriadau neu losgiadau, newidiadau mewn ymddygiad neu bersonoliaeth, tynnu'n ôl o'r gymdeithas neu deulu a ffrindiau.
  • Gall arwyddion Camfanteisio Rhywiol ar Blant gynnwys gwneud siwrneiau rheolaidd ar eu pennau eu hunain i westai neu lety gwely a brecwast, derbyn anrhegion fel dillad newydd, ffonau symudol, hongian o gwmpas neu deithio gyda gwahanol oedolion, dod yn ôl neu ynysu.

Meddyliwch hefyd am arwyddion: Trais domestig, masnachu mewn pobl, caethwasiaeth fodern, anffurfio organau cenhedlu benywod, priodasau dan orfod Byddwch yn llygaid a chlustiau'r gymuned!

Os ydych chi'n gweld arwyddion lle mae risg, bygythiad neu berygl ar unwaith, ffoniwch yr Heddlu ar 999 Os ydych chi'n gweld unrhyw arwyddion o esgeulustod neu gam-drin emosiynol, corfforol, rhywiol a / neu ariannol, os yw'r peth lleiaf yn eich poeni, rhowch wybod amdano.

GYRRWYR TACSI: CHI yw llygaid a chlustiau EICH Cymuned. Peidiwch â'i anwybyddu, Riportiwch ef.

Manylion cyswllt

Os ydych chi'n dyst i blentyn neu oedolyn sydd mewn perygl o niwed ar unwaith, ffoniwch yr Heddlu ar 999
Os ydych chi'n gweld arwyddion o gam-drin neu esgeulustod cysylltwch â:

Porth Gofal  01545 574000
Y Tu Allan i Oriau: Tîm Dyletswydd Brys 0845 6015392

Os yw'n ddiogel - cynigiwch rif llinell gymorth cam-drin domestig “Live Fear Free” ..… 0808 8010800

Er sylw pob gyrrwr Tacsi

Os ydych yn yrrwr tacsi, yn yrrwr neu'n weithredwr cerbyd hurio preifat, bydd angen i chi gwblhau gwiriad treth gyflym pan fyddwch yn adnewyddu eich trwydded o fis Ebrill 2022.

Newidiadau ar gyfer ceisiadau am drwyddedau tacsi, hurio preifat neu fetel sgrap o fis Ebrill 2022 ymlaen - GOV.UK (www.gov.uk)

Image