Lefel Rhybudd 4: Cyfyngiadau’r cyfnod clo sy’n bodoli ers hanner nos 19 Rhagfyr 2020  

Mae holl swyddfeydd y Cyngor yn parhau i fod ar gau am gyfnod amhenodol  oherwydd y Coronafeirws (COVID-19). Mae’r staff yn parhau i weithio o gartref ac mae hyn wedi effeithio ar rai o wasanaethau’r Cyngor. Er mwyn cysylltu â’r Cyngor ffoniwch 01545 570881 neu anfonwch neges e-bost i clic@ceredigion.gov.uk Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

Gallwch ddarllen canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru i yrwyr tacsis drwy fynd at: Wefan Llywodraeth Cymru.

Gan fod y canllawiau hyn yn newid o bryd i’w gilydd, yn unol â’r ddeddfwriaeth, fe’ch anogir i fynd yn ôl i’r wefan yn gyson i sicrhau eich bod yn dilyn y canllawiau diweddaraf.

Mae rhagor o wybodaeth a chefnogaeth ar gael drwy fynd at y gwefannau canlynol:

Rhaid i ni weithio gyda’n gilydd i gadw Ceredigion yn ddiogel ac atal Covid-19 rhag lledaenu drwy ein cymunedau.

Trwydded Yrru Cludiant Hacni a Hurio Preifat

Diben y polisi hwn yw darparu canllawiau am y meini prawf yr ystyria'r Awdurdod Trwyddedu wrth bennu a yw ymgeisydd neu ddeiliad presennol trwydded yn addas a chymwys i ddal trwydded gyrrwr cludiant hacni a/neu hurio preifat.

Cerbydau Dynodedig Ceredigion - a.167 Deddf Cydraddoldeb 2010 - Cerbydau Dynodedig Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Cofrestriad Cerbyd Math o Drwydded Gweithredwr Cyfeiriad Ffôn
SF62 AXW Arbenigwr Peugeot Cerbyd Hackney Caron Owen Hendre, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NZ 07944136048
MP12 ZZZ Vauxhall Vivaro Cerbyd Hackney Richard Owen Morgans Uned 10, Min Y Llyn, Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NG 07977344142
SF62 GAO Arbenigwr Peugeot Llogi Preifat Ian Richardson 5 Bro-Ffion, Caerwedros, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BP 01545 560688
SF60 KZG Arbenigwr Peugeot Llogi Preifat Fastline Cabs Limited 17 Kingsmead, Lampeter, Ceredigion, SA48 7AP 07748586848
LX09 EUP Meistr Renault Llogi Preifat Lewis Taxi Cyf Bryneithin, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5DN 01974 202495