02/04/2019

Y math o gais Trwydded Eiddo A17
Enw'r ymgeisydd Anthony Roy JONES
Cyfeiriad Post yr Eiddo Fronfelen Arms, Temple Bar, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adran Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd y Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT.

Rhwng oriau 10.00am tan 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, (ffoniwch 01545 572179).

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 30/04/2019
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

 

Gwerthu Alcohol (Ar ac Oddi ar y Safle)     Llun - Sul  11:00-01:00

Cerddoriaeth Fyw                                    Sadwrn      23:00 - 00:00

Cerddoriaeth wedi ei recordio                   Llun - Sul  23:00 - 01:00

Lluniaeth Hwyr Yn y Nos                          Llun - Sul  23:00 - 01:00

08/04/2019

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Loungers Ltd
Cyfeiriad Post yr Eiddo 36 - 38 Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1DE
Ymhle y gellir gweld y cais

Mae'r cais ar gael i'w archwilio yn:
Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion SA46 0PA.
Rhwng yr oriau rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener drwy apwyntiad, (ffoniwch 01545 572179).

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 07/05/2019
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Arwerthiant alcohol o 10.00 awr tan 23.00 awr dydd Sul i ddydd Mercher, 10.00 awr tan 00.00 awr dydd Iau i ddydd Sadwrn a 10.00 i 01.00 awr (diwrnod wedyn) ar Nos Galan. Lluniaeth hwyr y nos tan 23.30 awr ddydd Sul i ddydd Mercher, 00.30 awr ddydd Iau i ddydd Sadwrn a 01.30 awr (y diwrnod canlynol) ar Nos Galan. Oriau agor o 08.00 tan 30 munud yn hwyrach na'r oriau hynny ar gyfer alcohol, y cyfan fel y nodir yn y cais

14/08/2019

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Brownhill Caravan Park Ltd
Cyfeiriad Post yr Eiddo Brownhill Caravan Park, Pentre Bryn, Synod Inn, Llandysul SA44 6JZ
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 11/09/2019
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Adloniant wedi ei Reoleiddio, Cyflenwi Alcohol a Darparu LLuniaeth Poeth yn Hwyr yn y Nos:

Llun – Sul 1000 – 0200 yn ddyddiol

Sylwer: Mae'n drosedd rhoi datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Y ddirwy uchaf y mae person yn agored i euogfarn ddiannod am y drosedd yw £5000.