10/08/2023

Y math o gais Amrywiad Llawn - Deddf Trwyddedu 2003
Enw'r ymgeisydd Valiant Pub Ltd - Court Royale
Cyfeiriad Post yr Eiddo Court Royale, 21 Eastgate Street, Aberystwyth SY23 2AR
Ymhle y gellir gweld y cais

Cysylltwch a'r adran Trwyddedu  ar rhif ffon: 01545 572 179 neu trwy e-bost : publicprotection@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau Hanner-mos 07/09/2023
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cais am Amrywiad -

 

1. I ymestyn yr oriau trwyddedadwy (ar gyfer gwerthu alcohol a cheddoriaeth wedi ei recordio) ar Dyddiau Mawrth, Mercher, Gwener a Sadwrn i 02:30 a ymestyn oriau agor y safle tan 03:00

 

2. I newid y cynllun sydd ynghlwm wrth y drwydded safle ymhellach i waith adnewyddu mewnol.

25/08/2023

Y math o gais Cais am Trwydded Mangre
Enw'r ymgeisydd Asad Pordawood,
Cyfeiriad Post yr Eiddo The Academy, Upper Great Darkgate Street, Aberystwyth SY23 1DE
Ymhle y gellir gweld y cais

Adran Trwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT

trwy ebost: publicprotection@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 23/09/2023
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu Alcohol, Darparu Cerddoriaeth Fyw, Cerddoriaeth wedi'i Recordio, Dramâu, Ffilmiau, Perfformio Dawns, Unrhyw Ddisgrifiad debyg i Ddawns, 11:00 - 03:00 Sul-Iau a 11:00 - 04:00 Gwener a Sadwrn

Amseriadau ansafonol -gweithgareddau uchod- Noswyl Nadolig a dydd Sul cyn pob Dydd Llun Gŵyl y Banc: awr ychwanegol. Nos Galan: o ddiwedd yr oriau a ganiateir ar Nos Galan hyd at ddechrau'r oriau a ganiateir ar Nos Galan Diwrnod y Blynyddoedd. Ar y diwrnod masnachu pan aiff y clociau ymlaen (h.y. dechrau Amser Haf Prydain) gellir ymestyn oriau a ganiateir am awr ychwanegol.

Darparu Lluniaeth Hwyr y Nos

23:00- 03:00  Sul - Iau 23:00-04:00 - Gwen a Sad

18/09/2023

Y math o gais Amrywiad o drwydded safle - Adran 34 Deddf Trwyddedu 2003
Enw'r ymgeisydd Rowland Rees-Evans
Cyfeiriad Post yr Eiddo Penrhos Golf and Country Club, Llanrhystud, Aberystwyth SY23 5AY
Ymhle y gellir gweld y cais

Cysylltwch a'r Adran Trwyddedu 01545 572 179 neu trwy ebost publicprotection@ceredigion.gov.uk

Neu trwy post : Adran Trwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Y Sir, Aberaeron SA46 0AT

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau Hanner Nos 16/10/2023
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig
  1. Dileu'r amodau trwydded safle hen ffasiwn presennol a rhoi amodau newydd yn eu lle.
  2. Gwneud cais am fân newidiadau i osodiad a chynllun trwyddedu'r eiddo.

Oriau Trwyddedig i aros yr un peth

Sylwer: Mae'n drosedd rhoi datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Y ddirwy uchaf y mae person yn agored i euogfarn ddiannod am y drosedd yw £5000.