09/10/2019

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Hamish Murray
Cyfeiriad Post yr Eiddo The Meadery, Pwllcornel Mill, Penrhiwllan, LLandysul, Ceredigion SA44 5NZ
Ymhle y gellir gweld y cais

Gallwch weld y cais drwy fynd i:

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 06/11/2019
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu alcohol ar-lein yn unig 24 awr y dydd

Sylwer: Mae'n drosedd rhoi datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Y ddirwy uchaf y mae person yn agored i euogfarn ddiannod am y drosedd yw £5000.