Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynllunio, gwella a hyrwyddo llwybrau cerdded a beicio ar gyfer siwrneiau bob dydd.

Map Rhwydwaith Integredig

​Mae disgwyl i Gyngor Ceredigion o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 gynhyrchu Map Rhwydwaith Integredig yn dangos cynllun dros 15 mlynedd i wella llwybrau teithio llesol.

Mae ymgynghoriad bellach wedi dechrau i wella llwybrau beicio a cherdded ar draws Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan sydd yn Ardaloedd Dynodedig Deddf Teithio Llesol.

Gallwch weld y Map Rhwydwaith Integredig drafft a'r Map o'r llwybrau Presennol wedi'i ddiweddaru ar y tudalen Ymgynghoriad Teithio Llesol.

Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol

Er mwyn cyflawni’r ddyletswydd hon, mae’n rhaid i awdurdodau lleol gyhoeddi Map o’r Llwybrau Presennol sy'n dangos llwybrau sy’n addas ar gyfer cerdded neu feicio ac sy’n bodloni'r safonau a nodwyd yng Nghanllawiau Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Bydd y Map o’r Llwybrau Presennol yn ddefnyddiol i bobl sydd am gynllunio eu siwrneiau cerdded a beicio ymlaen llaw.

Bydd hefyd yn fodd i fesur y cynnydd yn natblygiad rhwydweithiau cerdded a beicio Ceredigion, wrth i lwybrau newydd gael eu sefydlu a’u hychwanegu at y Map o’r Llwybrau Presennol dros amser.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn 2017, cafodd y Map Llwybrau Presennol ei ddiwygio a’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Os hoffech gopi papur o’r Mapiau Llwybrau Presennol, neu gopïau mewn unrhyw fformat arall, cysylltwch â ni.

Nid yw’r mapiau’n dangos yr holl lwybrau posibl, fodd bynnag, mae’r llwybrau a ddangosir wedi cael eu harchwilio sy’n dangos eu bod yn bodloni’r safonau a nodwyd yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru.

Lawrlwytho Adroddiad Cyngor Ceredigion yn unol â’i ddyletswyddau o dan adrannau 7 (3) a 10 (2) Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013:

Mapiau Llwybrau Presennol:

Aberystwyth

Aberteifi

Llanbedr Pont Steffan

Dylid Darllen y Map o’r Llwybrau Cerdded a Beicio Presennol ar y cyd â’r Datganiad ac Esboniad, sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am nifer o lwybrau llai nad ydynt yn bodloni’r safonau a nodir yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru, ond sy’n dal i gynnig cysylltiadau defnyddiol yn y rhwydwaith yn gyffredinol.

Er gwybodaeth ac er mwyn helpu pobl o bob oedran i fynd ar eu beic a dechrau seiclo, gyda chanllawiau ar gynnal a chadw beiciau a diogelwch, darllenwch y cylchgrawn 'Seiclwch Ceredigion'. Mae'r cylchgrawn yn cynnwys map o Lwybr Ystwyth – sydd yn daith 21 milltir (34km) aml bwrpas ac sydd yn cysylltu ag Aberystwyth, Llanfarian, Ystrad Meurig a Thregaron gyda llawer o rannau heb fod ar y ffordd, seiclo sydd yn gyfeillgar i deuluoedd.