Mae'r Cyngor Sir Ceredigion wedi penderfynu codi premiwm o 25% ar y tai hynny sydd o dan adran 12A a 12B Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992.

Mae Adran 12A yn berthnasol i dai sydd wedi bod yn wag am yn hir. Yr ydym yn ystyried bod annedd wedi bod yn wag am yn hir os nad oes neb wedi bod yn preswylio ynddi a does dim dodrefn o sylwedd ynddi ers o leiaf blwyddyn.

Mae Adran 12B yn berthnasol i dai sydd wedi eu dodrefnu'n sylweddol a does neb yn preswylio ynddyn nhw.

Mae'r tai canlynol wedi'u heithrio o'r Premiwm;

 • am hyd at flwyddyn, y tai hynny sydd ar y farchnad i'w gwerthu neu'u rhentu
 • rhandai sy'n cael eu defnyddio'n rhan o'r brif breswylfa neu annedd
 • anheddau a fyddai'n unig neu'n brif breswylfa i rywun ond does neb yn preswylio ynddyn nhw oherwydd bod y person hwnnw'n byw mewn llety o eiddo'r lluoedd arfog
 • llecynnau carafanau ac angorfeydd cychod
 • mae anheddau lle mae preswyliaeth wedi ei chyfyngu gan amodau cynllunio sy'n atal neb rhag preswylio ynddyn nhw am gyfnod di-dor o 28 o ddiwrnodau mewn blwyddyn
 • anheddau y mae rhywun yn preswylio ynddyn nhw o bryd i'w gilydd pan fo'r preswylydd arferol yn byw mewn llety sy'n gysylltiedig â gwaith

Mae'r Cyngor yn weithredol iawn wrth annog perchnogion i ddwyn eu heiddo gwag at ddefnydd llawn amser ac rydym yn medru eich cynorthwyo fel a ganlyn:

 • cymorth ariannol drwy fenthyciad (di-log) er mwyn adnewyddu adeilad
 • cymorth wrth glustnodi'r gwaith sydd angen ei wneud er mwyn sicrhau y gellir byw yn yr eiddo
 • cyngor ar sut y gellir orau drefnu unrhyw waith sydd ei angen ar yr eiddo
 • cynorthwyo wrth chwilio am denantiaid ar gyfer yr eiddo gan gynnwys rhoi ar brydles neu gynlluniau rheoli
 • cynorthwyo gyda threfnu gwerthu'r eiddo
 • llythyr i gefnogi cyfradd TAW llai ar gyfer gwaith a wnaed. (ar gyfer eiddo sy'n wag dros 2 flynedd, caiff hyn ei ostwng i 5%)

Os hoffech chi gysylltu â'r Swyddog Eiddo Gwag er mwyn trafod sut y gallwch ddwyn eich eiddo yn ôl at ddefnydd amser llawn, cysylltwch â Gwasanaeth Tai ar 01545 570881 neu ar ebost ar tai@ceredigion.gov.uk