Mae’r Cyngor Sir wedi gosod ei gyllideb ar gyfer 2019-2020 ar £143.6m sy’n golygu y ceir cynnydd yn Nhreth y Cyngor o 7.00%.

Mae’r Grant Cynnal Refeniw a’r Trethi Annomestig Cenedlaethol sy’n daladwy i’r Cyngor wedi cynyddu 0.3% o’i gymharu â 2018-19 ar ôl rhoi cyfrif am y grantiau a drosglwyddir i’r setliad.

Mae’r Cyngor hefyd yn casglu Treth y Cyngor ar ran Heddlu Dyfed-Powys (10.7% o gynnydd) a’r Cynghorau Tref a Chymuned (cynnydd cyfartalog 7.25%). Yn gyffredinol, y mae Treth y Cyngor ar gyfer eiddo band D wedi cynyddu 7.56%.

Mae’r Llywodraeth Cymru yn gosod ASESIAD GWARIANT SAFONOL i Gynghorau bob blwyddyn. Dyma’r swm a asesir gan y Llywodraeth fel y swm angenrheidiol i ddarparu lefel safonol o wasanaethau yn yr ardal. Asesiad Gwariant Safonol Cyngor Sir Ceredigion ym 2019-2020 yw £141.5m.

Mae yna rhaglen wariant cyfalaf o £18m wedi ei gynllunio am 2019-2020.

Mae'r Cyngor yn disgwyl gwario ar y gwasanaethau yma yn 2019-2020:

  CYLLIDEB 2019-2020
Gwasanaethau Gwariant Gros
£000's
Incwm
£000's
Grantiau
£000's
Gwariant Net
£000's
Ysgolion 76,214 3,951 8,033 64,230
Dysgu Gydol Oes a Diwylliant 7,750 1,816 1,396 4,538
Cyllid a Chaffael 15,043 668 18,145 (3,770)
Gwasanaethau Democrataidd 2,246 1 0 2,245
Pobl a Threfniadaeth 1,774 47 948 779
Gwasanaethau Plant 11,569 1,914 1,146 8,509
Gwasanaethau Oedolion 48,707 13,129 2,922 32,656
Polisi a Pherfformiad 3,551 333 289 2,929
Priffyrdd a Gwsanaethau Amgylcheddol 25,409 4,508 2,945 17,956
Economi ac Adfwyid 7,564 2,108 1,136 4,320
Cyswllt Cwsmeriaid 2,257 317 0 1,940
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 978 214 0 764
Grŵp Arweiniol  494 0 0 494
Gwariant ar Wasanaethau'r Cyngor 203,556 29,006 36,960 137,590
Swm o'r Cronfeydd (1,308)     (1,308)
Darpariaeth wrth Gefn 150     150
Taliadau gwariant cyfalaf yn erbyn y Gronfa Gyffrinedol 2,905     2,905
Ardollau a Archebiannau:        
Gwasanaeth Tân 4,040     4,040
Asiantaeth Amgylchedd Traeniad Diwydiannol 11     11
Archebiannau Cynghorau Cymuned 1,105     1,105
Anghenion Cyllidol 210,459 29,006 36,960 144,493
Adio: Gostyngiad Trethi Annomestig 236     236
  210,695     144,729
Wedi ei Gyllido o:        
Grantiau Penodol 36,960      
Incwm Arall 29,006      
Crynswth y Cyllid Allanol 102,091     102,091
I'w Gwrdd Gan: Talwyr Treth y Cyngor 42,638     42,638

Mae angen CRONFEYDD ar gyfer gwariant sy'n cael ei ddisgwyl yn y dyfodol ac i ariannu gwariant cyn derbyn incwm. Mae eisiau cronfeydd hefyd i gwrdd a gwariant sydd heb ei ddisgwyl neu unrhyw ddiffyg mewn incwm. Dangosir amcangyfrif gweddillion cronfeydd y Cyngor isod:

  Amcangyfrif
31.03.2019
£000's
Amcangyfrif
31.03.2020
£000's
Cronfeydd wedi Clustnodi 17,648 16,340
Cronfa Cyffredinol 5,539 5,539
Cyfanswm 23,187 21,879

Mae'r Dreth y Cyngor sylfaenol yn daladwy ar anheddau ym Mand 'D', ac mae rhan o'r ffigwr yma'n ddyledus am anheddau yn y bandiau eraill. Gweler cyferbyn Treth y Cyngor sy'n ddyledlus i bwrpas Cyngor Sir a'r Heddlu Dyfed-Powys:-

Band Gwerth Annedd o
£
Gwerth Annedd hyd at
£
Rhan o'r Dreth Sylfaenol Cyngor Ceredigion
£    c
Heddlu Dyfed-Powys
£    c
A 44,000 6ed/9 874.89 165.71
B 44,001 65,000 7fed/9 1,020.70 193.32
C 65,001 91,000 8fed/9 1,166.52 220.94
D 91,001 123,000 9fed/9 1,312.33 248.56
E 123,001 162,000 11eg/9 1,603.96 303.80
F 162,001 223,000 13eg/9 1,895.59 359.03
G 223,001 324,000 15fed/9 2,187.22 414.27
H 324,001 424,000 18fed/9 2,624.66 497.12
I 424,001  -  21ain/9 3,062.10 579.97

Mae eitemau arbennig ychwanegol yn ddyledus i archebiannau Cynghorau Tref/Cymuned fel a gwelir ar y rhestr isod:

EITEMAU ARBENNIG TRETH Y CYNGOR 2019-2020
Tref neu Gymuned Archebiant 2018-2019
£    c
Archebiant 2019-2020
£    c
Treth y Cyngor (Band D)
£   c
Aberystwyth 327,901.00 382,707.00 103.13
Aberaeron 38,386.00 39,400.00 52.98
Aberteifi 83,995.47 83,995.47 46.41
Llanbedr Pont Steffan 41,000.00 41,000.00 43.37
Cei Newydd 16,072.64 16,072.64 21.59
Borth 18,858.00 19,770.00 26.66
Ceulanamaesmawr 13,500.00 14,400.00 34.13
Blaenrheidol 3,900.00 4,000.00 19.76
Genau'r Glyn 8,250.00 8,500.00 24.91
Llanbadarn Fawr 36,832.00 38,531.00 44.45
Llangynfelin 8,250.00 8,250.00 30.98
Llanfarian 14,700.00 14,700.00 20.29
Llangwyryfon 3,012.00 3,120.00 12.20
Llanilar 7,500.00 7,400.00 16.22
Llanrhystud 8,600.00 8,600.00 19.46
Melindwr 7,000.00 7,000.00 13.70
Pontarfynach 3,500.00 3,500.00 14.66
Tirymynach 17,500.00 17,500.00 21.89
Trawsgoed 4,500.00 4,500.00 10.23
Trefeurig 13,000.00 13,000.00 17.45
Faenor 30,311.40 31,000.00 39.83
Ysgubor-y-Coed 3,500.00 3,500.00 22.61
Llanddewi Brefi 8,000.00 8,000.00 27.12
Llangeitho 5,500.00 5,500.00 15.00
Lledrod 1,650.00 1,740.00 5.71
Nantcwnlle 2,300.00 2,200.00 5.94
Tregaron 17,500.00 20,000.00 36.59
Ysbyty Ystwyth 3,000.00 3,000.00 14.80
Ystrad Fflur 7,140.70 7,140.70 23.06
Ystrad Meurig 1,950.84 1,927.32 12.00
Ciliau Aeron 3,800.00 3,800.00 9.39
Henfynyw 6,000.00 6,000.00 12.11
Llanarth 8,400.00 8,000.00 10.36
Llandysiliogogo 9,680.00 9,680.00 17.97
Llainfair Clydogau 3,500.00 3,500.00 11.90
Llanfihangel Ystrad 9,950.00 9,950.00 15.10
Llangybi 3,000.00 4,000.00 14.53
Llanllwchaearn 9,000.00 9,000.00 19.39
Llansantffraed 14,000.00 14,000.00 26.16
Llanwenog 8,000.00 8,000.00 13.82
Llanwnnen 3,465.00 3,465.00 16.76
Dyffryn Arth 6,000.00 6,000.00 10.84
Aberporth 41,088.36 41,088.00 37.03
Beulah 20,000.00 20,000.00 23.55
Llandyfriog 9,000.00 11,000.00 13.51
Llandysul 41,405.13 45,479.01 37.09
Llangoedmor 30,000.00 30,000.00 52.20
Llangrannog 10,000.00 10,000.00 23.62
Penbryn 8,500.00 11,500.00 16.14
Troedyraur 10,000.00 10,000.00 15.43
Y Ferwig 20,000.00 21,000.00 34.13
Cyfanswm 1,031,898.54 1,105,416.14