Mae’r Cyngor Sir wedi gosod ei gyllideb ar gyfer 2021-2022 ar £154.7m sy’n golygu y ceir cynnydd yn Nhreth y Cyngor o 3.50%. Mae’r Grant Cynnal Refeniw a’r Trethi Annomestig Cenedlaethol sy’n daladwy i’r Cyngor wedi cynyddu 2.0% o’i gymharu â 2020-2021ar ôl rhoi cyfrif am y grantiau a drosglwyddir i’r setliad.

Mae’r Cyngor hefyd yn casglu Treth y Cyngor ar ran Heddlu Dyfed-Powys (5.8% o gynnydd) a’r Cynghorau Tref a Chymuned (cynnydd cyfartalog 3.75%). Yn gyffredinol, y mae Treth y Cyngor ar gyfer eiddo band D wedi cynyddu 3.86%.

Mae’r Llywodraeth Cymru yn gosod ASESIAD GWARIANT SAFONOL i Gynghorau bob blwyddyn. Dyma’r swm a asesir gan y Llywodraeth fel y swm angenrheidiol i ddarparu lefel safonol o wasanaethau yn yr ardal. Asesiad Gwariant Safonol Cyngor Sir Ceredigion ym 2021-2022 yw £154.8m.

Mae yna rhaglen wariant cyfalaf o £27.5m wedi ei gynllunio am 2021-2022.

Mae'r Cyngor yn disgwyl gwario ar y gwasanaethau yma yn 2021-2022:

  CYLLIDEB 2021-2022
Gwasanaethau Gwariant Gros
£000's
Incwm
£000's
Grantiau
£000's
Gwariant Net
£000's
Ysgolion a Diwylliant 83,145 4,461 16,666 62,018
Porth Cymorth Cynnar, Lles Cymunedol a Dysgu 11,467 1,885 3,351 6,231
Cyllid a Chaffael 11,043 596 14,235 (3,788)
Gwasanaethau Democrataidd 2,411 1 120 2,290
Pobl a Threfniadaeth 1,122 49 314 759
Porth Cynnal 40,154 11,393 1,186 27,575
Porth Gofal 25,534 4,003 4,012 17,519
Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoedd 3,309 327 204 2,778
Priffyrdd a Gwsanaethau Amgylcheddol 31,761 4,417 2,998 24,346
Economi ac Adfwyid 8,427 2,729 1,247 4,451
Cyswllt Cwsmeriaid 1,377 16 0 1,361
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 686 63 0 623
Grŵp Arweiniol  5,398 0 3,000 2,398
Gwariant ar Wasanaethau'r Cyngor 225,834 29,940 47,333 148,561
Swm o'r Cronfeydd (4,034)     (4,034)
Darpariaeth wrth Gefn 80     80
Taliadau gwariant cyfalaf yn erbyn y Gronfa Gyffrinedol 5,821     5,821
Ardollau a Archebiannau:        
Gwasanaeth Tân 4,061     4,061
Asiantaeth Amgylchedd Traeniad Diwydiannol 11     11
Archebiannau Cynghorau Cymuned 1,183     1,183
Anghenion Cyllidol 232,956 29,940 47,333 155,683
Adio: Gostyngiad Trethi Annomestig  236     236
  233,192     155,919
Wedi ei Gyllido o:        
Grantiau Penodol 47,333      
Incwm Arall 29,940      
Crynswth y Cyllid Allanol 109,658     109,658
I'w Gwrdd Gan: Talwyr Treth y Cyngor 46,261     46,261

Mae angen CRONFEYDD ar gyfer gwariant sy'n cael ei ddisgwyl yn y dyfodol ac i ariannu gwariant cyn derbyn incwm. Mae eisiau cronfeydd hefyd i gwrdd a gwariant sydd heb ei ddisgwyl neu unrhyw ddiffyg mewn incwm. Dangosir amcangyfrif gweddillion cronfeydd y Cyngor isod:

  Amcangyfrif
31.03.2021
£000's
Amcangyfrif
31.03.2022
£000's
Cronfeydd wedi Clustnodi  23,603  19,569
Cronfa Cyffredinol  5,563  5,563
Cyfanswm  29,166 25,132

Mae'r Dreth y Cyngor sylfaenol yn daladwy ar anheddau ym Mand 'D', ac mae rhan o'r ffigwr yma'n ddyledus am anheddau yn y bandiau eraill. Gweler cyferbyn Treth y Cyngor sy'n ddyledlus i bwrpas Cyngor Sir a'r Heddlu Dyfed-Powys:-

Band Gwerth Annedd o
£
Gwerth Annedd hyd at
£
Rhan o'r Dreth Sylfaenol Cyngor Ceredigion
£   c
Heddlu Dyfed-Powys
£   c
A - 44,000 6ed/9 941.73 183.71
B 44,001 65,000 7fed/9 1,098.68 214.32
C 65,001 91,000 8fed/9 1,255.64 244.94
D 91,001 123,000 9fed/9 1,412.59 275.56
E 123,001 162,000 11eg/9 1,726.50 336.80
F 162,001 223,000 13eg/9 2,040.41 398.03
G 223,001 324,000 15fed/9 2,354.32 459.27
H 324,001 424,000 18fed/9 2,825.18 551.12
I 424,001  -  21ain/9 3,296.04 642.97

Mae eitemau arbennig ychwanegol yn ddyledus i archebiannau Cynghorau Tref/Cymuned fel a gwelir ar y rhestr isod:

EITEMAU ARBENNIG TRETH Y CYNGOR 2021-2022
Tref neu Gymuned Archebiant 2020-2021
£   c
Archebiant 2021-2022
£   c
Treth y Cyngor (Band D)
£   c
Aberystwyth 390,757.00 438,257.00 113.85
Aberaeron 40,250.00 40,809.00 54.04
Aberteifi 83,995.47 83,995.47 46.96
Llanbedr Pont Steffan 41,000.00 39,000.00 39.85
Cei Newydd 16,072.64 16,072.64 21.66
Borth 21,870.00 20,047.50 27.26
Ceulanamaesmawr 15,000.00 15,000.00 35.59
Blaenrheidol 4,100.00 4,200.00 20.74
Genau'r Glyn 9,000.00 9,000.00 26.08
Llanbadarn Fawr 38,531.00 38,531.00 44.35
Llangynfelin 8,250.00 4,125.00 15.62
Llanfarian 14,700.00 14,700.00 20.13
Llangwyryfon 3,120.00 3,012.00 12.08
Llanilar 7,400.00 7,500.00 16.37
Llanrhystud 8,600.00 8,600.00 19.28
Melindwr 7,000.00 7,000.00 13.69
Pontarfynach 3,500.00 3,500.00 14.76
Tirymynach 19,000.00 19,000.00 24.01
Trawsgoed 4,500.00 3,000.00 6.78
Trefeurig 13,000.00 13,000.00 17.23
Faenor 33,000.00 33,427.00 42.06
Ysgubor-y-Coed 3,500.00 3,500.00 21.42
Llanddewi Brefi 8,000.00 8,000.00 27.21
Llangeitho 5,500.00 5,500.00 15.32
Lledrod 1,740.00 1,917.00 6.27
Nantcwnlle 2,000.00 2,000.00 5.49
Tregaron 24,000.00 24,000.00 44.00
Ysbyty Ystwyth 3,000.00 3,000.00 14.70
Ystrad Fflur 7,212.11 7,213.00 23.21
Ystrad Meurig 1,971.60 2,138.50 13.00
Ciliau Aeron 4,300.00 4,300.00 10.25
Henfynyw 6,500.00 6,500.00 13.05
Llanarth 8,400.00 8,400.00 11.06
Llandysiliogogo 9,873.00 9,873.00 18.27
Llainfair Clydogau 3,500.00 3,500.00 11.87
Llanfihangel Ystrad 9,950.00 9,950.00 15.29
Llangybi 4,000.00 4,000.00 14.28
Llanllwchaearn 9,000.00 9,000.00 18.59
Llansantffraed 15,000.00 15,000.00 28.12
Llanwenog 4,000.00 4,000.00 6.94
Llanwnnen 3,465.00 3,465.00 16.62
Dyffryn Arth 6,000.00 7,000.00 12.59
Aberporth 41,088.12 41,088.12 36.54
Beulah 22,500.00 22,500.00 26.23
Llandyfriog 15,000.00 15,000.00 18.41
Llandysul 45,497.19 45,692.65 37.09
Llangoedmor 40,000.00 40,000.00 68.95
Llangrannog 10,000.00 10,000.00 23.46
Penbryn 10,500.00 10,500.00 14.41
Troedyraur 10,000.00 10,000.00 15.52
Y Ferwig 23,000.00 24,210.00 38.94
Cyfanswm 1,141,143.13 1,183,023.88