Mae’r Cyngor Sir wedi gosod ei gyllideb ar gyfer 2022-2023 ar £165.8m sy’n golygu y ceir cynnydd yn Nhreth y Cyngor o 2.50%. Mae’r Grant Cynnal Refeniw a’r Trethi Annomestig Cenedlaethol sy’n daladwy i’r Cyngor wedi cynyddu 8.6% o’i gymharu â 2021-2022 ar ôl rhoi cyfrif am y grantiau a drosglwyddir i’r setliad.

Mae’r Cyngor hefyd yn casglu Treth y Cyngor ar ran Heddlu Dyfed-Powys (5.3% o gynnydd) a’r Cynghorau Tref a Chymuned (cynnydd cyfartalog 5.77%). Yn
gyffredinol, y mae Treth y Cyngor ar gyfer eiddo band D wedi cynyddu 3.02%.

Mae’r Llywodraeth Cymru yn gosod ASESIAD GWARIANT SAFONOL i Gynghorau bob blwyddyn. Dyma’r swm a asesir gan y Llywodraeth fel y swm angenrheidiol i ddarparu lefel safonol o wasanaethau yn yr ardal.

Asesiad Gwariant Safonol Cyngor Sir Ceredigion ym 2022-2023 yw £166.4m. Mae yna rhaglen wariant cyfalaf o £40.3m wedi ei gynllunio am 2022-2023.

Mae'r Cyngor yn disgwyl gwario ar y gwasanaethau yma yn 2022-2023:

  CYLLIDEB 2022-2023
Gwasanaethau Gwariant Gros
£000's
Incwm
£000's
Grantiau
£000's
Gwariant Net
£000's
Ysgolion a Diwylliant 87,615 4,305 19,058 64,252
Porth Cymorth Cynnar, Lles Cymunedol a Dysgu 13,856 1,428 4,533 7,895
Cyllid a Chaffael 3,132 596 11,732 (9,196)
Gwasanaethau Democrataidd 2,952 1 0 2,951
Pobl a Threfniadaeth 894 50 252 592
Porth Cynnal 47,517 12,931 1,238 33,348
Porth Gofal 28,105 4,980 4,048 19,077
Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoedd 3,803 315 253 3,235
Priffyrdd a Gwsanaethau Amgylcheddol 34,718 4,691 3,014 27,013
Economi ac Adfwyid 9,163 3,064 1,349 4,750
Cyswllt Cwsmeriaid 1,616 16 0 1,600
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 669 63 0 606
Grŵp Arweiniol  4,981 20 0 4,961
Gwariant ar Wasanaethau'r Cyngor 239,021 32,460 45,477 161,084
Swm o'r Cronfeydd (6,820)     (6,820)
Darpariaeth wrth Gefn 973         973
Taliadau gwariant cyfalaf yn erbyn y Gronfa Gyffrinedol  6,181      6,181
Ardollau a Archebiannau:        
Gwasanaeth Tân  4,193      4,193
Asiantaeth Amgylchedd Traeniad Diwydiannol 11     11
Archebiannau Cynghorau Cymuned 1,257     1,257
Anghenion Cyllidol 244,816 32,460 45,477 166,879
Adio: Gostyngiad Trethi Annomestig      221         221
  245,037     167,100
Wedi ei Gyllido o:        
Grantiau Penodol 45,477      
Incwm Arall 32,460      
Crynswth y Cyllid Allanol 119,419     119,419
I'w Gwrdd Gan: Talwyr Treth y Cyngor 47,681     47,681

Mae angen CRONFEYDD ar gyfer gwariant sy'n cael ei ddisgwyl yn y dyfodol ac i ariannu gwariant cyn derbyn incwm. Mae eisiau cronfeydd hefyd i gwrdd a gwariant sydd heb ei ddisgwyl neu unrhyw ddiffyg mewn incwm. Dangosir amcangyfrif gweddillion cronfeydd y Cyngor isod:

  Amcangyfrif
31.03.2022
£000's
Amcangyfrif
31.03.2023
£000's
Cronfeydd wedi Clustnodi 41,732 35,912
Cronfa Cyffredinol 6,052 6,052
Cyfanswm  47,784  41,964

Mae'r Dreth y Cyngor sylfaenol yn daladwy ar anheddau ym Mand 'D', ac mae rhan o'r ffigwr yma'n ddyledus am anheddau yn y bandiau eraill. Gweler cyferbyn Treth y Cyngor sy'n ddyledlus i bwrpas Cyngor Sir a'r Heddlu Dyfed-Powys:-

Band Gwerth Annedd o
£
Gwerth Annedd hyd at
£
Rhan o'r Dreth Sylfaenol Cyngor Ceredigion
£   c
Heddlu Dyfed-Powys
£   c
A  - 44,000 6ed/9 965.27 193.44
B 44,001 65,000 7fed/9 1,126.14 225.68
C 65,001 91,000 8fed/9 1,287.02 257.92
D 91,001 123,000 9fed/9 1,447.90 290.16
E 123,001 162,000 11eg/9 1,769.66 354.64
F 162,001 223,000 13eg/9 2,091.41 419.12
G 223,001 324,000 15fed/9 2,413.17 483.60
H 324,001 424,000 18fed/9 2,895.80 580.32
I 424,001  -  21ain/9 3,378.43 677.04

Mae eitemau arbennig ychwanegol yn ddyledus i archebiannau Cynghorau Tref/Cymuned fel a gwelir ar y rhestr isod:

EITEMAU ARBENNIG TRETH Y CYNGOR 2023-2023
Tref neu Gymuned Archebiant 2021-2022
£   c
Archebiant 2022-2023
£   c
Treth y Cyngor (Band D)
£   c
Aberystwyth 438,257.00 500,507.00 129.56
Aberaeron 40,809.00 40,765.00 54.04
Aberteifi 83,995.47 83,995.47 46.33
Llanbedr Pont Steffan 39,000.00 39,000.00 39.71
Cei Newydd 16,072.64 16,072.64 21.75
Borth 20,047.50 19,668.00 27.07
Ceulanamaesmawr 15,000.00 15,000.00 35.58
Blaenrheidol 4,200.00 4,500.00 22.31
Genau'r Glyn 9,000.00 9,000.00 25.98
Llanbadarn Fawr 38,531.00 38,531.00 44.12
Llangynfelin 4,125.00 4,125.00 15.59
Llanfarian 14,700.00 14,700.00 19.77
Llangwyryfon 3,012.00 3,120.00 12.69
Llanilar 7,500.00 7,400.00 15.92
Llanrhystud 8,600.00 8,600.00 19.43
Melindwr 7,000.00 7,000.00 13.53
Pontarfynach 3,500.00 3,500.00 14.74
Tirymynach 19,000.00 19,500.00 24.74
Trawsgoed 3,000.00 4,500.00 10.16
Trefeurig 13,000.00 13,000.00 16.85
Faenor 33,427.00 33,427.00 41.35
Ysgubor-y-Coed 3,500.00 3,500.00 21.81
Llanddewi Brefi 8,000.00 8,500.00 28.82
Llangeitho 5,500.00 5,500.00 15.07
Lledrod 1,917.00 2,110.00 6.94
Nantcwnlle 2,000.00 2,000.00 5.38
Tregaron 24,000.00 24,000.00 45.07
Ysbyty Ystwyth 3,000.00 3,000.00 14.41
Ystrad Fflur 7,213.00 7,213.00 23.24
Ystrad Meurig 2,138.50 2,115.75 13.00
Ciliau Aeron 4,300.00 5,000.00 11.84
Henfynyw 6,500.00 7,000.00 13.83
Llanarth 8,400.00 8,820.00 11.62
Llandysiliogogo 9,873.00 10,267.92 18.86
Llainfair Clydogau 3,500.00 3,500.00 11.68
Llanfihangel Ystrad 9,950.00 9,950.00 15.29
Llangybi 4,000.00 4,000.00 14.42
Llanllwchaearn 9,000.00 10,800.00 22.00
Llansantffraed 15,000.00 17,000.00 30.47
Llanwenog 4,000.00 9,000.00 15.72
Llanwnnen 3,465.00 3,465.00 16.65
Dyffryn Arth 7,000.00 14,500.00 25.58
Aberporth 41,088.12 41,088.12 36.78
Beulah 22,500.00 22,500.00 25.98
Llandyfriog 15,000.00 15,000.00 18.20
Llandysul 45,692.65 45,880.70 37.09
Llangoedmor 40,000.00 30,000.00 51.77
Llangrannog 10,000.00 10,000.00 23.63
Penbryn 10,500.00 11,000.00 15.27
Troedyraur 10,000.00 10,000.00 15.31
Y Ferwig 24,210.00 24,600.00 39.12
Cyfanswm 1,183,023.88 1,257,221.60