Mae’r Cyngor Sir wedi gosod ei gyllideb ar gyfer 2020-2021 ar £151.2m sy’n golygu y ceir cynnydd yn Nhreth y Cyngor o 4.00%. Mae’r Grant Cynnal Refeniw a’r Trethi Annomestig Cenedlaethol sy’n daladwy i’r Cyngor wedi cynyddu 5.4% o’i gymharu â 2019-20 ar ôl rhoi cyfrif am y grantiau a drosglwyddir i’r setliad.

Mae’r Cyngor hefyd yn casglu Treth y Cyngor ar ran Heddlu Dyfed-Powys (4.8% o gynnydd) a’r Cynghorau Tref a Chymuned (cynnydd cyfartalog 2.29%). Yn gyffredinol, y mae Treth y Cyngor ar gyfer eiddo band D wedi cynyddu 4.09%.

Mae’r Llywodraeth Cymru yn gosod ASESIAD GWARIANT SAFONOL i Gynghorau bob blwyddyn. Dyma’r swm a asesir gan y Llywodraeth fel y swm angenrheidiol i ddarparu lefel safonol o wasanaethau yn yr ardal. Asesiad Gwariant Safonol Cyngor Sir Ceredigion ym 2020-2021 yw £150.2m.

Mae yna rhaglen wariant cyfalaf o £21m wedi ei gynllunio am 2020-2021.

Mae'r Cyngor yn disgwyl gwario ar y gwasanaethau yma yn 2020-2021:

  CYLLIDEB 2020-2021
Gwasanaethau Gwariant Gros
£000's
Incwm
£000's
Grantiau
£000's
Gwariant Net
£000's
Ysgolion 74,799 3,856 8,320 62,623
Dysgu Gydol Oes a Diwylliant 7,629 1,629 1,324 4,676
Cyllid a Chaffael 13,481 746 17,748 (5,013)
Gwasanaethau Democrataidd 2,600 34 0 2,566
Pobl a Threfniadaeth 1,700 49 948 703
Gwasanaethau Plant 12,059 779 2,041 9,239
Gwasanaethau Oedolion 50,708 13,181 3,894 33,633
Polisi a Pherfformiad 3,588 327 336 2,925
Priffyrdd a Gwsanaethau Amgylcheddol 31,590 4,464 2,935 24,191
Economi ac Adfwyid 7,589 2,591 1,055 3,943
Cyswllt Cwsmeriaid 1,587 16 0 1,571
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 768 63 0 705
Grŵp Arweiniol 2,961 0 0 2,961
Gwariant ar Wasanaethau'r Cyngor 211,059 27,735 38,601 144,723
Swm o'r Cronfeydd 465     465
Darpariaeth wrth Gefn 130     130
Taliadau gwariant cyfalaf yn erbyn y Gronfa Gyffrinedol 1,391     1,391
Ardollau a Archebiannau:        
Gwasanaeth Tân 4,277     4,277
Asiantaeth Amgylchedd Traeniad Diwydiannol 11     11
Archebiannau Cynghorau Cymuned 1,141     1,141
Anghenion Cyllidol 218,474 27,735 38,601 152,138
Adio: Gostyngiad Trethi Annomestig 236     236
  218,710     152,374
Wedi ei Gyllido o:        
Grantiau Penodol 38,601      
Incwm Arall 27,735      
Crynswth y Cyllid Allanol 107,646     107,646
I'w Gwrdd Gan: Talwyr Treth y Cyngor 44,728     44,728

Mae angen CRONFEYDD ar gyfer gwariant sy'n cael ei ddisgwyl yn y dyfodol ac i ariannu gwariant cyn derbyn incwm. Mae eisiau cronfeydd hefyd i gwrdd a gwariant sydd heb ei ddisgwyl neu unrhyw ddiffyg mewn incwm. Dangosir amcangyfrif gweddillion cronfeydd y Cyngor isod:

  Amcangyfrif
31.03.2020
£000's
Amcangyfrif
31.03.2021
£000's
Cronfeydd wedi Clustnodi 17,352 17,817
Cronfa Cyffredinol 5,569 5,569
Cyfanswm 22,921 23,386

Mae'r Dreth y Cyngor sylfaenol yn daladwy ar anheddau ym Mand 'D', ac mae rhan o'r ffigwr yma'n ddyledus am anheddau yn y bandiau eraill. Gweler cyferbyn Treth y Cyngor sy'n ddyledlus i bwrpas Cyngor Sir a'r Heddlu Dyfed-Powys:-

Band Gwerth Annedd o
£
Gwerth Annedd hyd at
£
Rhan o'r Dreth Sylfaenol Cyngor Ceredigion
£   c
Heddlu Dyfed-Powys
£   c
A - 44,000 6ed/9 909.88 173.71
B 44,001 65,000 7fed/9 1,061.53 202.66
C 65,001 91,000 8fed/9 1,213.17 231.61
D 91,001 123,000 9fed/9 1,364.82 260.56
E 123,001 162,000 11eg/9 1,668.11 318.46
F 162,001 223,000 13eg/9 1,971.41 376.36
G 223,001 324,000 15fed/9 2,274.70 434.27
H 324,001 424,000 18fed/9 2,729.64 521.12
I 424,001 - 21ain/9 3,184.58 607.97

Mae eitemau arbennig ychwanegol yn ddyledus i archebiannau Cynghorau Tref/Cymuned fel a gwelir ar y rhestr isod:

EITEMAU ARBENNIG TRETH Y CYNGOR 2020-2021
Tref neu Gymuned Archebiant 2019-2020
£   c
Archebiant 2020-2021
£   c
Treth y Cyngor (Band D)
£   c
Aberystwyth 382,707.00 390,757.00 103.83
Aberaeron 39,400.00 40,250.00 54.04
Aberteifi 83,995.47 83,995.47 46.38
Llanbedr Pont Steffan 41,000.00 41,000.00 42.64
Cei Newydd 16,072.64 16,072.64 21.40
Borth 19,770.00 21,870.00 29.70
Ceulanamaesmawr 14,400.00 15,000.00 36.19
Blaenrheidol 4,000.00 4,100.00 20.23
Genau'r Glyn 8,500.00 9,000.00 26.18
Llanbadarn Fawr 38,531.00 38,531.00 44.47
Llangynfelin 8,250.00 8,250.00 30.96
Llanfarian 14,700.00 14,700.00 19.95
Llangwyryfon 3,120.00 3,120.00 12.08
Llanilar 7,400.00 7,400.00 16.18
Llanrhystud 8,600.00 8,600.00 19.20
Melindwr 7,000.00 7,000.00 13.77
Pontarfynach 3,500.00 3,500.00 14.82
Tirymynach 17,500.00 19,000.00 23.99
Trawsgoed 4,500.00 4,500.00 9.81
Trefeurig 13,000.00 13,000.00 17.10
Faenor 31,000.00 33,000.00 41.38
Ysgubor-y-Coed 3,500.00 3,500.00 21.49
Llanddewi Brefi 8,000.00 8,000.00 26.73
Llangeitho 5,500.00 5,500.00 15.02
Lledrod 1,740.00 1,740.00 5.68
Nantcwnlle 2,200.00 2,000.00 5.44
Tregaron 20,000.00 24,000.00 44.15
Ysbyty Ystwyth 3,000.00 3,000.00 14.54
Ystrad Fflur 7,140.70 7,212.11 23.22
Ystrad Meurig 1,927.32 1,971.60 12.00
Ciliau Aeron 3,800.00 4,300.00 10.15
Henfynyw 6,000.00 6,500.00 13.10
Llanarth 8,000.00 8,400.00 10.95
Llandysiliogogo 9,680.00 9,873.00 18.06
Llainfair Clydogau 3,500.00 3,500.00 11.54
Llanfihangel Ystrad 9,950.00 9,950.00 15.06
Llangybi 4,000.00 4,000.00 14.55
Llanllwchaearn 9,000.00 9,000.00 19.08
Llansantffraed 14,000.00 15,000.00 27.66
Llanwenog 8,000.00 4,000.00 6.84
Llanwnnen 3,465.00 3,465.00 16.93
Dyffryn Arth 6,000.00 6,000.00 10.53
Aberporth 41,088.00 41,088.12 36.07
Beulah 20,000.00 22,500.00 26.08
Llandyfriog 11,000.00 15,000.00 18.37
Llandysul 45,479.01 45,497.19 37.09
Llangoedmor 30,000.00 40,000.00 69.51
Llangrannog 10,000.00 10,000.00 23.60
Penbryn 11,500.00 10,500.00 14.48
Troedyraur 10,000.00 10,000.00 15.37
Y Ferwig 21,000.00 23,000.00 36.62
Cyfanswm 1,105,416.14 1,141,143.13