Siarter Gofalwyr Ifanc Ceredigion

Logo Gofalwyr Ifanc CeredigionNod y Siarter yw codi ymwybyddiaeth am faterion y mae Gofalwyr Ifanc yn eu hwynebu er mwyn herio'r stigma a hybu delwedd gadarnhaol a chynhwysol o rôl Gofalwyr Ifanc.

"Rydym yn blant a phoble ifanc yn ogystal yn blant a phobl ifanc yn ogystal â gofalwyr. Rydym yn credu y dylem gael yr un hawliau â phlant a phobl ifanc eraill, gan gynnwys yr hawl i:

 • Bobl wrando arnon ni
 • Cael mynediad i wybodaeth
 • Cael ein deall
 • Cael cefnogaeth
 • Bod yn ddiogel
 • Cael hoe fach o ofalu
 • Cymryd rhan mewn penderfyniadau sy'n ein heffeithion

Siarter Gofalwyr Ifanc Ceredigion ei lansio ar 9 Mehefin 2014.

Siarter Gofalwyr Ifanc

Pam mae angen i ni weithredu nawr i adnabod, cyfeirio a chefnogi Gofalwyr Ifanc?

Weithiau mae Gofalwyr Ifanc yn gorfod ymdopi ag iselder, euogrwydd, arwahanrwydd, poeni, pryder a straen. Gall hyn yn ei dro ddod ag:

 • Unigrwydd
 • Bwlio
 • Diffyg presenoldeb yn yr ysgol
 • Prinder sgiliau cymdeithasol
 • Cyflawni'n isel mewn addysg
 • Colli cyfleoedd
 • Esgeulustod
 • Problemau iechyd y meddwl
 • Yn groes i'w hawliau o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC)
 • Methu cyfleoedd cymdeithasol ac addysgol

Yr hyn a allai Gofalwyr Ifainc fod yn ei wneud:

 • Tasgau ymarferol – golchi, coginio neu smwddio
 • Gofal personol – rhoi bath i rywun a dodi dillad amdanynt
 • Cymorth emosiynol – cynnig "clust i wrando"
 • Codi a chludo corfforol
 • Helpu gyda moddion neu godi presgripsiwn
 • Helpu i ofalu am chwiorydd neu frodyr iau
 • Sicrhau diogelwch
 • Cadw trefn ar arian y teulu a thalu biliau
 • Cyfieithu neu ddehongli

Sut fedrwch chi adnabod Gofalydd Ifanc?

Fe allai ....

 • Fod yn gyfrinachol ynglŷn â'i fywyd gartref
 • Golwg flinedig arno/arni
 • Hwyr i'r ysgol neu weithgareddau
 • Mynd mas gyda ffrindiau yn anaml
 • I'w weld yn bryderus neu'n poeni drwy'r amser
 • Dangos arwyddion o ymddygiad trafferthus
 • Colli ysgol
 • Golwg yn ei gragen neu isel ei ysbryd arno/arni
 • Iechyd neu hylendid personol gwael
 • Anodd canolbwyntio a golwg bell arno/arni

Yr hyn mae angen i chi ei wneud:

Os ydych yn gwybod bod rhywun yn Ofalydd Ifanc gofalwch eich bod yn cynnig cymorth iddo/iddi a rhoi gwybodaeth ac/neu gyfeiriad gyda'r prif gysylltiadau ar y daflen hon.

Mae'r rhain yn un o'n grwpiau mwyaf agored i niwed yn gymdeithas. Mae hyn nawr yn ddyletswydd i chi o dan y ddeddf newydd.

Prif gysylltiad os daw Gofalydd Ifanc i'ch sylw:

Canolfan Gysylltu Ceredigion:

Ffôn: 01545 574000
Minicom: 01545 574001
E-bost: contact-socservs@ceredigion.gov.uk

Gyda chymorth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae Gweithredu dros Blant wedi datblygu pecyn cymorth Lles newydd i bob Gofalwr Ifanc a Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc yng Ngheredigion. Diben y pecyn cymorth yw eich helpu i ddarganfod ffyrdd newydd o gynorthwyo eich lles ac i fod yn flwch 'troi ato' pan fydd pethau'n mynd yn drech na chi.

Os ydych yn gwybod am Ofalwr Ifanc nad ydynt wedi cofrestru gyda Gweithredu dros Blant ond y maent yn dymuno cael eu pecyn cymorth lles eu hunain, anfonwch e-bost at Vikki: vikki.booth@actionforchildren.org.uk

A ydych chi rhwng 8 a 18 oed ac yn darparu gofal ar gyfer aelod o'ch teulu neu'ch teulu estynedig, oherwydd bod ganddynt salwch tymor hir, anabledd, salwch sy'n gysylltiedig ag alcohol/cyffuriau neu salwch meddwl?

Beth yw Ofalwyr Ifanc?

Mae Gofalwyr Ifanc yn blant a phobl ifanc o dan 18 oed sy'n rhoi gofal, cefnogaeth neu gymorth i aelod o'r teulu sydd ag anghenion gofal. Mae'r rhan fwyaf o'r Gofalwyr Ifanc yn gofalu am riant, ond fe all y sawl sydd ag anghenion gofal fod yn chwaer neu frawd, mam-gu neu dad-cu neu unrhyw un arall o'r teulu.

Dynodir pobl ifanc 18 – 25 oed yn Ofalwyr Oedolion Ifanc.

Daw plentyn yn Ofalydd Ifanc pan yw lefel y gofal y mae'n ei roi a'r cyfrifoldeb yn mynd yn amhriodol i'r plentyn hwnnw. Fe all hyn wedi hynny effeithio ar ei les emosiynol neu gorfforol, cyrhaeddiad addysgol a chyfleoedd mewn bywyd.

Yn ôl y diffiniad a geir yn Neddf Plant 1989, gellid ystyried taw 'plentyn mewn angen' yw Gofalydd Ifanc.

Oeddech chi'n gwybod?

 • Bod Gofalwyr ifanc yn fwy tebygol o golli ysgol a chyflawni llai yn eu haddysg ar lefel TGAU na'u cyfoedion ac y bydd eu hiechyd yn waeth hefyd ('Hidden from View', Cymdeithas y Plant)
 • Bod 13,000 o Ofalwyr Ifanc y DU yn gofalu am fwy na 50 awr yr wythnos ac mai oed Gofalydd Ifanc ar gyfartaledd yw 12 (Barnardos o Gyfrifiad 2011)
 • Bod Gofalwyr Ifanc rhwng 16 ac 18 oed ddwywaith yn fwy tebygol o beidio â bod mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant (NEET) (Ymddiriedolaeth y Gofalwyr)

Gofalwyr Ceredigion Carers, Gwasanaeth y Gofalwyr Ifanc

Mae Gwasanaeth y Gofalwyr Ifanc yn cynnig cymorth un-i-un i blant a phobl ifanc rhwng 8 a 18 oed, sy'n gofalu am aelod o'r teulu sy'n sâl, neu berthynas sydd ag anabledd, problemau iechyd meddwl neu broblemau sy'n gysylltiedig â chyffuriau / alcohol.

Mae gweithgareddau grŵp a'r cyfle i gwrdd â Gofalwyr Ifanc eraill yn cynnig seibiant iddynt o'u rôl fel gofalwyr.

Am fwy o fanylion a mynediad i'r gwasanaeth cysylltwch â:

Gofalwyr Ceredigion Carers

Ffôn: 033330 143 377
E-bost: ceredigion@credu.cymru
Gwefan: www.credu.cymru
Cyfeiriad: FREEPOST CREDU