Skip to main content

Ceredigion County Council website

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae’n ofynnol gyfreithiol ar yr awdurdod lleol i gwblhau Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP) fel dyletswydd statudol o dan y Ddeddf Gofal Plant 2006.

Bydd hyn yn ein helpu i ddeall yn well ddefnydd rhieni / gofalwyr o ofal plant, y cyflenwad o ofal plant yn y sir ac unrhyw ffactorau sy'n debygol o effeithio ar y galw am ofal plant. Defnyddir y wybodaeth a gesglir i greu cynllun gweithredu ar gyfer Uned Gofal Plant Ceredigion a gweithredoedd ehangach y Cyngor ynghylch gofal plant.

Cynhelir Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn, gan gynnwys ymgynghori â rhieni / gofalwyr, cyflogwyr, plant a phobl ifanc, darparwyr gofal plant a gweithwyr proffesiynol eraill, bob pum mlynedd. Gwneir diweddariad ar yr asesiad, gan edrych ar y cyflenwad a'r galw, bob blwyddyn.

Canllawiau Statudol Gofal Plant

Mae’r Canllawiau Statudol Gofal Plant yn esbonio'r hyn y mae'n rhaid i awdurdodau lleol ei wneud i gefnogi datblygiad darpariaeth gofal plant yn yr ardal leol er mwyn ei gwneud yn hyblyg, yn gynaliadwy ac yn ymatebol i anghenion y gymuned.

Gofal plant: canllawiau statudol ar gyfer awdurdodau lleol (llyw.cymru)

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022: canllawiau ategol i awdurdodau lleol (llyw.cymru)

Deddf Gofal Plant 2006

Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn egluro ac yn ehangu ar rôl hanfodol Awdurdodau Lleol fel arweinwyr strategol wrth ddarparu gofal plant yn lleol. Mae’r Ddeddf Gofal Plant yn atgyfnerthu’r fframwaith y mae Awdurdodau Lleol eisoes yn gweithio o’i fewn – mewn partneriaeth â’r sectorau preifat, gwirfoddol, annibynnol, cymunedol ac a gynhelir – i lywio a diogelu gwasanaethau plant, ac mae’n canolbwyntio yn benodol ar ddarparu:

  • gofal plant digonol, cynaliadwy a hyblyg sy’n ymateb i anghenion rhieni;
  • gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, darpar rieni a’r rheini sydd â chyfrifoldeb rhieni neu ofal am blentyn, mewn perthynas â gofal plant.

Diffiniadau o Mathau o Ofal Plant Cofrestredig

I ddod o hyd i'r diffiniad o bob math o Ofal Plant sydd ar gael - cliciwch yma

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022-2027

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP)

Dan Ddeddf Gofal Plant 2006 mae’n ddyletswydd statudol ar Awdurdodau Lleol i gynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP). Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol yng Nghymru “i sicrhau, hyd y bo’n rhesymol ymarferol, bod yna ofal plant digonol i gwrdd â gofynion rhieni yn eu hardal sydd angen gofal plant er mwyn hyfforddi, gweithio, neu baratoi ar gyfer gwaith”.

Cyflwynwyd drafft Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant i gyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu Cyngor Sir Ceredigion ar ddydd Mercher, 3 Mawrth 2022, a cytunwyd fod yr adroddiad drafft yn mynd allan i ymgynghoriad cyhoeddus. Daeth hwn i ben ar 6 Mehefin 2022. Cymeradwywyd y ADGP diwygiedig gan y Cabinet ar 5 Gorffennaf 2022, a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Mae'r adroddiad yn nodi bylchau ac yn gwneud argymhellion a fydd, lle bo'n rhesymol ymarferol, yn diwallu anghenion rhieni fel y gall yr Awdurdod gyflawni'r ddyletswydd o ran digonolrwydd gofal plant fel y'i nodir yn y Ddeddf Gofal Plant.

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022-2027