O Mawrth 2020, cafodd y gofyniad ym Mholisi Cynllunio Cymru i awdurdodau cynllunio lleol ddarparu cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai ei ddileu ac o ganlyniad dirymwyd NCT 1 yn ei gyfanrwydd.

Bydd hyn yn cael ei ddisodli gan fonitro'r modd y darperir tai yn seiliedig ar daflwybr tai y CDLl, i'w adrodd trwy'r AMB.

Gellir gweld Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai y blynyddoedd blaenorol isod: