Cefndir

Pwrpas yr Is-grŵp Tlodi yw i weithredu ar ran Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion i ddatblygu a chyflwyno'r Strategaeth Brwydro yn Erbyn Tlodi a hwyluso ymateb lleol priodol i fynd i'r afael â gwahanol faterion tlodi yn y Sir.

Mae’r strategaeth hon yn cynnwys manylion y strategaethau cenedlaethol y mae’n cydweddu â nhw a manylion y cynlluniau a’r strategaethau lleol y mae’n eu hategu. Mae hefyd yn pennu deg blaenoriaeth o ran y ffordd y bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn cydweithio i liniaru effaith tlodi ar ddinasyddion.

Mae’r strategaeth hon hefyd yn sicrhau bod modd i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fodloni’r gofyniad statudol i lunio Strategaeth Tlodi Plant sy’n rhan o’r Strategaeth Brwydro yn erbyn Tlodi ehangach hon.

Y 10 blaenoriaeth sydd i'w rhoi ar waith a nodir yn y Strategaeth Brwydro yn Erbyn Tlodi:

  1. Lleihau nifer yr aelwydydd incwm isel a’r aelwydydd heb waith
  2. Gwella sgiliau oedolion a phobl ifanc
  3. Lleihau’r anghydraddoldebau o ran y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc, plant a theuluoedd ifanc – Deilliannau Addysg
  4. Lleihau anghydraddoldebau iechyd a gwella’r canlyniadau
  5. Sicrhau nad yw anghenion tai’n datblygu i fod yn argyfwng tai
  6. Mynd i’r afael â thlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy
  7. Codi ymwybyddiaeth o dlodi tanwydd a rhoi prosiectau ar waith i fynd i’r afael â hyn
  8. Gwneud y gorau o’r budd-daliadau sydd ar gael i bobl hŷn a grwpiau eraill sy’n agored i niwed
  9. Cynorthwyo trigolion i ymdrin ag effaith Diwygio Lles
  10. Cynnal a gwella mynediad at wasanaethau