Os hoffech chi gael copi o unrhyw rysáit a gaiff ei defnyddio yn y bwydlenni cysylltwch os gwelwch yn dda â Gill Jones ar 07794 627915. Lle bynnag mae hynny'n bosibl rydym yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i'n cynhwysion yn lleol...

Bwydlen yr Haf 2019

Rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o ofynion deietegol arbennig ac yn cynnig dewisiadau I lysieuwyr bob dydd; mae gofynion presennol ein cwsmeriaid yn amrywio ac maent yn cynnwys gofynion coeliag, soia, halal a diabetig.

Hefyd rydym yn darparu prydau i ddisgyblion ag alergenau a/neu anoddefiadau i gynnyrch penodol. Mae gan wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd restr o 14 o alergenau:

 • Glwten
 • Llaeth
 • Cramenogion
 • Seleri
 • Molysgiaid
 • Mwstard
 • Wyau
 • Sesame
 • Pysgod
 • Bysedd y blaidd
 • Cnau daear
 • Cnau
 • Ffa soia
 • Sylffwr Deuocsid ar lefel uwch na 10miligram/cilogram, neu 10 miligram/litr a nodir fel SO2

Os oes gan eich plentyn ddeiet arbennig a/neu alergedd/anoddefiad i unrhyw un o’r alergenau a restrir uchod, rydym yn gofyn ichi roi gwybod i’r staff arlwyo yn yr ysgol yn syth fel y gellir trefnu a pharatoi prydau ar gyfer eich plentyn/plant.

Ffurflen Deiet Arbennig

A fyddech cystal â nodi fod yr ysgolion uwchradd yn gweithredu gwasanaeth arlwyo 'mewnol', felly, gellir cael manylion pellach drwy gysylltu â'r ysgolion yn uniongyrchol.

Mae Cinio Ysgol yn costio £2.50 y dydd (£12.50 yr wythnos). Dylai'r tâl gael ei roi ymlaen llaw bob dydd Llun i'r Clerc Ciniawau Ysgol yn yr ysgol. Y ffordd orau o dalu yw drwy siec, yn daledig i 'Cyngor Sir Ceredigion', ond bydd arian parod yn dderbyniol hefyd. Mae amlenni arian cinio 'Alwyn yr Afal' ar gael erbyn hyn yn ysgol eich plentyn.

A oes gan eich plentyn hawl i gael PRYDAU YSGOL AM DDIM?

Noder:
Os oes hawl gan eich plenty i brydau ysgol am ddim, fe all pecyn bwyd cael ei darparu gan y gegin ysgol a bod eich plentyn yn cymryd rhan mewn unrhyw dripia ysgol. Fydd y gegin angen o leiaf 2 ddiwrnod o rybudd.

Manteision Prydau Bwyd Ysgol

 • Gall eich plentyn fanteisio ar brydau bwyd iach a maethlon, ac arbed amser i chi oherwydd nad oes rhaid paratoi brechdanau
 • Mae plant yn manteisio o eistedd i lawr a bwyta gyda'i gilydd wrth y bwrdd ac mae yna anogaeth i flasu bwydydd newydd
 • Bydd eich plentyn yn datblygu arferion bwyta'n iach yn gynnar iawn a fydd, gobeithio, yn para am flynyddoedd eto i ddod
 • Bydd eich plentyn yn cael 1/3 o'i anghenion maethu dyddiol drwy fwyta pryd ysgol
 • Mae prydau bwyd ysgol yn gytbwys ac iach ac yn amrywio o'r naill ddiwrnod i'r llall
 • Rydym yn darparu ar gyfer llysieuwyr a phob deiet arbennig ac yn rhoi ystyriaeth i anghenion maethol crefyddol a meddygol
 • Gall eich plentyn ymuno mewn prydau bwyd ar themâu arbennig mewn cysylltiad â phynciau sy'n cael eu haddysgu yn y dosbarth, a hefyd, mentrau cenedlaethol
 • Mae prydau ysgol yn cynnig gwerth ardderchog am arian. Gallwch brynu pryd o fwyd dau gwrs iachus a maethlon, felly, Ewch amdani!

Byddwch yn teilyngu ciniawau am ddim ar gyfer eich plentyn/plant os ydych yn cwrdd â'r DDAU faen prawf canlynol : -

1. Mae'r plentyn/plant (4+ blwydd oed) yn mynychu ysgolion a reolir gan Awdurdod Addysg Ceredigion amser llawn

AC

2. Mae'r plentyn/plant yn byw gyda rhiant, cymar neu warcheidwad cyfreithiol sydd ar y pryd yn derbyn:

 • Ategiad Incwm; neu
 • Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm; neu
 • Cymorth o dan Rhan VI y Ddeddf Mewnfudiad a Noddfa 1999; neu
 • Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth sy'n Seiliedig ar Incwm (IR)
 • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydych yn gymwys am Gredydd Treth Gwaith ac nid yw'r incwm blynyddol (fel yr aseswyd gan Gyllid a Thollau EM) yn fwy na £16,190
  NODER: Os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith, nid ydych yn gymwys; neu
 • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Taliadau Credydd Treth Gwaith ychwanegol - y taliadau ychwanegol y gall unigolyn eu derbyn am bedair wythnos yn ychwanegol ar ôl i'w hawl i dderbyn Credyd Treth Gwaith ddod i ben
 • Credydd Cynhwysol

Hawlio ac Adnewyddu

Yn y lle cyntaf, cwblhewch y ffurflen gais.

Dechrau nawr

Ffyrdd eraill o wneud cais

Neu os yw'n well gennych, cysylltwch â'r Awdurdod Addysg (01970 633650) a chaiff eich cais ei brosesu ar unwaith dros y ffôn. Er mwyn cadarnhau eich cymhwyster, caiff gwiriadau cychwynnol a chyfredol eu gwneud trwy ddefnyddio'ch Rhif Yswiriant Cenedlaethol a'ch Dyddiad Geni, felly dylai adnewyddiadau, yn yr achosion hyn, fod yn awtomatig unwaith i'ch cais gael ei brosesu.

Lle bo gwiriadau'n amhosibl neu'n amhendant, gofynnwn ichi ddarparu prawf dogfennol.

Newidiadau Amgylchiadau

Os bydd eich amgylchiadau'n newid, yna bydd angen ichi hysbysu'r Awdurdod Addysg ar unwaith. Os bydd hawlwyr yn methu â hysbysu'r Awdurdod o'r newidiadau sy'n effeithio ar deilyngdod eu plant i brydau ysgol am ddim, ceidw'r Awdurdod yr hawl i gymryd camau priodol.

Mae brecwast ysgol am ddim ar gael i holl blant ysgolion cynradd y Sir ac, ar hyn o bryd, mae 33 allan o 57 ysgol yn cymryd rhan yn y fenter.

Holwch yn eich ysgol am fanylion amseroedd ac ati.

Ar gael i frecwast:-

 • Tost - gyda fflora taenu braster isel, jam neu farmalêd siwgr isel
 • Grawnfwyd Brecwast - Rice Krispies, Porridge, Cornflakes neu Weetabix heb siwgr gyda llaeth hanner-sgim
 • Sudd Ffrwythau

Rydym yn falch o'r safonau a gyflawnwn wrth weini prydau maethlon i ddisgyblion ysgol yng Ngheredigion, a chydnabuwyd y rheiny ar hyd y blynyddoedd gyda llawer o wobrau a chanmoliaeth.

Mrs Susan Owen Jones

Mrs Susan Owens Jones

Prif Gogyddes Ysgol Y Dderi, Llangybi, yw enillydd Cogyddes y Flwyddyn dros Gymru. Fe fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli Ceredigion a Chymru yn y rownd derfynol ym mis Mai. Fe fydd ei bwydlen arbennig ar gael i blant Geredigion ym Mwydlen y Gaeaf nesa.

Mrs Susan Owen Jones

Mrs Susan Owen Jones

Prif Gogyddes Ysgol Y Dderi enillwyd gwobr LACA am Gweithiwr Arlwyo Rhengflaen y Flwyddyn Mewn Ysgol Gynradd Gymraeg.

Mrs Sue Evans

​Mrs Sue Evans

Goruchwylydd Arlwyo yn Ysgol Gyfun Penglais, a enillodd Wobr Gweithiwr Rheng Flaen y Flwyddyn dan y categori Ysgolion Uwchradd yng ngwobrau'r Gymdeithas Arlwyo Awdurdodau Lleol.

Mrs Gail Jones and Mrs Alison Lally

Mrs Gail Jones a Mrs Alison Lally

Tîm Arlwyo Cynradd y Flwyddyn yng ngwobrau'r Gymdeithas Arlwyo Awdurdodau Lleol oedd Ysgol Gynradd Aberaeron.

Mary Jones

Mary Jones

Pen-cogydd yn Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan, a enillodd wobr ranbarthol Cogydd Ysgol y Flwyddyn yng ngwobrau'r Gymdeithas Arlwyo Awdurdodau Lleol, gan ddod yn ail drwy Gymru gyfan. Ei seigiau buddugol oedd Burrito Cig Oen, Reis a Tsili gydag Iogwrt Mintys a Salad Tymhorol, a Ffrwythau mewn Jeli Cartref gydag Iogwrt Llaethdy Rachel a Bisged Siocled cartref.