Mae gan Gyngor Sir Ceredigion bolisi pendant ar addysgu Cymraeg a Saesneg yn ei ysgolion.

Ein nod yw addysgu disgyblion i fod yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt adael yr ysgol gynradd. Felly, bydd y disgyblion yn darganfod eu bod yn gallu cymryd rhan lawn yn y gymuned ddwyieithog y maent yn rhan ohoni. Mae manylion llawn y polisi i'w gweld yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg.

Os ydych yn rhiant neu'n warcheidwad rydym yn eich annog chi i ystyried sut i gefnogi datblygiad eich plentyn yn yr iaith Gymraeg. Mae modd gwneud hyn mewn sawl ffordd, er enghraifft:

  • annog eich plentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg, dan ofal yr Urdd, y Clybiau Ffermwyr Ifanc neu eraill
  • cefnogi eich plentyn i ymarfer darllen llyfrau Cymraeg
  • helpu eich plentyn i ddarganfod y cyfryngau Cymraeg - ar y teledu, y radio a'r we
  • os nad ydych yn gallu siarad Cymraeg, gallwch roi cynnig ar ddysgu'r iaith law yn llaw a'ch plentyn! Mae gwersi'n hwyl ac mae dysgu'r Gymraeg yn agor drysau yn gymdeithasol ac yn y byd gwaith yn ogystal. Rydym hefyd yn sefydlu mwy a mwy o ddosbarthiadau Cymraeg i'r Teulu, gwersi sydd wedi'u teilwra'n arbennig i rieni o ran yr amser a'r cynnwys

O dan Rhan 1 a Rhan 2 o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, roedd gan Gyngor Sir Ceredigion y cyfrifoldeb i lunio a gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg y byddai’n delio’n benodol ag Addysg.

Roedd y Cynllun Addysg Gymraeg yn disgrifio polisi a darpariaeth addysg Gymraeg a dwyieithog ar draws y sir ac yn cynnwys targedau ar gyfer cynnal ac ehangu'r ddarpariaeth. Ers 2014, mae Rheoliadau'r Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ac Asesu'r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol baratoi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Cyflwynwyd y Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg presennol (2014-2017) i Lywodraeth Cymru ar 22 Mai 2014 a chafodd ei gymeradwyo yn dilyn hynny.”