Ymgynghoriad ar Ddatblygu Cyfrwng Iaith y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Bro Pedr

Dogfen Ymgynghori

Asesiadau Effaith

Ysgol Gynradd Cilcennin - Ymgynghoriad Wedi Cau

Yn dilyn adolygiad manwl gan y Panel Adolygu Ysgolion ar 14 Mehefin 2018, fe argymhellwyd i gau’r ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Cilcennin a chychwyn y broses ymgynghori statudol.

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig, a gwybodaeth ynglyn a sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer gweithredu’r uchod fydd 31 Awst 2019.

Asesiadau Effaith Cilcennin 

Dogfen Ymgynghori Cilcennin 

Ysgol Gynradd Beulah ac Ysgol Gynradd Trewen - Ymgynghoriad Wedi Cau

Yn dilyn adolygiad manwl gan y Panel Adolygu Ysgolion ar 8 March 2018, fe argymhellwyd i gau’r ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Beulah a Ysgol Gynradd Trewen a chychwyn y broses ymgynghori statudol.

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig, a gwybodaeth ynglyn a sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer gweithredu’r uchod fydd 31 Awst 2019.

Asesiadau Effaith Ysgol Gynradd Beulah ac Ysgol Gynradd Trewen

Dogfen Ymgynghori Ysgol Gynradd Beulah ac Ysgol Gynradd Trewen

Cludiant - Ymgynghoriad Wedi Cau

Adolygiad o Gludiant Ôl-16 Rhwng y Cartref a’r Ysgol/Coleg a’r Ddarpariaeth Seddi Gwag - Dogfen Ymgynghori

Adolygiad Cludiant Anghenion Addysg Ychwanegol - Dogfen Ymgynghori

Ysgol Gynradd Cwmpadarn - Ymgynghoriad Wedi Cau

Yn dilyn adolygiad manwl gan y Panel Adolygu Ysgolion ar 10fed Chwefror 2015 fe argymhellwyd i gau’r ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Cwmpadarn.

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig, a gwybodaeth ynglyn a sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer gweithredu’r uchod fydd 31ain Awst 2016.

Adroddiad Ymgynghori Cwmpadarn

Dogfen Ymgynghori Cwmpadarn

Asesiadau Effaith Cwmpadarn

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Ychwanegol Cwmpadarn

Amserlen

Hysbysiad Statudol Cwmpadarn - Medi 2015

Adroddiad Gwrthwynebiadau Cwmpadarn

Llythyr Penderfyniad Cwmpadarn

Ysgol Gynradd Llangynfelyn - Ymgynghoriad Wedi Cau

Yn dilyn adolygiad manwl gan y Panel Adolygu Ysgolion ar 10fed Chwefror 2015 fe argymhellwyd i gau’r ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Llangynfelyn.

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig, a gwybodaeth ynglyn a sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer gweithredu’r uchod fydd 31ain Awst 2016.

Adroddiad Ymgynghori Llangynfelyn

Dogfen Ymgynghori Llangynfelyn

Asesiadau Effaith Llangynfelyn

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Ychwanegol Llangynfelyn

Amserlen

Hysbysiad Statudol Llangynfelyn - Medi 2015

Adroddiad Gwrthwynebiadau Llangynfelyn

Llythyr Penderfyniad Llangynfelyn

Ysgol Gynradd Llanafan - Ymgynghoriad Wedi Cau

Dogfen Ymgynghori Llanafan

Asesiadau Effaith Llanafan

Adroddiad Ymgynghori Llanafan

Amserlen

Hysbysiad Statudol Llanafan - Ebrill 2014

Adroddiad Gwrthwynebiadau Llanfan

Llythyr Penderfyniad Llanafan - Mehefin 2014

Trefilan - Ymgynghoriad Wedi Cau

Dogfen Ymgynghori Trefilan

Asesiadau Effaith Trefilan

Adroddiad Ymgynghori Trefilan

Amserlen

Hysbysiad Statudol Trefilan - Ebrill 2014

Adroddiad Gwrthwynebiadau Trefilan - Mehefin 2014

Llythyr Penderfyniad Trefilan - Mehefin 2014

Newid Arfaethig i Ysgol Uwchradd Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron ac Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi - Ymgynghoriad Wedi Cau

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ystyried y ffordd ymlaen i addysg yn y sir ers cryn amser ac mae'r rhesymau dros newid yn rhai addysgol ac yn rhai ariannol:

  • Darparu'r cwricwlwm yn effeithiol
  • Mae'r costau i bob disgybl ymhlith y rhai uchaf yng Nghymru
  • Mae niferoedd sylweddol o leoedd gwag; ymhlith y rhai uchaf yng Nghymru ac mae nifer y disgyblion mewn rhai ysgolion yn disgyn
  • Mae diffygion sylweddol o ran addasrwydd yr adeiladau

Bu'r Cyngor Sir yn ystyried gwahanol opsiynau at y dyfodol a dylai ystyriaeth gael ei rhoi i greu ysgol 3 – 16 ar safle presennol yr Ysgol Uwchradd.

Dogfen Ymgynghori Tregaron

Atodiad i ddogfen Ymgynghoriad Tregaron

Asesiadau Effaith Tregaron

Dyfodol y Ddarpariaeth Addysg yn Ardal Tregaron

Tregaron Cynllun Safle Presennol

Tregaron Cynllun Safle Arfaethedig

Tregaron Cynllun Llawr Sgematig

Tregaron Cynllun llawr Arfaethedig

Ymateb ymgynghoriad Tregaron

Amserlen

Hysbysiad Statudol Tregaron - Ebrill 2014

Adroddiad Gwrthwynebiadau - Mehefin 2014

Llythyr Penderfyniad Tregaron - Mehefin 2014

​Dihewyd - Ymgynghoriad Wedi Cau

Yn dilyn adolygiad manwl gan y Panel Adolygu Ysgolion ar 24ain Medi 2013 fe argymhellwyd i gau’r ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Gymunedol Dihewyd. Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig, a gwybodaeth ynghyn a sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer gweithredu’r uchod fydd Medi 2014.

Dogfen Ymgynghori Dihewyd

Asesiadau Effaith Dihewyd

Adroddiad Ymgynghori Dihewyd

Amserlen

Hysbysiad Statudol Dihewyd - Ebrill 2014

Adroddiad Gwrthwynebiadau Dihewyd - Mehefin 2014

Llythyr Penderfyniad Dihewyd - Mehefin 2014

Ysgol 3-19 Llanbedr Pont Steffan - Ymgynghoriad Wedi Cau

Un o brif blaenoriaethau Cyngor Sir Ceredigion yw Datblygu ymhellach y ddarpariaeth addysg can gynnwys sefydlu ysgolion 3-19 ac ysgol ardal.

Yr heriau mwyaf sy'n wynebu'r awdurdod yw lleihad yn nifer disgyblion a chynydd yn yr ôl-waith cynnal a chadw yn yr ysgolion. Mae'r awdurdod yn anelu at sicrhau gwelliant parhaus o ran safonau gwasanaeth i gefnogi'r dysgwr i gyflawni cyraeddiadau uchel.

Peilot 3-19 Llanbedr Pont Steffan - Crynodeb Gweithredol

Peilot 3-19 Llanbedr Pont Steffan - Adroddiad 1

Peilot 3-19 Llanbedr Pont Steffan - Adroddiad 2

Dogfen Ymgynghori Ysgol 3-19 Llanbedr Pont Steffan